Ap ønsker å få syke og uføre tilbake i jobb og aktivitet.

- Vi vil rutinemessig stille krav til aktiv jobbsøking, kvalifisering og arbeidstrening når det utbetales sosialhjelp, sier Hadia Tajik, leder for det velferdspolitiske utvalget i Aps programarbeid.

Samtidig skal det stilles strengere krav, slik at både gradert sykmelding og gradert trygd brukes mer aktivt i forsøk på å få syke og uføre i aktivitet, heter det i forslag til nytt partiprogram.

Dette er nye toner fra Arbeiderpartiet, som har vært veldig forsiktige med å gi pålegg. I dagens lovverk er det en mulighet for Nav-kontorene å stille krav til sosialhjelpmottagere, uføre og syke. Men det er ikke noe pålegg om å gjøre det. Derfor varierer praksisen kraftig mellom kommunene.

- Hovedregelen skal være at hjelp fra det offentlige kombineres med deltagelse i arbeid, forteller Tajik.

- Så dere har kommet til at Frp har rett i at det må stilles strengere krav til mottagere av offentlige ytelser?

- Vi har kommet til at Einar Gerhardsen hadde rett i sitt «gjør din plikt, krev din rett».

«Velkommen etter»

Robert Eriksson (Frp), leder av Stortingets arbeids— og sosialkomité, ønsker Ap «velkommen etter». Frp har fremmet flere forslag om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere, forslag Ap har stemt ned. Eriksson minner om at Regjeringens uførereform innfører gradert uførhet ned i 40 prosent, mens Frp vil ha den ned i 20 prosent og få uføregraden for den enkelte revurdert med jevne mellomrom.

Nytt av året er Frps forslag om «jobbfradrag», et skattefradrag forbeholdt folk i arbeid. Hensikten er at det skal lønne seg mer med arbeid enn trygd. Fullt fradag utgjør rundt 6000 kroner.

Fremskrittspartiets ungdom (FpU) har foreslått å innføre tre karensdager før det blir utbetalt sykepenger. Men i utkastet til nytt partiprogram har forslaget falt.

Det ligger dermed an til at Frp også ved denne programrevisjonen vil videreføre sykelønnsordningen som den er, i likhet med Ap.

Tidskonto for sykelønn

- Det er vel en ganske dårlig valgkampsak for Frp å kutte i sykelønnen?

- Frp har de siste ti årene støttet avtalen om inkluderende arbeidsliv og har dermed gått inn for at det skal ytes 100 prosent lønn under sykdom. Vi ser ikke noe behov for å kutte i sykelønnen, sier Eriksson.

Programkomiteen foreslår tvert imot å utvide sykelønnsordningen for alvorlig syke.

- Vi ser i dag at mange med alvorlige sykdommer, og da spesielt kreft, kommer i en situasjon der det tar lang tid før de får behandling. Mange har brukt opp sykelønnsordningen før man er ferdig behandlet og havner da over i arbeidsavklaringspenger som en «mellomstasjon». Det betyr en betydelig inntektsreduksjon, og de ender til slutt opp som varig uføretrygdet, sier Eriksson.