Konflikten ved Akvariet ble først omtalt i BA tirsdag denne uken, i forbindelse med at Arbeidstilsynet påla ledelsen å forbedre arbeidsmiljøet. Nå viser det seg at konflikten er langt mer betent enn først antatt.

  1. november, flere måneder etter at Arbeidstilsynet var på besøk, sendte flere av de ansatte en mistillitserklæring til styret i Stiftelsen Akvariet i Bergen.

Der fremmes det svært sterke beskyldninger mot direktør Kees Oscar Ekeli.

«Ansatte har store problemer med Ekeli sin lederstil. De opplever Kees som paranoid, hissig og kontrollerende. De blir ofte kalt inn på kontoret for represalier og samtaler som har karakter av avhør», heter det i brevet.

Videre kan man lese at direktøren er «svært ubehagelig å omgås», og at Ekeli har en «lederstil basert på frykt og trusler».

Mistilliten til direktøren begrunnes også med faglige uenigheter.

«Mange klare bevis på eksempelvis mangelfull dyrevelferd blir fullstendig ignorert av Ekeli», skriver de ansatte, som også mener at Akvariet er i utakt med resten av samfunnet på dette punktet.

Jeg kjenner meg ikke så mye igjen i karakteristikkene av meg som person.

Avslutningsvis understreker de ansatte at det er fullstendig uaktuelt å fortsette med Ekeli som sjef.

«Vi vil også gjøre det helt klart at de ansatte ikke under noen omstendigheter ønsker nåværende direktør som leder, da vi anser hans lederstil som en del av hans personlighet. Vi har ingen tiltro på at han kan forandre seg. Tilliten til Ekeli er fullstendig brutt.»

Åtte fast ansatte har skrevet under på brevet. I tillegg kommer fem ekstrahjelper, to praktikanter og fire tidligere ansatte.

— Mye å jobbe med

— Jeg kjenner meg ikke så mye igjen i karakteristikkene av meg som person, det gjør jeg ikke, sier Ekeli til BT.

— Føler du deg misforstått?

— Nei. Jeg tror at en del ansatte har denne oppfatningen. Jeg oppfatter ikke at brevet er feil. Overhodet ikke. Og da har jo jeg mye å jobbe med sammen med de ansatte.

— Flere opplever deg som detaljstyrende?

— Det tror jeg kan være riktig opplevelse, sier Ekeli.

— De beslutningene jeg har tatt har helt åpenbart ikke vært forankret godt nok blant de ansatte. Og dermed har det blitt motstand.

Direktøren mener det er mulig å snu stemningen, og viser til møter de siste dagene.

— Jeg lever med det brevet, og ser på det som en utfordring jeg skal klare å ta. Både når det gjelder selverkjennelse; ting jeg har gjort som ikke har vært bra nok, og ting som oppfattes av ansatte som vanskelig. Jeg har tro på at dette er noe vi kommer oss igjennom.

Vi har hyggelige lunsjer og alt, vi.

— Hvordan skal du klare å gjenvinne tilliten?

— Arbeidet er i gang. Vi skal jobbe med de tingene som påpekes i Arbeidstilsynets rapport. De tillitsvalgte er motiverte og forpliktet til å jobbe med dette. Jeg opplever at tonen er god og at vi jobber sammen i det.

— Snakker dere sammen i det daglige?

— Ja ja, vi har hyggelige lunsjer og alt, vi.

Styreleder Hallgeir Riisøen i Stiftelsen Akvariet i Bergen bekrefter å ha mottatt det aktuelle brevet, men understreker at arbeidet med å rydde opp i konflikten er kommet videre i mellomtiden.

— Dette brevet fikk vi dagen før det ekstraordinære styremøtet, 12. november, som ble avholdt for å følge opp de forhold som Arbeidstilsynet hadde redegjort for på styremøtet 4. november. Styret vil videreføre de iverksatte prosesser som også de ansattes tillitsvalgte har uttrykt tillit til.

— Nå skal Akvariet lukke de varsler som kom fra Arbeidstilsynet og rette opp de forhold som er kommet opp.