Jernbanetilsynet frykter monopolsituasjon i togtrafikken: Flytoget får støtte for én avgang i timen

Dersom pandemien varer lenge er det «en viss fare for at Flytoget kan forsvinne fra markedet», advarer Jernbanetilsynet.

FORSKJELLSBEHANDLING: Administrerende direktør Philipp Engedal i Flytoget mener at selskapet fortsatt ikke likebehandles av myndighetene.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Samferdselsdepartementet (SD) bestemte i fjor at coronastøtten til togselskapene skulle fortsette i 2021, med unntak av Flytoget.

Det statseide selskapet kalte beslutningen konkurransevridende og ulovlig, og ba om begrunnelse både fra departementet og Jernbanedirektoratet.

Den 5. februar i år fikk de Statens jernbanetilsyn med på sin side.

I et brev fra tilsynet til departementet, som E24 har fått innsyn i, kommer det frem at tilsynet også mener forskjellsbehandlingen er konkurransevridende.

Det åtte sider lange brevet ender med en påpekning: «Etter tilsynets vurdering fører støttetiltak i form av tilleggsavtaler om økt vederlag med kun Vy, Go Ahead og SJ, slik det er lagt opp til for 2021, til konkurransevridning mellom Flytoget og Vy».

Dessuten vrir tiltaket konkurransen i PSO-markedet (public service obligation), «til ulempe for Flytoget», skriver tilsynet.

«Tilsynet mener det er fare for at forskjellene i støttetiltak bidrar til at Vy i større grad kan opprettholde sin virksomhet, resultat og inntekter enn Flytoget under pandemien.»

Les også

Flytoget uten støtte i 2021: Hareide har bedt om ny vurdering

Ikke vurdert eller hensyntatt

Både departementet og Jernbanedirektoratet har opplyst tilsynet om at det ikke er gjort vurderinger av hvilke effekter det vil ha for konkurransen i markedet å utelate Flytoget fra støtteordningen, heter det i brevet.

Tilsynet skriver videre at de er av den oppfatning at både departement og direktorat «burde ha vurdert om støttetiltaket har skadelige konkurransemessige virkninger», og foreslår at Vy og Flytoget kunne delt på oppgaven på strekningen.

«Når vurderingene som tilsynet etterlyser ovenfor ikke synes å ha blitt gjort så langt, oppfordrer tilsynet SD og Jernbanedirektoratet om å gjøre slike vurderinger nå for å forhindre at det oppstår konkurranseskadelig virkninger som følge av konkurransevridende støtteordninger i jernbanemarkedet.»

Les også

Flytoget taper 40 millioner kroner i måneden

Jernbanetilsynets påpekning er imidlertid ikke tatt med i den nyeste vurderingen, som er å støtte Flytoget med én avgang i timen, opplyser begge instanser til E24.

– Jernbanedirektoratet har lagt transportfaglige vurderinger til grunn for sitt tilbud om tilleggsavtale for Flytoget, i tillegg til at det er vurdert opp mot kravene i Kollektivtransportforordningen, skriver kommunikasjonssjef Svein Horrisland i en e-post.

– [Tilsynets brev] kom etter at Jernbanedirektoratet var bedt om ny vurdering fra Samferdselsdepartementet. Er tilsynets påpekning tatt med i Jernbanedirektoratets vurdering?

– Brevet fra Statens jernbanetilsyn som det henvises til, er stilet til Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet har ikke gjort en vurdering av dette, skriver Horrisland.

Les også

Flytoget anklaget regjeringen for lovbrudd i november – har fortsatt ikke fått svar

– Flytoget kan forsvinne

Tilsynet bemerker også at tilgangen til personell, materiell og kapasitet er en såkalt etableringsbarriere for jernbaneforetak. De er derfor bekymret over opplysninger fra Flytoget om at permitterte ansatte har gått over til Vy i løpet av pandemien, og at Flytoget har solgt materiell tidligere enn planlagt.

«Dersom pandemien varer lenge, er det også en viss fare for at Flytoget kan forsvinne fra markedet, noe som vil føre til at den direkte konkurransen på strekningen forsvinner og at det vil oppstå en monopolsituasjon», advarer tilsynet.

Seniorrådgiver Ellen Kjeld Johnsen i Jernbanetilsynet sier de konstaterer at Flytoget er med i de nye avtalene, men ikke kan bedømme hvilke vurderinger som lå til grunn for dette.

– Vi anser saken som avsluttet fra vår side. Vi påpekte at det også bør tas konkurransehensyn, men har ingen hjemmel til å pålegge aktørene dette. Vi har gjort det vi anser som vår oppgave i saken. Dersom Flytoget mener at dette ikke er konkurransenøytralt, kan de ta det opp med departementet eller direktoratet, skriver Johnsen i en e-post.

Samferdselsdepartementet bekrefter i en e-post at det er forespørselen om ny vurdering som nå har ført til at Flytoget støttes med én avgang i timen. De mener det er nærliggende å anta at tilsynets brev har inngått i vurderingen fra direktoratet.

– Det fremgår ikke direkte av brevet fra direktoratet at de har tatt hensyn til det, men det er nærliggende å anta det, skriver pressevakt Frøydis Tornøe i departementet til E24.

– Direktoratet vil tilby Flytoget en slik tilleggsavtale, og det er ikke kjent om Flytoget vil signere en slik avtale. Departementet merker seg at direktoratet har gjort sine vurderinger ut fra hva som er nødvendig for å opprettholde et transporttilbud under pandemien, basert på de rammene og kriteriene departementet trakk opp i supplerende tildelingsbrev nr. 1, skriver departementet.

Flytoget ber om møte

Flytoget har på sin side reagert på avtaleforslaget fra direktoratet med å sende et brev til departementet der de ber om et møte raskt for å drøfte situasjonen.

Administrerende direktør Philipp Engedal i Flytoget sier de krever åpenhet i vurderingene som er gjort.

– Flytoget har bedt om innsyn i de transportfaglige og juridiske vurderingene som ligger til grunn for den foreslåtte avtalen og den konkurranserettslige vurderingen som er gjort av direktoratet. Flytoget har fått avslag på krav om innsyn, sier Engedal.

Avslaget er nå påklaget. Forslaget til tilleggsavtalen fra direktoratet, som gjelder støtte for én avgang i timen, vil være et stort tap for Flytoget, understreker Engedal.

– Slik avtalen er utformet betyr det at Flytoget vil tape store pengesummer hver måned for å opprettholde nødvendig produksjon for å sikre at ikke våre kunder etablerer nye reisevaner i denne perioden. Flytogets kasse vil med den foreslåtte avtalen tappes i et mye høyere tempo enn våre konkurrenter.

– Å delta i fremtidige konkurranser krever kapital for å blant annet stille en garanti. Det er et paradoks at når togoperatørene forskjellsbehandles, betyr det i praksis at utenlandskeide selskap får en gavepakke fra den norske stat og står bedre rustet til å delta i de kommende konkurransene, enn Flytoget, som leverer høy kvalitet, er norsk og eid av staten.

Flytoget vil nå vurdere om de kan underskrive forslaget til avtale med Jernbanedirektoratet, før de vet mer om de transportfaglige og konkurranserettslige vurderingene som ligger til grunn.

Publisert: