Les også:

Som svar på de galopperende kostnadene i oljebransjen, inviterer statsråd Ola Borten Moe til en dugnad der både industrien, myndigheter og fagbevegelsen blir bedt om å bidra til å finne løsninger for å kontrollere kostnadsutviklingen. Han understreker at det ikke er snakk om å gjøre grep som går ut over helse, miljø og sikkerhet, men mener at fagbevegelsen også vil være interessert i tiltak som i det lange løp vil trygge arbeidsplassene.

Kostnadsnivået på norsk sokkel er en sentral del av den lenge etterlyste Petroleumsmeldingen, som Borten Moe (Sp) planlegger å ha ferdig til fredag, som er siste statsråd før sommeren.

— Ja, jeg har et sterkt håp om å få meldlingen klar da, og vil helst ikke måtte spise i meg de ordene, sier han.

Forut for fremleggelsen avslører Borten Moe noe av meldingens budskap til Aftenposten.

- Bekymringsfull

— Vi har en svært bekymringsfull kostnadsutvikling på norsk sokkel. I tillegg til et særnorsk høyt kostnadsnivå, er vi i ferd med å rykke ytterligere fra i forhold til resten av verden. Dette skyldes dels at oljen og gassen som nå er igjen hos oss, er vanskeligere og dyrere å få opp. Men veldig mye skyldes at det er blitt svært mye dyrere å drive den daglige virksomheten og utbyggingen som vi alltid har gjort, sier Borten Moe.

Han peker på at dette gir lavere avkastning for eierne av feltene, noe som igjen gir lavere inntekter og verdiskapning for det norske samfunn.

- For hver hundrelapp i ekstrakostnader, taper den norske stat minst 78 kroner, sier Borten Moe, og viser til skatteprosenten på oljeselskapenes inntekter.

Han understreker at et høyt kostnadsnivå hever terskelen for nye investeringer og merutvinning.

— Hvis dette får utvikle seg videre over tid, vil det redusere muligheten til god avkastning og optimal ressursutnyttelse. Dette er potensielt svært alvorlig, for én prosent høyere utvinningsgrad, vil bety verdiskapning for det norske samfunn som tilsvarer nesten et halvt statsbudsjett.

Priser seg bort ute

Borten Moe er også opptatt av den norske oljebransjens konkurranseevne internasjonalt.

- De siste 10 år har den lykkes godt ute, og brukt utvikling og løsninger fra norsk sokkel som et springbrett til å komme seg ut på de internasjonale markedene. Men det er ingen tvil om at den kostnadsøkningen vi ser nå kan redusere vår konkurransekraft og mulighetene til å lykkes like godt utenfor Norge, sier han.

En del av oljeindustrien Borten Moe er spesielt bekymret over, er riggmarkedet.

Riggmarkedet

— Av de totale investeringskostnadene offshore, utgjør boring og brønn opp mot halvparten. Riggkostnadene står for en vesentlig del av dette.

Dette er et marked som synes å ikke fungere godt nok. Riggmarkedet har ikke tilstrekkelig kapasitet, kostnadene er for høye, og riggene er ikke alltid tilpasset behovene. Mange blir bygget etter krav som bare gjelder for leteboring i tøffe arktiske farvann med spesielle reservoarutfordringer, mens vi også trenger standardiserte arbeidshester som kan bore enklere produksjonsbrønner i Nordsjøen, der vi kjenner forholdene gjennom 40 års erfaring.

- Dette blir unødvendig dyrt. Vi trenger ikke kjøre Formel 1 for å levere posten, sier Borten Moe, som mener det trengs en diversifisering og åpning av riggmarkedet.

Blant de tiltak han vil vurdere for å få dette markedet til å fungere bedre, er å be oljeselskapene å vurdere å installere egen borekapasitet på feltet, i stedet for å leie inn for dyre og avanserte rigger. Dette kan skje i forbindelse med at departementet behandler nye søknader om planer for utbygging og drift på sokkelen, sier han.