• FLOKKAR SEG: For tida er det kring 20 grågjæs på garden til Egil Raknes. Ein del færre enn rekordåret i fjor, men nok til å framleis øydelegge for gardsdrifta. FOTO: Elise Årdal

Legg ned garden etter gåseinvasjon