Bergensadvokat Jon Eilif Orrem har over flere år vært i søkelyset til tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Protokollen fra et styremøte i tilsynsrådet før jul er nå offentliggjort. Der konkluderer styret med at Orrem bør fratas bevillingen. Orrem er allerede saksøkt av flere tidligere klienter og under politietterforskning for de samme forholdene.

Klientmidler

Advokatens behandling av klientmidler får særskilt kritikk fra tilsynsrådet:

Grunnleggende mangler ved regnskapsførselen/bokføringen gjør det vanskelig å kontrollere om klientmidlene er håndtert korrekt.

Eksempelvis var klientkontoen i 2011 underdekket med nærmere 240.000 kroner. Da overførte Orrem det tilsynsrådet kaller for «ikke ubetydelige beløp» til sin driftskonto til dekning av salærkrav.

For to overføringer på totalt 180.000 kroner, er det ikke fremlagt dokumentasjon som tilfredsstiller kravene i advokatforskriften. Klienten som i denne perioden eide pengene, skal heller ikke ha gitt Orrem fullmakt til å disponere over dem.

«Uskikket» advokat

Orrem får også kritikk for hvordan han fulgte opp hvitvaskingsregelverket for en spesifikk klient. Dokumentasjon om kundekontroll er ikke blitt lagt frem. Han har heller ikke redegjort for risikovurderinger knyttet til transaksjoner som kunne utløse straffbare forhold.

Tilsynsrådet bemerker til slutt at Orrem ikke skal ha korrigert forhold som er påpekt etter et tidligere bokettersyn.

«Ovennevnte forhold er samlet sett av en slik alvorlig karakter at Jon Eilif Orrem anses uskikket til å drive advokatvirksomhet», konkluderer tilsynsrådet.

Fikk advarsler

Det er ikke første gang at Orrem er i tilsynsrådets søkelys. Tidligere har han mottatt to advarsler (se egen sak).

Investor Vidar Strømsnes er ikke overrasket over innstillingen. Han er blant dem som klaget advokaten inn for tilsynsrådet og fortalte før jul sin historie i BT.

— Dette var ikke noen bombe slik saken har utviklet seg. Hele greien er tragisk, sier Strømsnes.

For tre år siden investerte han tre millioner kroner i et eiendomsprosjekt på Radøy. Orrem skal ha lovet ham en rask gevinst på 500.000 kroner. Det skjedde ikke. Fremdeles venter han på pengene - til sammen 3,5 millioner kroner.

— Min tanke er at vi lekfolk må kunne stole på visse yrkesgrupper. Det være seg leger, advokater eller prester. Jeg har ingen empati for slike folk som dette, sier han.

Går mot anke

Orrem selv har tidligere bestridt alle krav og anklager.

Via advokat Per Magne Kristiansen sier Orrem at han tar tilsynsrådets beslutning til etterretning.

På spørsmål om hvorfor det var underdekning på klientkontoen, svarer Kristiansen følgende:

— Dette har sin forklaring og vil bli argumentert for i riktige fora.

Orrem fikk også kritikk for brudd på hvitvaskingsreglene.

— Her ser det umiddelbart ut til at Orrem kunne vært mer påpasselig, sier Kristiansen.

Kristiansen er nylig kommet inn i saken, og vil nå gå nøye gjennom sakens dokumenter.

— Kommer dere til å påklage vedtaket fra tilsynsrådet?

— Slik saken så langt er opplyst, tyder alt på det, sier Kristiansen.

Møtes i retten

Hvor vidt Orrem mister bevillingen eller ikke, skal avgjøres av Advokatbevillingsnemnden i slutten av februar. I fjor tilbakekalte de 12 bevillinger. Året før var tallet 19.

I håp om å få pengene tilbake har investor Vidar Strømsnes også gått til sivilt søksmål mot Orrem. Saken skal opp for retten i mars.

Strømsnes er spent på hva utfallet vil bli, men regner med å få investeringen igjen.

— Jeg må basere meg på advokatens ansvarsforsikring. Hvis retten konkluderer at han har gjort noe uriktig, må jeg få investeringen min tilbake, sier han.

Fikk to advarsler

Rutinemessig gjennomgang av advokat Jon Eilif Orrems regnskaper vekket mistanke hos tilsynsrådet.

Allerede i 2012 begynte tilsynsrådet for advokatvirksomhet å granske bergensadvokaten.

I oktober samme år besluttet styret å avholde et såkalt bokettersyn hos Orrem. Det vil si en gjennomgang av advokatens regnskapsbøker.

— Bakgrunnen for beslutningen var en gjennomgang av advokatens egenerklæring med vedlegg for regnskapsåret 2011, opplyser Kristine Teigland fra tilsynsrådet.

Bokettersynet førte til en advarsel mot advokat Orrem. Blant annet ble det avdekket flere brudd på advokatforskriften og bokføringsregelverket:

Orrem hadde ikke opprettet en egen bankkonto for klientmidler knyttet til eiendomsmegling, noe advokatforskriften krever.

Opptjente renter på klientkonto var ikke fordelt og bokført til den enkelte klients konto.

Orrems rutiner knyttet til hvitvaskingsreglene var ikke tilfredsstillende.

Advokaten hadde ikke ført timer i de tilfeller hvor han hadde avtalt fast pris, til tross for at dette skal gjøres.

Også den gang ble Orrems håndtering av klientmidler kritisert:

«Advokatens manglende ajourhold og avstemminger har medført at han ikke har hatt tilfredsstillende kontroll med sin klientmiddelbehandling», heter det i protokollen fra tilsynsrådets styre.

Blant annet er det vist til et avvik på nærmere 480.000 kroner mellom klientmidler og klientansvar - det vil si klientgjelden.

Her skal Orrem ha forklart at avviket skyldtes en misforståelse, uten nærmere forklaringer.

«Tilsynsrådet fremhever også at det er andre, ikke-bagatellmessige avvik som er avdekket», heter det i protokollen.

Samtidig påpekes det at Orrem, etter det aktuelle bokettersynet, hadde korrigert flere forhold.

Tilsynsrådet opplyser at de har meddelt advokat Orrem totalt to advarsler før de nå altså har innstilt på at han fratas bevillingen.