Krangelen om arven har pågått siden rederen døde i 2010. Da etterlot han seg et testamente som overførte mesteparten av formuen til Antonesen, sønnen til Kjøde og hans sekretær. Tre barn fra hans ekteskap med en annen kvinne var avspist med pliktarven på én million hver. De tre søsknene tok saken for retten. Dommen i Bergen tingrett gir Antonesen fullt medhold.

Stor glede

— Etter min vurdering fortjente Per Antonesen dette. Vi tar dommen til etterretning med stor glede, sier Antonesens advokat Else Bugge Fougner til bt.no.

Rettssaken hvor Bergen tingrett skulle ta stilling til om de to testamentene var gyldige eller ikke, startet i mai i år.

Kjødes tre øvrige barn, Einar (70), Dagny (67) og Kari (66), mente faren ble påvirket til å testamentere sine verdier til Antonesen, og stilte spørsmål ved hans klarhet.

Endret sent

Rederen var 94 år da han undertegnet det siste testamentet i 2009. Dette var et tillegg til et testamente fra 2006.

Høsten 2010 døde Rolf Kjøde. Mens de tre søsknene måtte nøye seg med lovens minste pliktarv på én million kroner, fikk Antonesen verdier for rundt 100 millioner kroner. Slikt blir det bråk av.

Til sak for arv

De tre søsknene saksøkte Antonesen for å få arven fra sin far.

«Retten har etter dette kommet frem til at ingen av saksøkernes anførsler har ført frem. Saksøkte blir å frifinne. De to testamentene av 2006 og 2009 er gyldige, og skal legges til grunn i arveoppgjøret etter Rolf Kjøde», heter det i dommen som ble offentliggjort mandag.

— Det er dette vi har jobbet for og retten har gitt oss medhold, sier Bugge Fougner.

Ulik vurdering

Einar, Dagny og Kari mente testamentet var ugyldig og at det ble laget etter press fra Antonesen eller kretsen rundt ham.

Disse påstandene førte ikke frem.

— Dommen bygger på et annet faktagrunnlag enn det vi opplever er riktig, og det er grunnessensen i denne saken. Det er ikke stor uenighet om rettslige spørsmål, men bygger utelukkende på ulik vurdering av fakta, sier søsknenes advokat Inge Unneberg til bt.no.

Konflikt lenge

I begynnelsen av 2000-tallet eide de tre Kjøde-barna til sammen 60 prosent av rederivirksomheten, mens Rolf Kjøde og Per Antonesen hadde kontroll over 20 prosent hver.

Rolf Kjøde mente at barna hadde kuppet selskapet hans, og ønsket en deling hvor han og Antonesen fikk sine 40 prosent.

En deling ble det aldri noe av, noe som skal ha bidratt til konflikten.

På helsen løs

— Det er et mareritt og går på helsen løs, skrev Rolf Kjøde i et notat fra april 2002.

Advokat Bugge Fougner gjentok flere ganger under rettssaken at det ikke er noe i Kjødes notater som tydet på at Antonesen var en drivkraft i konflikten med barna.

— Rolf Kjøde fremstår som en selvstendig og viljesterk person. Det er vanskelig å se noe som underbygger at han lett lot seg påvirke, sier advokaten.

Antonesen arver også sommerstedet Blidensol på Sørlandet, som DN anslår til rundt 30 millioner kroner.

Ifølge dommen har «saksøkerne tapt saken fullstendig (...) og må erstatte motpartens fulle sakskostnader» på 1.802.266 kroner