Norwegian vil ha «amnesti» for luftfarten

Norwegian mener en lengre periode med avgifts- og skattereduksjon er nødvendig, skal bransjen reise seg igjen. Flyselskapet foreslår også et «klimafond» fremfor dagens avgiftslegging av luftfarten.

Norwegian og toppsjef Geir Karlsen har kommet med innspill til regjeringens luftfartsstrategi.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Flyselskapet Norwegian mener flyselskapenes skatte- og avgiftsbyrde må reduseres «kraftig over en lengre periode», skal bransjen ha mulighet til å komme på fote igjen.

Det fremgår av et høringssvar som flyselskapet har innsendt i forbindelse med regjeringens arbeid med ny luftfartsstrategi, offentliggjort torsdag.

«For å sikre økonomisk bærekraft, sunn konkurranse i norsk luftfart og norske flyselskapers evne til å konkurrere internasjonalt og investere i utslippsreduserende teknologi, bør staten gi flyselskapene et skatte- og avgiftsmessig «amnesti» en periode for å sikre gjenreisingen etter pandemien», skriver kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian.

Saken fortsetter under bildet

Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik, Norwegian.

Kan ikke bære Avinors underskudd

Flyselskapet foreslår å fjerne flypassasjeravgiften permanent.

Merverdiavgiften bør holdes på et lavt nivå inntil flyselskapene er gjenreist og har vist at lønnsom drift er mulig over lengre tid, mener Norwegian.

Samtidig vil Norwegian at dagens finansiering av flyplassdriver- og eier Avinor gjennomgås og endres.

Norwegian mener flyselskapene ikke har økonomisk kraft til å bære Avinors underskudd som følge av redusert trafikk, og foreslår i stedet konkrete tiltak for å redusere kostnader i Avinor-systemet.

Vil ha «klimafond»

Norwegian mener også at norsk luftfart ikke vil løse store utslippskutt de nærmeste årene uten forutsigbare rammevilkår som belønner selskapene som går foran.

Norwegian peker derfor på et stort behov for tett dialog mellom norsk luftfartsbransje og norske myndigheter, og på at bærekraft må stå sentralt i arbeidet med den nye luftfartsstrategien.

«Et konkret forslag er å kanalisere dagens tunge avgiftslegging av luftfarten inn i et fond som kan sikre produksjon av kortreist, bærekraftig flydrivstoff Norge, og dermed bidra til tusenvis av nye arbeidsplasser i landet», oppsummerer Skånvik.

– Innkjøpsmakt

Norske myndigheter bør støtte opprettelsen av et luftfartsfond etter modell fra NOx-fondet*, hvor dagens særnorske CO₂-avgift og/eller flypassasjeravgift utgjør finansieringen, mener Norwegian.

«Luftfartsfondet vil kunne få stor innkjøpsmakt, og dekke ekstra driftskostnader knyttet til bruk av null – og lavutslippsløsninger i norsk luftfart», heter det.

Norwegian-toppen påpeker at store felles løft vil kreve høy grad av koordinering og nye virkemidler, på tvers av verdikjeden i luftfarten og på tvers av ulike myndighetsområder.

«En ny strategiprosess kan sikre kunnskapsbasert og bred forankring av en realistisk, kostnadseffektiv og forutsigbar vei mot fossilfri luftfart i 2050», konkluderer Skånvik.

Takker for hjelpen

Norwegian påpeker at pandemien har vært brutal. Omtrent samtlige fly ble parkert over natten, med unntak av noen få fly i Norge.

Tre fjerdedeler av de ansatte utenfor Norge mistet jobben, og selskapet har nå omkring 3000 ansatte.

«Norge har imidlertid vært skjermet, og fra og med oktober vil alle våre norske flygende være tilbake jobb etter en lang periode med permittering. Uten de norske reglene for permittering ville vi hatt en helt annen situasjon», skriver selskapet.

Norwegian uttrykker at de har vært gjennom en krevende rekonstruksjonsprosess der gjeld og forpliktelser er blitt redusert med 140 milliarder kroner.

Selskapet takker også myndighetene for bistanden.

«Vi er også glad for støtten Norwegian og de andre selskapene fikk gjennom en lånegaranti da COVID-19 hadde satt omtrent samtlige fly med mannskap på bakken», heter det.

Les også

Norwegian-tillitsvalgte motsetter seg sesongarbeid

Krever direkteansettelser

Arbeidstagerorganisasjonen LO påpeker i sitt svarbrev at luftfarten sysselsetter omkring 60.000 personer og bidrar til en trygg og effektiv infrastruktur, sikrer bosetting og økonomisk vekst i Norge.

LO mener luftfartsstrategien må omfatte alle deler av luftfarten og sette tydelig retning som ivaretar sikkerheten, samt bidrar til å redusere luftfartens påvirkning på klimaet.

LO-sekretær Are Tomasgard er blant dem som står bak høringssvaret til LO overfor Samferdselsdepartementet.

LO mener videre at strategien må legge til rette for en luftfart som er preget av sunn og rettferdig konkurranse på like vilkår, tuftet på «den norske modellen».

Herunder, blant annet:

  • Faste stillinger med direkte ansettelser i det selskapet som er knyttet til driften av flyoperasjonene, og krav til at flyselskaper som flyr i Norge aksepterer fagorganisering
  • Tydelige hjemmebaseregler som klart definerer arbeidsgiveransvaret
  • Hindre bruk av «bekvemmelighetsflagg»
  • Reversere forskrift som gjør det mulig å bytte ut norske og europeiske ansatte på norskregistrerte fly i interkontinental trafikk

LO etterlyser videre en oppregulering og et lovverk som sikrer en nasjonalt forankret luftfart som både beholder nåværende og skaper nye norske arbeidsplasser.

«Med mindre en annen form for harmonisering kommer på plass i EU, står norsketablerte flyselskaper i fare for å bli utkonkurrert på ruter fra Norge til utlandet, da de i ytterste konsekvens møter konkurranse som opererer med betydelig lavere lønns- og arbeidsvilkår sammenlignet med norsk standard», heter det i svarbrevet.

Onsdag ble det også kjent at Konkurransetilsynet i sitt høringssvar frykter monopol og økte priser dersom staten går inn for å redde flyselskapene ved neste økonomiske krise.

* NOx-fondet. Gjennom NOX-avtalen skal næringslivsorganisasjonene sørge for reduksjoner av de miljøskadelige nitrogenoksidgassene. Virksomheter som slutter seg til avtalen får fritak for statlig NOx-avgift mot at de påtar seg forpliktelser overfor Næringslivets NOx-fond. Fondets hovedoppgave er å finansiere konkrete NOx-reduserende tiltak.

Publisert: