Med fire mot én stemme har Høyesterett avvist Longviks ankei saken mot Storebrand Bank. Far og sønn Longviks sak er en av mange saker derkunder krever erstatning fra sine banker for tap de har hatt på investeringer ikompliserte finansielle produkter. Høyesteretts avgjørelse i denne saken kanvise seg å sette en standard for avgjørelser i de mange tilsvarende saker somventer i og utenfor rettsystemet. Hundrevis av kunder vil kunne oppleve atheller ikke de får medhold i sine krav om erstatning etter investeringer ikompliserte finansielle produkter.

Dårlig rådgivning

Kundene hevder at villedende rådgivning og dårlig rådgivningfra bankene var årsak til tapene de opplevde. Et gjennomgående tema i kundenesbeskrivelser er at de kompliserte produktene overhodet ikke svarte på noen avkundenes behov for plassering, men snarere kun var egnet til å gi bankeneinntekter. Bankenes rådgivere solgte dårlige produkter dyrt til sakesløsekunder. Høyesterettsdommer Endresen sier det slik: "Detkombinerte produkt er etter mitt syn en kunstig konstruksjon hvis enesterasjonale er å legge til rette for en markedsføringsstrategi som ikke har etreelt fundament."

Skepsis

Finansbransjen trekker kanskje et lettelsens sukk etter atStrorebrand slapp å betale erstatning. Men da gleder de seg nok for tidlig.Hvis Høyesteretts avgjørelse i denne saken setter standarden vil bankene nemligikke ha noen grunn til å se domstolene som noen disiplinerende instans ogfremtidige kunder vil måtte møte sine banker med stor skepsis. Kundene må tenkeat når ikke engang Storebrand Banks behandling av Longvik får rettsligekonsekvenser, hva kan man ikke selv bli utsatt for?

Skadelig for økonomien

En slik almen misstillit til finansbransjen vil kunne væretil skade for hele økonomien. Dersom domstolen ikke sørger for tillit tilfinansbransjen ved at klare overtramp får konsekvenser må Staten sørge for regulering som forhindrerat overtramp skjer. For å få til dette trengs detaljregulering av bransjen ogFinanstilsynets myndighet og kapasitet må styrkes kraftig. Finansbransjen vil sikkert protestere, menetter Longviksaken kan den ikke med troverdighet hevde at rettsystemet sørger for den nødvendigdisiplin.