Kjøperen av eiendommen i Åsane får konsesjon av Fylkesmannen til å drive gården. Samtidig får Bergen Tomteselskap så hatten passer for sin praksis ved oppkjøp av landbrukseiendommer. Landbruksdirektør Ole Bakkebø mener dette er et demokratisk problem.

Skadelig fremgangsmåte

De nye eierne av gården i Indre Hordvik, ekteparet Nepstad, får konsesjon til å drive eiendommen. Og Fylkesmannen er ser positivt på at de vil bosette seg på gården og ta vare på kulturlandskapet. Konsesjonen blir gitt på det vilkåret at de leier ut jordbruksarealene til nabogården i minst ti år.

I konsesjonsvedtaket kritiserer Fylkesmannen Tomteselskapets utbredte praksis med å inngå avtaler om rådighetsinnskrenkninger på landbrukseiendommer. Og kaller deres oppkjøp av tilfeldige gårder med klausuler på over 20 år, for en skadelig fremgangsmåte. De har i lang tid tatt denne uheldige praksisen opp med selskapet, uten at det har hatt noen virkning.

— Denne saken viser dette helt klart. For seks år siden laget Tomteselskapet en avtale om kjøp, og hindret med det at noen kunne kjøpe gården for å drive den, sier landbruksdirektør Ole Bakkebø.

Kjersti Toppe (Sp) sier til BT at dette er en ordning som åpner for korrupsjon i byutviklingen.

Ikke forbudt, men et problem

«Prisen på denne eiendommen er svært lav og avspeiler den spesielle klausulen for tilbakeføring av visse arealer til eventuelt utbyggingsformål i fremtiden. Klausulen skal gjelde i 20 år og dette er en avtaleform som Fylkesmannen setter lite pris på.», står det i vedtaket.

— Tomteselskapet må gjerne lage så mange opsjonsavtaler de vil, dersom politikerne i Bergen er i stand til å handle uavhengig. Men dersom disse avtalene legger premisser for byutviklingen er det svært uheldig, sier Bakkebø.

- Åpner for lukkedeprosesser

Bakkebø understreker at det slett er ikke bare tomteselskapet som lager slike avtaler. Tomteprisen kan øke fra 8000 kroner til en million for et mål, når en landbrukseiendom blir omregulert til tomteland. Det kan derfor ligge en enorm fortjeneste i en omregulering.

— Sannsynligvis sitter det mange hist og her i Bergen som inngår tilsvarende avtaler som er unntatt offentlighet. Det er ikke forbudt, men det er et problem for demokratiet. Når kommunen lager sine kommuneplaner kan det være mange som har en skjult agenda, og som prøver å påvirke politikerne. Når alle kort ikke er på bordet, kan det åpne for lukkedeprosesser som offentligheten ikke har tilgang på, sier Bakkebø.

Hva mener du om slike kjøpsavtaler?