Acta risikerer krav om tilbakebetaling av flere titallsmillioner i gebyrinntekter fra den omstridte porteføljekontoen. Lørdag skrevselskapet til Aftenposten at misfornøyde kunder kan få pengene tilbake. Nå harpipen fått en annen lyd.

Feilsitering

Fredag la Finanstilsynet frem den knusende rapporten omActas gjeting av kunder inn i den såkalte porteføljekontoen. Der må kundenebetale gebyr for å ha sine investeringer, men til gjengjeld slippe avgift hvergang de handler.

Finanstilsynet mener gebyrene langt overstiger verdien forde fleste kundene, og at selskapet derfor har satt sine egne interesser forankundenes. Ved årsskiftet hadde Acta-selgerne fått kundene til å flytte verdierfor 9,6 milliarder inn på porteføljekontoen. Det gir selskapet årligegebyrinntekter på 120-220 millioner kroner.

Tilsynet mener Actas salg representerer et så grovt ogsystematisk brudd på reglene at Acta Asset Managements konsesjon trekkestilbake.

Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet menerFinanstilsynets rapport gir et godt grunnlag for kundene til å kreve gebyrenetilbakebetalt.

— Grunnprinsippeti regulering av finansiell rådgivning er selgere bare skal anbefale løsningersom tjener kundens interesser. Å anbefale kontoløsninger til kunder som ikkehadde noe å selge og som ikke hadde hensikt å kjøpe, bryter med detteprinsippet. Det er klart dette kan få rettslig etterspill, sier han.

Ikke like lett

Lørdag så det ut til å bli en enkel sak for kundene å fåpengene tilbake. I et skriftlig svar til Aftenposten skrev nemliginformasjonsdirektør Mirja Herrdin i Acta at "de som har ønsket det, harfått endret kontotype og kan få gebyrene tilbake hvis de er misfornøyde".

Det fikk flere Acta-kunder, som har betalt titusener i gebyrfor sin porteføljekonto, til å se lyst på mulighetene for å få penger tilbake.

Men overfor sine egne kunder avviser rådgivere i NavigeaSecurities, som det nye Acta-selskapet nå heter, at det har tilbudttilbakebetaling.

Klager på Aftenposten

To kunder har i etterkant av artikkelen tatt kontakt medAftenposten. De har klaget på sin porteføljekonto og vist til Herrdinsuttalelse. Fra hver sin rådgiver fikk de et identisk svar på e-post:

«Jeg har snakket med vår informasjonsdirektør MirjaHerrdin i går for å få oppklart lørdagens artikkel i Aftenposten.

Aftenpostens utsagn om at vi har tilbudt tilbakebetaling avgebyrer er en feilsitering fra journalisten etter hans samtale med MirjaHerrdin, og er delvis tatt helt ut av sin sammenheng. Det er feil at Acta hartilbudt tilbakebetaling. Dessverre føler vi for øvrig at tilsvarende skjeraltfor ofte i artiklene til Lars Magne Sunnanå i Aftenposten.»

Videre:

«Det Mirja Herrdin orienterte Aftenposten om erfølgende: Acta tok i januar/februar i år kontakt med de 1500 porteføljekundenemed minst aktivitet på sin porteføljekonto. Hensikten med dette var å forhøreoss om kundene var fornøyd med porteføljekontokonseptet, om det var tjenester iløsningen de savnet, og gjennomføre en vurdering av om kundene fortsatt skullebli betjent gjennom porteføljekonto. Videre bisto vi de kundene som ikke varfornøyd med eller hadde behov for porteføljekonto tilbake tilhandelskonto.»

E-post av 13. april

For ordens skyld gjengir Aftenposten her et fullstendig svarpå e-post fra Herrdin. Aftenpostens skriftlige spørsmål er uthevet:

«Vil dere tilby kunder som på feilaktig grunnlag hargått inn på Porteføljekonto-ordningen tilbakebetaling av gebyrer, hvis de berom det?

Vi har allerede ringt rundt til 1500 av de minst likvidekundene. De fleste av disse har vært fornøyd med Porteføljekonto. De som harønsket det, har fått endret kontotype og kan få gebyrene tilbake hvis de ermisfornøyde.»

- Defleste er fornøyd

Nå forklarer Herrdin saken slik:

«Acta har ringt til 1500 av kundene som porteføljekontosom har minst likviditet. Men Acta har ikke tilbudt alle disse tilbakebetalingav avgifter. Saken er at de aller fleste av dem er fornøyd medporteføljekontoen, og derfor det ikke rett for noen parter å foreslå endringer.Som jeg skrev til deg i min e-post på fredag den 13. april, er det kunder somhar uttrykt misnøye som kan få tilbakebetaling, i det tilfellet at vårrådgivning har vært feilaktig. Dette er helt i tråd med våre interneretningslinjer for klagesaker, og sikrer at vi har fornøyde kunder.»

- Erdet slik at alle som er misfornøyde med kontoen kan få gebyrene tilbake?

— Dekundene som sender inn en skriftlig klage, og som har rimelige grunner, kommertil å få sine avgifter tilbakebetalt.

- Oghva mener dere med rimelige grunner?

— Detinnebærer at i de tilfeller at vår rådgivning har vært feilaktig, får kundentilbakebetaling.

- Kanet skred av kundeklager på porteføljekontoen true Acta-konsernets økonomi?

— Heldigvishar det vært få kundeklager, selv etter at vi på eget initiativ kontaktet demmed lav likviditet. Det tyder påat kundene er fornøyd. Dessuten er Acta etsolid konsern, så problemstillingen er heldigvis ikke relevant.

Filleristet av Tilsynet

Acta hadde ved årsskiftet fått kundene til å sette inn 9,6milliarder kroner i porteføljekontoordningen – og av denne summen får selskapet1,25 til 2,25 prosent årlig i gebyr. Selskapet har flere ganger uttalt at måletvar at halvparten av kundenes penger, mer enn 14 milliarder kroner, skulle ståpå en slik konto i løpet av 2012.

«Foretakets uttalelse fremstår som en ambisjon løsrevetfra hva som tjener den enkelte kunde», ifølge Finanstilsynetstilsynsrapport, som kom i forrige uke.

Årsaken er at kunder som hverken kjøper eller selgerverdipapirer hyppig, har fint lite glede av gebyrene som må betales iporteføljekontoen. Det er fordi fordelen med en slik konto nesten bare er atman slipper høye transaksjonsgebyrer til Acta ved handel. Undersøkelsen visteat mer enn halvparten av kundene i kontoordningen bare hadde 0 eller 1transaksjon i perioden januar til august i fjor.

Tilsynet reagerer dessuten på at 74 prosent av verdiene somActa har fått overført til porteføljekontoen er meget tungsolgte investeringeri eiendom, shipping og private equity-fond. Ifølge Tilsynet burde Acta rådetflere kunder til bare å ha deler av sine investeringer på den avgiftsbelagtekontoen, ikke alt.

Internkontrollen varslet

Som Aftenposten skrev lørdag, anbefalte Actas egen internkontrollallerede i september 2010 å sende ut et brev til alle kunder som var overførttil porteføljekonto, hvor kundene skulle gis mulighet til å returnere til dengebyrfrie handelskontoen kostnadsfritt. I stedet fikk kundene mer reklame forporteføljekontoen, ifølge Tilsynet.

Actas informasjonsdirektør Mirja Herrdin.
Birgitte Meidell Roald / UNT