Den tidligere meglertoppen Bjørn Arne Fredrik Sellæg er i Oslo tingrett dømt for overtredelse av ligningsloven og straffeloven.

Sellæg er funnet skyldig i grov utroskap vedrørende 11 millioner kroner, og grov skatteunndragelse av totalt 42.778.088 kr for inntektsårene 2000 – 2004.

Han dømmes til ubetinget fengsel i fem år og seks måneder. Han dømmes også til varig tap av retten til å arbeide som aksje— og derivatmegler, eller å inneha ledende stilling i selskap som megler verdipapirer og derivater. Han idømmes ikke saksomkostninger.

Dom ble avsagt tirsdag formiddag, og ble kjent kl. 12 tirsdag.

Største bedrag noensinne

I dommen står det følgende: «Tingretten kjenner ingen tidligere rettspraksis vedrørende personlige skattytere som har unndratt så store beløp fra beskatning.»

Retten mener det ikke foreligger noen formildende omstendigheter av betydning tilknyttet Sellægs forbryterske handlinger. Retten skriver:

«... Sellæg har gjennomført sine forbrytelser med et fast forsett etter planlegging over lang tid, og de sannferdige forhold er tilslørt gjennom en uvanlig lang rekke ulike tiltak og disposisjoner.»

Under rettsforhandlingene som fant sted i fra 9. januar til 10. februar i år erklærte Sellæg seg uskyldig vedrørende alle tiltalens punkter og beløp.

Sterkt overdrevet personlig forbruk

«Forbrytelsene var ikke begrunnet i et ideelt eller anerkjent motiv, men skyldtes finansieringen av et personlig forbruk så eksessivt (sterkt overdrevet) at Sellæg selv har tatt verbalt avstand fra det under hovedforhandlingen. De unndratte beløp kom på toppen av at han samtidig oppebar særdeles høye inntekter fra Enskilda. Dertil kommer at Sellæg verken har tilstått, medvirket til at verdier er tilbakeført rette eier, eller på annen måte vist anger i handling.»

Kjernen i saken er at Sellæg skal ha mottatt deler av aksjegevinster fra investor Lars Ditlevsen. Ifølge tiltalen, skal investor Lars Ditlevsen ha overført 34 milliioner kroner til Sellæg som en del av en avtale om deling av investorens aksjefortjenester. Store summer skal ha gått inn i oppussing av Sellægs luksusvilla.

Anker

Etterforskningen av Sellæg begynte som følge av to artikler i finansmagasinet Kapital i 2004, som beskrev Sellægs pengeforbruk og hans tette bånd til blant annet Ditlevsen.

— Sellæg reagerer svært sterkt på denne dommen. Han er bådeoverrasket og svært skuffet. På grunn av at man fullt og helt har lagt tilgrunn et annet faktum enn det han har forklart seg om vil han anke denne dommeni sin helhet, sier Sellægs advokat Frode Sulland.