Regjeringen vil øke CO2-avgiften kraftig

Regjeringen vil øke CO₂-avgiften fra 591 til 766 kroner i 2022. Samtidig får industrien 2,8 milliarder kroner i kompensasjon. Dette er de viktigste klimagrepene i statsbudsjettet 2022.

Det blir stadig dyrere å slippe ut klimagasser. I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen å øke CO₂-avgiften til 766 kroner.
Publisert Publisert

I forslaget til statsbudsjett for 2022 foreslås det en avgiftssats på 766 kroner per tonn CO₂ ved forbrenning på avfallsanlegg som ikke er kvotepliktige.

Avgiften ble innført i statsbudsjettet for 2021 med en avgiftssats på 149 kroner per tonn. Avgiften ligger i dag på 591 kroner.

CO₂-utslippene skal halveres innen 2030. Regjeringens klimamelding legger opp til at CO₂-avgiften skal økes fra dagens 590 kr per tonn til 2000 kroner per tonn i 2030. Det tilsvarer en økning i CO₂-avgiften på 15 prosent hvert år fram til 2030.

Samtidig vil regjeringen gi 2,8 milliarder i CO₂-kompensasjon for industrien. Tallet er rekordhøyt, opp fra 2,56 milliarder kroner i 2021.

Så mye får industrien i CO2-kompensasjon

Kutter elavgiften

Som tidligere meldt, går regjeringen inn for å kutte elavgiften med 1,5 øre, noe som tilsvarer et kutt på 9 prosent.

Dette grepet er for å dra ned de totale strømkostnadene. Høye strømpriser har preget høsten 2022, og mandag meldte Statistisk sentralbyrå at det aldri tidligere er målt så høy strømprisoppgang fra ett år til det neste.

Fra september i fjor til september i år har strømprisene, inkludert nettleie, økt med 107,7 prosent.

Kutter oljepengebruken etter krisen: Vil bruke 322,4 milliarder i 2022

Personbil: Regjeringen vil videreføre momsfritaket for elbiler ut 2022 i sitt budsjett. Videre foreslås det å avvikle fritaket for elbiler i omregistreringsavgiften og innføre full sats for elbiler i trafikkforsikringsavgiften. Samtidig blir CO₂-komponenten i engangsavgiften strammet inn, noe som innebærer en høyere engangsavgift for fossilbiler.

Karbonfangst: Regjeringen foreslår å bevilge 3,9 milliarder kroner til arbeidet med karbonfangst- og lagring i 2022. Hele 3,45 milliarder kroner vil gå til prestisjeprosjektet «Langskip,» Teknologisenter Mongstad og Gassnova SF.

Enova: Statsforetaket får bevilget 3,4 milliarder kroner i 2022. Det er en liten økning fra 3,3 milliarder kroner i statsbudsjettet 2021.

Nysnø: Klimainvesteringsfondet Nysnø får 200 millioner kroner mer, etter å ha fått 1 milliard kroner i egenkapital i 2020, og 700 millioner kroner i 2021.

Klimatilpasning: Regjeringen foreslår å styrke NVE sitt arbeid med om lag 60 millioner kroner til flom- og skredforebygging. Pengene skal gå til gjennomføring av fysiske sikringstiltak og kartlegging.

Grønn plattform: Satsingen som skal sikre bedrifter og forskning grønn vekst, får om lag 250 millioner kroner i 2022. Det er fra før av satt av 1,1 milliarder kroner over tre år. Grønn Plattform er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Enova, Siva og Innovasjon Norge.

Klimatiltak i bistandsbudsjettet: Bistandsbudsjettet øker med 3,8 milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett for 2022. En femdel av pengene skal gå til klimatiltak.

Vindkraft-avgift: I forslag til statsbudsjettet for 2022 legges det opp til en kompensasjon på 1 øre per kilowattime til vertskommuner for vindkraft, basert på faktisk produksjon.

Fossilfrie anleggsplasser: Regjeringen foreslår å gi 50 millioner kroner til pilotprosjekt for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren. Pengene blir rettet inn mot pilotering av nullutslippsmaskiner og -kjøretøy.

Jernbane: Regjeringen vil bruke 300 millioner kroner mer til fornying av jernbanen. Videre foreslår regjeringen 51,8 millioner kroner til innfasing av nye togsett og 76 millioner kroner til kjøp av brukte vogner.

Skogvern: Regjeringen foreslår å gi 436 millioner kroner til skogvern. Det er på samme nivå som i 2011. Regjeringen har gitt 3,3 milliarder kroner til skogvern gjennom åtte år.

Publisert