Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge økte med 1,1 prosent i årets første tre måneder. De to foregående kvartalene ga en vekst på 0,8 prosent, ifølge sesongjusterte nasjonalregnskapstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Både vare— og tjenesteproduksjon viste klar vekst.

1,1 prosent vekst er langt sterkere enn de fleste hadde forventet:

Konsensus blant analytikerne var, ifølge Reuters og Bloomberg, 0,9 prosent vekst. DNB anslo 0,7 prosent. Norges Bank hadde forventet en vekst på 0,8 prosent.

Danske Banks analytikere var langt mer optimistiske, og traff også bedre med forventet 1,2 prosent vekst.

Sterkere krone

Den norske kronen styrket seg umiddelbart mot andre valutaer da tallene ble lagt frem klokken 10:

  • En euro kostet 7,6013 kroner før tallene ble lagt frem, men styrket seg til 7,5761 kroner et kvarter senere.
  • Mot amerikanske dollar styrket kronen seg fra 5,9382 kroner pr. stykk til 5,9179 kroner.
  • Den norske kronen styrket seg fra 83,63 kroner for en svensk 100-lapp, til 83,38 kroner.
  • Vareproduksjon utenom industrien økte med 4,8 prosent og stod for nærmere halvparten av veksten i BNP Fastlands-Norge. Utviklingen i bygge- og anleggsvirksomhet ga det sterkeste vekstbidraget, hvor aktiviteten tiltok i 4. kvartal 2011 og fortsatte inn i 2012 med en sesongjustert vekst på 3,6 prosent i 1. kvartal 2012, skriver byrået.

Samlet sett, falt importen med 2,1 prosent, mens eksporten vokste prosentvis like mye.

— Dagens tall på 1,1 prosent er godt over Norges Banks anslag på 0,8 prosent for vekst i fastlands-BNP. Alt i alt er dette i tråd med vårt syn på at Norges Banks rentebane vil bli justert opp i juni og at Norges Bank vil heve renten mot slutten av året, skriver Erik Bruce, senioranalytiker i Nordea Markets i en kommentar tirsdag ettermiddag.

Vekst også offshore

I industrien dabbet veksten noe av fra tidligere kvartaler, men holder seg fortsatt oppe.

— Det var særlig aktiviteten i næringsmiddelindustri, produksjon av maskiner og utstyr, bygging av skip, oljeplattformer og moduler som trakk opp, mens det fortsatt var nedgang blant annet i produksjonen av kjemiske råvarer, skriver byrået.

Inkludert veksten på 2,7 prosent i utenriks sjøfart og olje- og gassvirksomheten, var den samlede BNP-veksten på 1,4 prosent.

Det ble utført 0,8 prosent flere timeverk, mens veksten i sysselsatte personer var på 0,7 prosent.

Kjøper mer mat og klær

Norske husholdninger handlet for 1,3 prosent mer i første kvartal enn kvartalet før.

— Særlig kjøp av matvarer, klær og elektrisitet bidro til økningen. Samlet vokste varekonsumet med 1,9 prosent, skriver byrået.

Innenfor tjenester brukte vi mer penger på hoteller, reiser og restauranter.

Samtidig som at folk bruker mer penger privat, var det fall i konsumet i den offentlige forvaltningen.

Skiller seg ut

Sammenlignet med 1,4 prosent vekst i Norge, opplever våre handelspartnere ingen eller svak vekst i sine økonomier. I Storbritannia krympet BNP med 0,2 prosent i førstekvartal, mens den i Tyskland og USA vokste med 0,5 prosent.

Frankrike hadde nullvekst, mens våre nærmeste naboland foreløpig ikke har levert BNP-tall for denne perioden.