De eksportrettede bedriftene nedjusterer kraftig sine forventninger til 2013, viser Næringslivets økonomibarometer for tredje kvartal.

— Det går greit for Norge på kort sikt. Men om noen år kan vi få en svakere utvikling og vi risikerer at fastlandsøkonomien forvitrer, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Investeringsnivået har ikke vært lavere siden 1970-tallet, det mener Brubakk er en farlig utvikling. Han utfordrer regjeringen til å bidra til lavere produksjonskostnader i Norge i statsbudsjettet.

Todeling

Detbetyr at resesjonen i de europeiske landene for alvor kan treffe norsk økonomi,og det er eksporten av såkalte tradisjonelle varer som er mest utsatt.

Alleredei år merker eksportørene av varegrupper som metaller, kjemiske produkter ogfisk og sjømat et fall.

Mer enn 60 prosent av norsk eksport avtradisjonelle varer går til EU-landene.

— Eksportsektoren sliter tungt, og det vil deogså gjøre neste år. Todelingen i norsk næringsliv mellom de oljebasertevirksomhetene som går bra, og annen virksomhet, blir bare sterkere og sterkere,sier avdelingssjef i NHO, Dag Aarnes.

Lave investeringer

Investeringsnivåeti fastlandsindustrien har ikke vært lavere siden 1970-tallet. Investeringene ibransjene industri og bergverk ligger i andre kvartal i år på bare 60 prosentav det som det ble investert før finanskrisen kom i 2008. Det mener Aarnes erbekymringsfullt.

- Det har selvfølgelig noe å gjøre med deninternasjonale situasjonen, men vi tror også at under disse tallene så liggerdet en temmelig rask utflagging og utarming av norsk fastlandsindustri. Det eraltså ikke bare konjunkturelt, sier han.

NHO-direktør Petter H. Brubakk mener det laveinvesteringsnivået er en kraftig varsellampe.

— Vi kan få dramatiske omstruktureringer someffekt av dette, sier han.

Og han kommer med flere oppfordringer tilfinansministeren, som om vel en måned legger fram sitt statsbudsjettforslag forneste år.

En mer kreativ utforming av skattesystemet er NHOs ønske nummer en.

— Vi mener at det land som kanskje har størststatsfinansielt handlingsrom i verden, bør tenke mer kreativt på å bruke skattfor å øke investeringsnivået. Det kan gå på avskrivning, alminnelig skattesats,forutsetning for forskning og selvfølgelig formuesskatt, sier Brubakk.