Norges Bank: Stor coronausikkerhet - gjeld og boligpriser bekymrer mest

Norges Bank ser stor usikkerhet i kjølvannet av pandemien. Det kan gi større banktap og svakere finansiell stabilitet. På lang sikt peker sentralbanken på klimarisiko som en av de største utfordringene for norske foretak.

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache legger frem Norges Banks årlige rapport om den finansielle stabiliteten tirsdag. Bildet er fra en tidligere anledning.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Norges Bank presenterer tirsdag sin årlige rapport om finansiell stabilitet.

– Den siste tiden har smittespredningen tiltatt, både ute og hjemme. Det er stor usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og følgene for økonomien og finansmarkedene. Det gjør at utsiktene for finansiell stabilitet er noe svekket, sier visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Norges Bank avsluttet arbeidet med rapporten 5. november, før mandagens positive vaksinenyheter.

– De positive vaksinenyhetene kombinert med den siste tidens økte smittespredning og strengere tiltak peker i ulike retninger og understreker først og fremst usikkerheten om den økonomiske utviklingen fremover, sier Wolden Bache til E24 på spørsmål om hvordan dette påvirker utsiktene.

Det høye gjeldsnivået i befolkningen, kombinert med høye priser boligpriser, anses sammen med høye næringseiendomspriser fortsatt å utgjøre de viktigste sårbarhetene i økonomien.

«Boligprisene falt i mars og april i forbindelse med virusutbruddet, men har deretter økt markert. Dersom boligprisene fortsetter å vokse raskt kan sårbarheten øke», skriver banken.

De siste månedene har boligprisveksten vært sterkere enn Norges Bank hadde ventet.

Les også: (+) – Vi har et slags boligkrakk i Stavanger

Banktapene kan bli vesentlig større

Utlånstapene i bankene har økt så langt i år, særlig knyttet til foretak innen oljeservice, som fremdeles er i en krevende situasjon etter oljeprisfallet i 2014.

«Næringene som så langt er hardest rammet av koronakrisen står for en liten del av bankenes samlede utlån. Dersom krisen vedvarer og prisene på næringseiendom skulle falle markert, kan tapene bli vesentlig større», skriver sentralbanken.

Det understrekes imidlertid at bedre reguleringer siden finanskrisen har gitt mer robuste banker.

– De norske bankene er lønnsomme og solide, og kan bære tap som trolig vil komme uten å stramme inn på utlånene. Samtidig er tapsutsiktene fremover mer usikre enn normalt, sier Wolden Bache.

I årets tre første kvartaler utgjorde samlede utlånstap for alle norske banker og kredittforetak om lag 0,7 prosent av samlede utlån, tre ganger høyere enn gjennomsnittet de siste 20 årene.

Les også: (+) DNB sparer 68 millioner på reisestopp

– Lave renter kan forsterke sårbarhetene

Sentralbanken kuttet renten med totalt 1,5 prosentpoeng i løpet av den verste coronaperioden i vår, og endte dermed på null prosent for første gang i historien.

Rentekuttene reduserer faren for betydelige innstramminger i konsumet og kan virke positivt på foretakenes inntjening, og dermed dempe bankenes tapsrisiko.

«Samtidig kan lave renter over lengre tid bidra til økt gjeldsoppbygging og sterk prisvekst for både eiendom og verdipapirer. Det kan forsterke sårbarhetene og svekke utsiktene for finansiell stabilitet».

Klimarisiko

– Ser vi forbi pandemien, er klima en av de største utfordringene for norske selskap, sier Norges Bank-direktør Torbjørn Hægeland på nettseminaret.

Han peker da på at det er flere viktige næringer for norsk økonomi, som industri, internasjonal sjøfart og oljerelatert virksomhet, skiller seg ut med høye utslipp.

«Det er viktig at bankene tar hensyn til klimarisiko i sine risikovurderinger
av både nye og eksisterende utlån», heter det i rapporten.

Sentralbanken viser både til at Klimaloven forplikter Norge til betydelige utslippskutt de neste årene, og at investorer over hele verden vektlegger bærekraftig utvikling mer enn før.

«Den største risikoen for Norge er knyttet til verdiutviklingen i olje- og gassnæringen. Norske banker har også utlån til utenriks sjøfart som kan få strengere klimareguleringer i årene som kommer.»

Publisert: