Bortsett fra et mindre akjsekjøp er Alain Angelil (69) dømt på samtlige punkter i Oslo tingrett. Hans forsvarer Berit Reiss-Andersen har snakket med sin klient, og konklusjonen er klar.

— Jeg er meget skuffet over resultatet, og dommen vil bli anket, sier Reiss-Andersen.

Det betyr at en dom i denne saken neppe blir rettskraftig på en god stund.

Fulgte påstanden

To år av dommen på åtte års fengsel er gjort betinget. Nesten hele dommen er i samsvar med Økokrims påstand, og er en av tidenes strengeste dommer for økonomisk kriminalitet i Norge. Bare i Finance Credit-saken har det vært felt en strengere dom i en økokrimsak i Norge.

I tillegg til åtte års fengsel er Angelil idømt en bot på en fem millioner kroner. Han må også ut med saksomkostninger på en halv million. Dessuten inndras 9,2 millioner kroner.

Fornøyd aktor

Førstestatsadvokat Thomas Skjelbred i Økokrim er fornøyd over at han har fått støtte for sin straffepåstand.

— Jeg registrerer at Oslo tingrett har fulgt min påstand. Det er jeg tilfreds med, sier Skjelbred.

Han karakteriserer dommen som grundig og god.

— Dette er en meget alvorllig sak, og den strenge dommen gjenspeiler dette. Den sender et viktig almenpreventivt signal, sier Skjelbred.

Mange punkter

Angelil-saken har omfattet blant annet ulovlig aksjehandel hvor gevinsten ikke ble rapportert til skattemyndighetene. Unndratt skatt beløper seg til totalt 206 millioner kroner. Tiltalen omfatter også en rekke brudd på ligningsloven.

De viktigste punktene gjelder grovt skattesvik, fire tilfeller av brudd på innsidereglene, markedsmanipulasjon og grov utroskap.

Møtte ikke

Opprinnelig var det meningen at hele dommen skulle leses opp i retten fredag. Dette ville i så fall ta flere timer. Men den tiltalte møtte ikke i retten klokken ti.

Det var høsten 2009 at Økokrim kom med tiltalen mot gründeren av teleutstyrsselskapet Eltek etter at han var siktet siden 2005.

Saken startet med et anonymt tips til Økokrim i 2004. Tipset ble sendt videre til daværende Kredittilsynet (nå Finanstilsynet). Etter noen undersøkelser sendte de en anmeldelse 23. august 2005.

Skjerpet vurdering

Dommen slår fast en rekke forhold som virker i skjerpende retning og skriver at "samtlige lovovertredelser fremsto som utspekulerte og godt planlagte". Den legger til at den tiltalte gjennom flere år har gjort seg skyldig i skatteunndragelse og ulovlig innsidehandel, og mener forsettet har væært sterkt og konsekvent.

At saken er gammel trekkes frem i formildende retning, men dette skyldes omfattende, komplisert og tidkrevende.

Må tåle omtale

Retten synes ikke den brede mediedekningen skal virke formildende.

"Når en så kjent og profilert forretningsmann som tiltalte forsettlig valgte å begå straffbare handlinger, måtte han regne med at en eventuell straffesak mot ham ville få bred mediedekning," står det i dommen.

Alain Angelil startet opp teleutstyrsselskapet Eltek i 1970, og bygde opp en stor bedrift i Norge. Angelil var 12 år gammel da han rømte med familien fra Egypt fordi president Nasser hadde tatt familiens verdier.