Siden 2010 har Statens helsetilsyn gjennomført en flerårig og landsomfattende satsing på tilsyn med tjenester til eldre. Første året var tilsynet konsentrert om de kommunale sosial— og helsetjenester til eldre.

I 2011 ble satsingen videreført og utvidet til også å omfatte spesialisthelsetjenestens tilbud til eldre. Områdene det ble ført tilsyn med i kommunene i 2011, var de samme som året før:

 • identifisering, utredning og oppfølging av hjemmeboende eldre med demenssykdom
 • legemiddelhåndtering og legemiddelbehandling
 • forebygging og behandling av underernæring
 • rehabilitering i sykehjem
 • behandling av søknader om avlastning for pårørende I både 2010 og 2011 ble det påvist lovbrudd ved to av tre tilsyn, opplyser Helsetilsynet.

For lite mat og feil medisiner

Her er problemene tilsynet peker på:

 • Ikke gode nok tjenester til hjemmeboende brukere med demenssykdom
 • Ikke trygg nok legemiddelhåndtering og legemiddelbehandling
 • For lite fokus på ernæringsproblemer hos eldre
 • For lite tverrfaglighet i sykehjemmenes rehabilitering
 • Mangelfull saksbehandling ved søknader om avlastning
 • Uanmeldt tilsyn: Låste dører og begrenset bevegelsesfrihet for beboere i sykehjem
 • Tjenestene må styres – personellet må ikke overlates til seg selv
 • Regelverk og anbefalinger er ikke godt nok kjent og etterlevd

Mangler kompetanse

Når det gjelder utdeling av medisiner, peker tilsynet på at endel ansvarlige mangler den kompetanse de trenger. Det er også uklarheter knyttet til fremgangsmåter for legemiddelhåndtering. Prosedyrer og rutiner mangler.

Feilernæring er et kjent problem. Endel kommuner svikter i vurderingen av ernæringssituasjonen hos nye brukere. Det slurves med loggføring, og det legges liten vekt på opplæring og kompetanse innen ernæring. De nasjonale faglige retningslinjene fra 2008 er lite kjent.

Saksbehandlingen av søknader om avlastning er mangelfull. Kravene til begrunnelse for vedtak er oppfylt i kun et mindre antall kommuner, fastslår Helsetilsynet.

Les Helsetilsynets brev til Helsedepartementet her