Økonomi

«Smerte på det personlige plan er jo smerte som påvirker deg dypt»

2014 traff DNB-sjefen Rune Bjerke hardt. Han mistet faren, og kona sto frem med sin tunge hemmelighet. Etterpå stupte oljeprisen.

— Hvordan vil du plassere 2014 blant de årene du har vært konsernsjef i DNB?

— De to siste ukene frem mot jul ligger på en klar 2. plass på min profesjonelle uroskala. Bare finanskrisens mest intense måneder fra høsten 2008 til våren 2009 ligger foran, selv om bevegelsene nå i desember, særlig i valutakursene og oljeprisen, var like kraftige, eller kraftigere, sammenlignet med finanskrisen.

- Hvordan vil du sammenligne finanskrisen og det som skjer nå?

— Krisen i 2008 og 2009 rammet røttene i det finansielle systemet. Hele verdensøkonomien ble rystet i grunnvollene. Nå på slutten av 2014 skjer rystelsene i oljemarkedet og valutamarkedene. Men mye er helt annerledes. Det er ventet at verdensøkonomien vil vokse med 3–4 prosent, og den vil bli stimulert av lavere oljepris. Både det som skjedde i finanskrisen og det som skjer nå er dramatisk, men med helt forskjellige virkninger.

- I 2014 har det skjedd mye for deg på det personlige planet. Kona di sto frem med sin historie om seksuelt misbruk som barn og du mistet faren din. Hvordan påvirket det deg i jobben din?

— Våren som leder var uhyre tøff. Det er ingen grunn til å legge skjul på det. Smerte på det personlige plan er jo smerte som påvirker deg dypt. Du kommer nærmere på dem som er rundt deg, og du bruker mer tid på egne følelser. Du stiller grunnleggende spørsmål om hva som er det viktigste i livet. Å kjenne savn er vondt, men på den andre siden også godt. Det viser hvor mye nære mennesker rundt deg betyr.

- Går det private ut over det profesjonelle?

— I kombinasjon med tøffe jobbutfordringer ble det mye å takle. Men det er ingen alternativer til å prøve etter beste evne.

- Er du forandret etter det du var gjennom i vår?

— Jeg tror viktige begivenheter i livet, både på godt og vondt, virker inn på deg som menneske. Til dels bidrar det til at du selv forandrer deg.

- Hvor alvorlig er fallet i oljeprisen for Norge?

— Jeg var politiske rådgiver i Olje- og energidepartementet i 1986 da oljeprisen var 12 dollar pr. fat. Jeg satt i styret i Statoil i 1998 da den var under 20 dollar, og jeg var DNB-sjef i 2009 da den falt ned under 50 dollar pr. fat. Jeg har vært gjennom disse kjempesvingningene tidligere, og det er viktig at pessimismen ikke blir større enn det er faktisk grunnlag for. Det er utrolig viktig å minne om at folks realdisponible inntekt vil stige også meste år, og at de aller fleste jobbene er trygge.LES OGSÅ:

— Hva hører du fra kundene dine nå?

— Etterspørselen etter boliger og boliglån er fortsatt høy. Vi tror boligprisene vil holde seg stabile, eller stige litt, i 2015. Så frykten som er i deler av norsk økonomi har ikke spredt seg til husholdningene ennå. Slik vi vurderer det er det heller ingen grunn til at det skal skje.

- Det er vel andre toner fra bedriftene?

— Bedriftsinvesteringene i Norge har ligget lavt lenge, og vi ser nå bare tendenser til et svakt fall. Det har etter finanskrisen ligget et slør av aktsomhet over bedrifter i Norge og Europa. Mange lenge har vært tilbakeholdne med å investere. Viljen til å ta risiko har vært lavere etter finanskrisen i 2009. - Hvordan vil fallet i oljeprisen ramme banken?

— Det påvirker alle kundene som er avhengige av inntekter fra olje- og gassvirksomheten. Det påvirker kronekursen, og dermed hele norske økonomi. Dette gir bedre muligheter for dem som selger til utlandet, mens det blir tøffere for alle som kjøper fra utlandet. Prisene i finansmarkedene vil bli påvirket i betydelig grad. I alle disse skiftene gjelder det at vi er tett på både de aller minste kundene og de aller største.

— Hva slags år blir 2015 for DNB?- Ute i økonomien vil enkeltpersoners og enkeltbedrifters rammebetingelser skifte voldsomt. Vi må jobbe aktivt med bedrifter som kommer i krise. Samtidig må vi jobbe veldig tett på bedrifter som finner nye muligheter.

- Nordmenn sparer ved å plasser pengene i bolig, samtidig som de har svært mye gjeld. Er dette bra for dere om driver bank?

— Historisk sett har for mye av sparingen skjedd i bolig og eiendom. Enkelte typer formue har vært gunstigere å spare i enn andre, og det er ikke heldig for norsk økonomi. Ideelt sett burde alle formuesobjekter som bolig, aksjer og penger i banken skattlegges likt.

- Scheel-utvalget sier at finansnæringen er skattlagt lavere enn andre næringer og foreslår endringer. Hva synes du om mer likebehandling også for bankene?

— Jeg synes det er feil å bruke tid og krefter på enkeltforslag fra utvalget. Helheten i forslagene er det viktige, selv om det er fristende å forholde seg til akkurat det som er negativt for en selv. Totalretningene i utvalgets forlag er det viktige, og den er god.

- Men noen av forslagene angår bankene særskilt, og du har vel meninger om dem ?

— Hvis jeg isolert skal vurdere forslagene som angår finansnæringen særskilt, så er ikke det positive forlag. På den annen side: Hvis forslagene om økte skatter for næringen følges opp av andre forslag, som kanskje er mer positive, så vil det være lettere å akseptere de særskilte forslagene.

LES OGSÅ:

widget-list