Det viser seg at omtrent 40 prosent av de norske parene har en ganske likstilt fordeling av arbeidsoppgavene ute og hjemme.

Høy utdanning

— Dette er vanligst når begge eller bare mor har høy utdanning, når begge har vanlig arbeidstid og når far jobber i offentlig sektor, sier forsker Ragni Hege Kitterød ved Statistisk sentralbyrå til forskning.no.

Arbeidsfordelingen er mer tradisjonell blant parene med mindre utdanning, når mor har helseproblemer og når en eller begge jobber turnus.

Studien baserer seg på spørreundersøkelser blant yrkesaktive kvinner og menn med barn i alderen 1-12 år, og skal være den første studien som har sett på arbeid ute og hjemme under ett. Familiene ble spurt om alt fra ordinære arbeidstimer og overtidstimer på jobb, hvem som støvsuger, lager mat, kler på barna og hvem som er hjemme når barna er syke og så videre.

En av ti kvinner jobber mest

Andre konklusjoner er at i kun 10 prosent av tilfellene jobber mor mer enn far ute. Far gjør sjelden mest arbeid i hjemmet, men omsorgen for barna er ganske jevnt fordelt.

— Ettersom likedeling ofte nevnes som en likestillingspolitisk målsetting, er det etter vår oppfatning viktig å ha informasjon om hvor utbredt en slik tilpasning er blant dagens familier, sier Kitteørd til forskning.no.

Fire typer par

Forskerne har identifisert fire ulike typer par:

  • 25 prosent kalles «neo-tradisjonelle», hvor mor ofte jobber deltid og har hovedansvaret for alle oppgavene i hjemmet, mens far jobber heltid og vel så det.
  • 34 prosent av parene karakteriseres som likestilling «light», hvor mor jobber hel- eller deltid og far jobber heltid. Mor tar ansvaret for husarbeidet, mens foreldrene deler barneomsorgen likt.
  • 23 prosent av parene oppgir at begge jobber fulltid og deler husarbeid og stell av barn likt mellom seg.
  • 18 prosent av parene oppgir at begge jobber fulltid, mens delingen av husarbeid er mer spesialisert - mor og far har ulike oppgaver.