Finanstilsynet: Rentesjokk kan gi betydelig boligprisfall

– Dersom vi rammes av rentesjokk, som kan skje hvis vi får vedvarende høy inflasjon, så er eiendomsmarkedene utsatt, sier finanstilsynsdirektør Baltzersen.

Publisert: Publisert:

Høy gjeld i norske husholdninger og høye eiendomspriser utgjør de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet.

– Mange husholdninger har svært høy gjeld i forhold til inntekten og boligens verdi. Disse er sårbare ved inntektsbortfall, økte utlånsrenter og boligprisfall, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Det kommer frem i Finanstilsynets halvårlige rapport «Finansielt utsyn», som tar for seg utviklingen i finansnæringen, og utsiktene for finansiell stabilitet i lys av blant annet økt inflasjon og renteoppgang.

Tilsynet påpeker at boligprisene i Norge har økt mye over lang tid, og at prisnivået er vesentlig høyere enn før pandemien.

Boligprisene steg også mer enn ventet i mai, noe som øker risikoen for raskere renteoppgang.

Les også

Norges Bank ser rentetopp på 2,5 prosent: – Hard medisin

Kan gi betydelig boligprisfall

– Lav rente over lang tid har vært en vesentlig årsak til boligprisveksten. En kraftig renteøkning kan utløse et betydelig fall i boligprisene.

– Dersom mange husholdninger må redusere sine kjøp av varer og tjenester samtidig, kan det få store negative ringvirkninger i økonomien og det finansielle systemet, sier Baltzersen videre.

Norges Bank har hevet renten tre ganger etter pandemien til 0,75 prosent, og har varslet ytterligere heving i juni. Renteoppgangen kommer som en normalisering etter pandemien og for å dempe den høyeste inflasjonen (prisstigningen) siden 2008.

Baltzersen betegner de varslede renteøkningene fra Norges Bank som en moderat renteoppgang, men poengterer også at det er fare for betydelig høyere renteoppgang.

– Dersom vi rammes av rentesjokk, som kan skje hvis vi får vedvarende høy inflasjon, så er boligmarkedet utsatt, sier han.

Renten

Tilsynet skriver også at utsiktene for verdensøkonomien og norsk økonomi er svært usikre. Forstyrrelser i forsyningskjedene, blant annet som følge av coronapandemien og krigen i Ukraina, har svekket vekstutsiktene og bidratt til kraftig økning i prisveksten globalt.

– Vi må ta høyde for at vi kan få en utvikling fremover der verden opplever stagflasjon (veksten stopper samtidig som prisene stiger) og rentesjokk, sier Baltzersen.

Norske banker vil kunne rammes hardt

Prisene på næringseiendommer i Norge har også steget mye over mange år og er nå svært høye.

– En sterk renteoppgang eller vesentlig økte risikopremier kan føre til betydelig prisfall på næringseiendommer og økt kredittrisiko for bankene, sier Baltzersen.

Tilsynet har også testet hvor godt norske banker vil klare seg dersom verdensøkonomien går inn i en lengre periode med høy inflasjon, renteoppgang og lavere økonomisk vekst.

Testen viser at norske banker da kan bli hardt rammet.

I et slikt stresscenario svekkes husholdningenes økonomi kraftig, bedriftenes inntjening rammes hardt, og bankenes tap på utlån til ikke-finansielle foretak og husholdninger øker sterkt.

Kapitaldekningen i bankene vil da også falle betydelig. Nesten halvparten av bankene bryter de regulatoriske kravene til ren kjernekapital i løpet av stressperioden.

– Finanstilsynet forventer at bankene i sin kapitalplanlegging tar høyde for at det er betydelig usikkerhet om den økonomiske utviklingen. God soliditet er avgjørende for bankenes evne til å bære utlånstap og yte lån til kredittverdige kunder i nedgangstider, sier Baltzersen.

Økt fare for cyberangrep

– Vi ser nå økt fare for cyberangrep, sier Baltzersen, og legger til at det ikke er noe tvil om at krigen i Ukraina og andre geopolitiske spenninger øker faren for at cyberangrep brukes om virkemiddel.

Tilsynet viser til at de sentrale foretakene i den finansielle infrastrukturen har vist at de har god beredskap under pandemien og i forbindelse med krigen i Ukraina, men understreker at trusselbildet er i stadig endring.

– Tette koblinger i det finansielle systemet øker faren for at enkelthendelser sprer seg, rammer flere aktører og fører til finansiell ustabilitet.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: