I flere år er det avdekket store feilutbetalinger i velferdsgoder. Riksrevisjonens kontroll av trygdeutbetalingene i 2011 viser at Regjeringen ikke har klart å rydde opp.

Over 85 milliarder kroner ble utbetalt i sykepenger, arbeidsavklaringspenger og foreldrepenger i fjor. Riksrevisjonens kontroller avdekket feil i mellom 11 og 21 prosent av sakene.

— Det er et uakseptabelt nivå av feil i saksbehandlingen av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og foreldrepenger, konkluderer Stortingets kontrollorgan.I tillegg viser det seg at skattetallene for 70.000 pensjonister ble feil. Årsaken er at Skatteetaten ikke fikk riktig lønns- og trekkoppgave fra NAV for 2011.

Det samme rammet 15.000 mottagere av andre trygdeytelser.

Her er feilene

På område etter område viser det seg at trygdeutbetalingene blir feil:

  • Arbeidsavklaringspenger: 13 prosent av de kontrollerte sakene var feil, slik at brukerne fikk enten for mye eller for lite. NAV utbetalte 36,1 milliarder kroner i AAP i 2011.
  • Et betydelig antall brukere får ikke utbetalt korrekt ytelse, noe som kan påvirke ytelsen til livsopphold for en sårbar gruppe brukere, mener Riksrevisjonen.
  • Sykepenger: 11 prosent av de kontrollerte sykepenge-utbetalingene var feil. I fjor ble det utbetalt 34,7 milliarder kroner i sykepenger.
  • De påviste feilene fører til at mange brukere ikke mottar korrekt ytelse etter folketrygdloven, konkluderer Riksrevisjonen.
  • Foreldrepenger: 21 prosent av de kontrollerte sakene hadde feil. I tillegg var det i 5 prosent av sakene tvil om grunnlaget for å få foreldrepenger var tilstede. Foreldre fikk i fjor 15,8 milliarder kroner i foreldrepenger i forbindelse med fødsel og permisjon.
  • Et høyt antall brukere berøres av feilene, men konsekvensene er for de fleste små i beløp.

Årsaken til feilene er feil beregning av stønadsperioden og inntektsgrunnlaget.

Fikk feil pensjon

I tillegg til disse feilene viser Riksrevisjonens kontroll at NAV sliter kraftig med å beregne riktig pensjon. Pensjonsutbetalingene utgjør 197 milliarder kroner:

  • 3,4 prosent av førstegangsvedtakene om alderspensjon var feil.
  • 6 prosent av uførepensjonsakene inneholdt feil.
  • Selv om samlet feil i utbetalt ytelse ikke vurderes som vesentlig i regnskapssammenheng, kan betydningen likevel være stor for den enkelte pensjonist, påpeker Riksrevisjonen.

— Revisjonen viser at mange pensjonister ikke får utbetalt korrekt pensjon.

Får for mye

Svært mange av feilene som Riksrevisjonen presenterer i dag, fører til at trygdemottagerne får for mye - og ikke for lite - i velferdsgoder.

Kontoen som viser hvor mye penger Nav har utbetalt for mye, har nå vokst til 618 millioner kroner. Men dette omfatter utelukkende de feilene som er oppdaget.

Riksrevisjonen påpeker at beløpet kan være mye høyere.

- Urealistisk

Det er avgått arbeidsminister Hanne Bjørstrøm som har svart på kritikken fra Riksrevisjonen. Hun ble skiftet ut av statsminister Jens Stoltenberg, og Anniken Huitfeldt ble ny minister.

«Jeg er enig i at andelen saker med avdekkede feil fortsatt er for stor. Med det store antall vedtak som fattes i løpet av året, er det imidlertid urealistisk å forvente at det ikke vil være feil i saksbehandlingen til Arbeids- og velferdsetaten», svarer Bjurstrøm i et brev av 17. august.