Norsk økonomi går fortsatt godt. Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge økte med 1,0 prosent i andre kvartal i år.

Sterk vekst i kraftforsyning bidro til å trekke opp fastlands-BNP med 0,3 prosentpoeng. Veksten var nøyaktig det økonomene hadde forventet, ifølge Bloomberg. I første kvartal i år var oppgangen på 1,2 prosent.

Husholdningenes forbruk bidro sterkt. Konsumet i husholdningene vokste med 1,1 prosent både i 1. og 2. kvartal.

Det var varekonsumet, spesielt av matvarer og elektrisitet, som trakk opp i 2. kvartal.

Elektrisitet bidro med i underkant av 0,3 prosentpoeng av den totale konsumveksten.

Til sammenligning hadde Sverige en vekst i andre kvartal på 1,4 prosent. I Tyskland var veksten 0,3 prosent og i USA 0,4 prosent.

Investerer mye i bolig

Nordmenn fortsetter å bruke mye penger på boligene sine.

Tallene fra SSB viser at husholdningenes investeringer i boliger økte med 4,1 prosent i andre kvartal i år.

Husholdningens investeringer har økt sammenhengende fra 2. halvår 2010, med unntak av en liten nedgang i 1. kvartal 2012.

Det er også stadig flere som er i arbeid. Sysselsettingen økte med 0,7 prosent fra 1. kvartal. Veksten var særlig sterk innenfor bygg og anlegg, petroleumsvirksomhet samt flere tjenesteytende næringer.

Utførte timeverk økte med 0,3 prosent. Lavere vekst i utførte timeverk må sees i sammenheng med streik i 2. kvartal, særlig i offentlig forvaltning. Streikene er antatt å ha dratt ned veksten i utførte timeverk totalt med 0,2 prosentpoeng.

Vekst i naturgass

Også bygge— og anleggsvirksomhet økte fra 1. til 2. kvartal 2012, men veksten var klart lavere enn i de to foregående kvartalene. Industrien har vokst siden 2. kvartal 2011, men også her har veksten flatet ut i løpet av de siste kvartalene. I årets 2. kvartal var samlet industriproduksjon om lag på det samme nivået som 1. kvartal 2012.

Bruttonasjonalprodukt totalt økte med 1,2 prosent. Petroleumsvirksomhet, i hovedsak utvinning av naturgass, hadde sterk vekst.

Utenriks sjøfart viste derimot en nedgang fra det foregående kvartalet.