— Det er store utfordringer med å fremme sjøtransport, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Han ber regjeringen vurdere grep som gjør det mulig å nå målet.

I de nasjonale transportplanene har det siden 2004 vært slått fast som et mål om å få mer av godstransporten til sjøs.

Men fra 2005 til 2012 ble godstransporten til sjøs redusert med 1,1 milliarder tonnkilometer. Samtidig viser usikre anslag at godstransporten på vei økte med to milliarder tonnkilometer.

Tonnkilometer er målestokken for godstransport. En lastebil som frakter to tonn varer i en kilometer har utført to tonnkilometer transport.

Miljøskadelig transport

Riksrevisjonen kritiserer, i en revisjonsrapport som ble offentliggjort i dag, både Fiskeri— og kystdepartementet og Kystverket for utviklingen:

  • Det er klare svakheter ved Kystverkets arbeid for å fremme overføring av gods fra vei til sjø.
  • Det er svakheter ved Kystverkets rolle som transportetat.
  • Fiskeri- og kystdepartementet har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp målet om å overføre gods fra vei til sjø. Det er svak styring og oppfølging av godsmålet. Riksrevisjonen skriver at det er «en økende mengde tungtrafikk på veiene som kunne vært erstattet av varetransport på sjø, og på den måten bidratt til å redusere miljøskadelige virkninger av transporten».

Stor inntektsvekst

Selv om målet har vært å overføre godstransport fra vei til sjø, har ikke Kystverket utarbeidet konkrete planer for hvordan dette skal følges opp. Riksrevisjonen skriver at «det er uheldig at de overordnede prioriteringene ikke har blitt fulgt opp på en bedre måte i den formelle styringsdialogen mellom departement og direktorat».

Kystverket uttaler til Riksrevisjonen at «de bare i meget begrenset grad ser seg selv som en transportetat».

Riksrevisjonen konstaterer at Kystverket har hatt en formidabel inntektsvekst fra 2005. Bevilgningene er mer enn doblet, fra 1,2 milliarder kroner til 2,5 milliarder kroner i 2013.

SKAL FØLGE OPP: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).
SCANPIX

Likevel sliter Kystverket med å stable på beina samfunnsøkonomiske analyser som kan understøtte arbeidet med å få endret transportrutinene i Norge.

Lover å følge opp

Etter regjeringsskiftet i fjor, er Kystverket overført til Samferdselsdepartementet. Derfor er det samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som har svart Riskrevisjonen.

Han slår fast at Riksrevisjonens funn er viktige og flere punkter «vil bli fulgt opp».

Riksrevisjonen peker også på at godstransporten vil øke kraftig i årene fremover. Frem mot 2040 viser prognosene en økning på 35-40 prosent, målt i tonnkilometer. Veksten ventes å bli sterk på vei, og mindre på sjø, «dersom det ikke nå iverksettes tiltak som kan bidra til å påvirke utviklingen».