— Jeg har aldri personlig opplevd et så stort sprik i en erstatningssak, sier Floms advokat, Edmund A. Bolstad.

Førde kommune kjøpte og eksproprierte eiendommer i Hafstad bydel for å få plass til å bygge en aktivitetsplass. Eiendommene ble kjøpt og tvangsovertatt av private grunneiere. Det var i denne forbindelse at Fjordane tingrett ble satt til å sette en prislapp på en av grunneiernes eiendommer.

Fra 500.000 til 17 millioner

En av grunneierne, Jon Flom, fikk i Fjordane tingrett sine 68,2 dekar taksert til kroner 476.900. Flom mente beløpet var altfor lavt, og forlangte saken overprøvd av lagmansretten.

Da dommen fra lagmannsretten kom fikk pipen en annen lyd: Gulating lagmannsrett fastsatte at Flom hadde krav på 17 millioner mer i erstatning.

— Tingrettens vurdering var basert på en feilaktig lovanvendelse, sier advokat Bolstad.

Grunnen til det enorme spriket i de to takseringene, skal bunne i hvordan de ulike rettsinstansene definerer landområdet. Hele Floms dekar er regulert til friluftsområde og friområde. Det som utgjør det virkelig store skillet i totalprisene på tingrettens og lagmannsrettens vurderinger, er et areal på 12,5 dekar.

Midt i Førde

Kort fortalt mente tingretten at dette området skulle erstattes som dyrket mark. Enkelte deler av området hadde en pris på kun 48 øre per kvadrameter. Flom og advokat Bolstad argumenterte derimot for at området skulle erstattes som godt byggeareal og bli priset deretter.

— Landområdet har en høy verdi. Det ligger midt i hjerte av Førde sentrum, sier Bolstad.

Lagmannsretten var enig i Bolstads vurderinger, og valgte å definere de 12,5 dekarene som byggeområde. De justerte derfor opp prisen per kvadratmeter, fra 8,60 kr (tingrettens vurdering) til 1250 kroner. Det gjorde enorme utslag på den totale erstatningen.

Stor overskridelse

Summen kom som et sjokk på Førde kommune. Rådmann Ole John Østenstad forteller at Førde kommune nå vil vurdere å anke saken.

— Det er merkelig at to instanser kan komme til så vidt forskjellige konklusjoner. Vi mener at dette er en sak Høyesterett bør se på. Førde kommune har forpliktet seg til å betale Flom det eiendommens hans er verdt, det er vi helt klar på, men vi er ikke enig i lagmannsrettens vurdering i at eiendommen er verdt så mye.

- Ikke godt ankegrunnlag

Bolstad mener at kommunen ikke har et sterkt ankegrunnlag.

— Hvis denne sak skal tas opp i Høyesterett, må det være fordi det er brukt feil lovanvendelse. Lagmannsretten brukte helt rett lovanvendelse, så hvis kommunen velger å anke, anser jeg sjansene for at den vil komme opp i Høyesterett for små, sier Bolstad.

Budsjettoverskridelse

Førdes kommunes totale kostnad for parken vil bli cirka 25 millioner, hvis man regner med disse nye 17 millionene, forteller Østenstad.

— Erstatningssummen til Flom utgjør da en tredobling av budsjettert pris?

— Ja, det stemmer. Dette vil ha stor påvirkning for hvilke prioriteringer vi vil gjøre. Vi blir nok nødt til å flytte en del investeringer frem i tid, sier Østenstad.

- Hvor ligger ansvaret for en slik overskridelse av budsjettet for aktivitetsområde?

— Det ligger på kommunen.