Amerikanske og kinesiske myndigheter har protestert kraftigmot at EU fra nyttår innlemmer europeisk luftfart i det internasjonale systemetfor handel med CO2-kvoter. Striden kan føre til at det blir billigere å reisemed amerikanske flyselskaper fremfor de som har europeisk base.

— Detvil i så fall være helt uakseptabelt, sier direktør for NHO Luftfart, ThorbjørnLothe, til Aftenposten.

Han illustrerer situasjonen slik:

— Hvisamerikanerne skulle slippe å betale CO2-avgift vil det bety at de som reisermed direkteruten til amerikanske Continental/United Airlines fra Oslo til NewYork ikke blir belastet avgiften. Men de som velger SAS, som flyr akkurat sammestrekning men har europeiske eiere, må betale. Det er konkurransevridende ogselvsagt helt uholdbart, sier Lothe som representerer norske flyselskaper.

Truslene hagler

Saken har skapt nytt vondt blod i internasjonal luftfart. Atfor eksempel USA har trukket inn en av sine aller største kanoner,utenriksminister Hillary Clinton inn i striden, betyr at USA ikke anserklimaavgiften for deres flyselskapers del ikke er noen fillesak akkurat.

I et brev fra 16. desember skriver Clinton ifølgeInternational Herald Tribune at "USA er forberedt på å iverksette passendetiltak" hvis EU presser frem avgiften som bestemt, uten å spesifisere hvatiltakene skal gå ut på. Lignende uttalelser er kommet fra kineserne som hartruet med å stanse kjøp av nye franske fly av typen Airbus.

Også russerne har etter hvert meldt seg på listen over landsom protesterer.

Billettprisen øker

Saken har vært behandlet av EUs høyeste rettsinstans,EU-domstolen, som har godkjent innføringen og alt ligger derfor an til atavgiften blir en realitet om halvannen uke.

De amerikanske flyselskapene har ifølge New York Timesprotestert mot kvoteavgiften fordi de mener den krenker deres nasjonalesuverenitet og dessuten strider mot internasjonale avtaler.

Det er beregnet at innlemmelsen av luftfarten ikvotesystemet vil bety at billettprisen for en transatlantisk reise vil øke med12 euro, eller ca. 120 norske kroner.

Alle må med

De europeiske flyselskapene er imidlertid tindrende klare iat klimakvotene må gjelde alle selskaper.

— Vimå ikke risikere den situasjonen at europeiske flyselskaper og europeiskøkonomi påføres en konkurranseulempe, mener direktøren i European RegionsAirline Association.

— Hvisdenne striden bryter ut i full bredde vil det ikke være noen vinnere, minst av altmiljøet, sier han.