Snart to år etter en av tidenes største konkurser i Norge, harØkokrim bestemt seg for å reise straffesak mot gründeren fra Stavanger og tonære medarbeidere. Både Johannes Lunde og hans høyre hånd Morten A. Berg (60) risikererlange opphold bak lås og slå om de blir funnet skyldige når saken kommer oppfor retten.

Også enledende, kvinnelig regnskapsmedarbeider (40) i Lunde-systemet kan bli dømt tilubetinget fengselsstraff om Økokrims tiltale blir lagt til grunn, skriver Stavanger Aftenblad.

Tappet i et år

Økokrimmener Johannes Lunde fra senhøsten 2009 til sommeren 2010 tappet flere avselskapene han hadde eierinteresse i for tilsammen drøyt 140 millioner kroner.

Ifølgetiltalebeslutningen har Johannes Lunde personlig ved tre anledninger begått grovøkonomisk utroskap for å skaffe seg selv eller andre en uberettiget økonomiskvinning i mangemillionersklassen.

Overførte 77 millioner

Økokrimmener han som daglig leder i Johs Lunde Eiendom overførte 77 millioner tilGamle Johs Lunde Eiendom og Lunde Gruppen AS. Politiet mener 44-åringen pådenne måten tappet Johs Lunde Eiendom over seks måneder fra tidlig i 2010.Lunde eide bare 25 prosent av selskapet. Tappingen av selskapet skal ha skjeddetter at Orkla Eiendom og Finansgruppen Eiendom skjøt inn vel 100 millionerkroner i Lundes eiendomsselskap og overtok halvparten av selskapet.

Johs LundeEiendom skiftet i 2011 navn til Vendere Eiendom.

Overførte lån

Sammen medMorten A. Berg skal Lunde på vegne av Nye Dolviken Brygge AS ha tatt opp et lånpå til sammen drøyt 28 millioner i Sparebank 1 SR-Bank i november og desember2009. Johannes Lunde var styreleder og Berg styremedlem i selskapet da lånetble tatt opp. Pengene ble blant annet brukt til å innfri overtrekk påbankkontoen til et annet selskap, mener Økokrim. Også Morten A. Berg er tiltaltfor grov økonomisk utroskap for dette forholdet.

Betalte ned kreditt

JohannesLunde var daglig leder og Morten A. Berg styreleder i Gamle Johs Lunde Eiendomda selskapets konto uten sikkerhet ble benyttet til å betale ned enkassakreditt et annet Lunde-firma hadde i Handelsbanken. Overføringen på 25millioner fant sted 13. november 2009, og ble aldri dekket inn. Også Morten A.Berg er tiltalt for grov økonomisk utroskap for dette forholdet.

Strafferammenfor grov økonomisk utroskap er på fengsel i inntil seks år.

Heleritiltalt

Berg erogså tiltalt for grovt heleri fordi han skal ha forsøkt å gjemme 70 millionerved å føre opp uriktige transaksjoner i regnskapet til minst to selskaper.Pengene som skulle skjules, stammet ifølge tiltalen fra Johs Lundes ulovliguttak av 77 millioner fra Vendere Eiendom i første halvår av 2010.

Våren ogsommeren 2010 var Lunde-konsernet i full krise. Økokrim mener Lunde i denneperioden fikk hjelp av den kvinnelige regnskapsmedarbeideren til å underslårundt ti millioner kroner fra flere av selskapene i konsernet som fortsatthadde penger. Pengene ble brukt til å dekke gjeld og forpliktelser andreselskap i Lunde-systemet hadde pådratt seg.

Avviser alle punkt i tiltalen

Lunde ogBerg er dessuten tiltalt etter paragraf 283 i straffeloven, for å ha pantsattaksjer i Johs Lunde Eiendom for å stille sikkerhet for en gigantgjeld på 160millioner kroner som morselskapet i Lundes forretningsvirksomhet – LundeGruppen AS – hadde i Handelsbanken. Pantsettelsen utsatte andre aksjonærer ogkreditorer for fare for økonomiske tap.

Også denneparagrafen har en strafferamme på seks års fengsel.

JohannesLunde ønsker ikke å kommentere tiltalen overfor Aftenbladet. Han viser i entekstmelding til sin advokat, Bjørn Kvernberg.

— Lunde avviser alle punktene i tiltalen, sierKvernberg.