24. mai 2007, Sløvåg, Sogn og Fjordane: En av tankene på Vest-Tanks anlegg eksploderer og tar fyr. Også innholdet i en av nabotankene lekker ut og brenner opp.

Nedfallet fra eksplosjonen rammet et område med cirka 1000 innbyggere. Mange rapporterte snart at de følte seg syke.

Det viste seg etter hvert at tankene på Vest Tank blant annet inneholdt avfall fra rensing av koksbensin, en virksomhet Vest Tank ikke hadde tillatelse til. Skip fra selskapet Trafigura leverte slik bensin til anlegget, som renset det for svovel og lastet det tilbake på skipene.

Det kom også frem at skipet som leverte det ulovlige avfallet til Vest Tanks anlegg, ikke hadde blitt kontrollert av norske miljømyndigheter. Dette til tross for at de hadde blitt varslet både av nederlandske miljømyndigheter, som hadde avvist skipet, og av losen på skipet, som reagerte på sterk svovellukt fra tankene ombord.

Daglig leder ved Vest Tank ble i januar tildelt norgeshistoriens strengeste straff for miljøkriminalitet.

— Ingen kontrollerer

To år etter ulykken ble det opprettet samarbeid mellom Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF), Toll og avgiftsdirektoratet (TAD) Direktoratet for samfunnssikKerhet og beredskap (DSB) og Kystverket for å få på plass et felles opplegg for kontroll av import og eksport av farlig avfall til norske havner.

Men i en fersk rapport fra Riksrevisjonen innrømmer KLIF nå at arbeidet med kontrollene har gått tregere enn ventet, og at status i 2011 var at ingen etater kontrollerer det som befinner seg ombord på skipene.

Kun to skip lastet med avfall fra norsk oljevirksomhet ble ifølge Klif kontrollert i fjor - den ene etter tips, og den andre etter at det hadde vært en eksplosjon ombord i skipet.

- Utilstrekkelig kontroll

Riksrevisjonen har i sin rapport også påvist store svakheter i Sjøfartsdirektoratets oppfølging og kontroll med innlevering av farlig avfall fra skipsfart i norske havner.

«Dette øker risikoen for utslipp av olje og kjemikalier i havet. Riksrevisjonen forventer at Miljøverndepartementet følger opp Sjøfartsdirektoratet mer aktivt for å sikre bedre kontroll på området,» heter det i rapporten.

Undersøkelsene til Riksrevisjonen viser dessuten at norske miljø- og tollmyndigheter har for dårlig kontroll med farlig avfall som eksporteres ut av landet.

– Kontrollen med eksport av farlig avfall er utilstrekkelig. Det er nødvendig med mer regelmessig og risikobasert tilsyn for å stanse ulovlig eksport, sier riksrevisor Jørgen Kosmo i en pressemelding.

Til «gjenvinning» og «produkter for eksport»

Riksrevisjonen viser til at deres undersøkelser avdekket at noe farlig avfall blir ulovlig eksportert ut av landet — deler av det til utviklingsland som ikke har kapasitet til å håndtere miljøgiftene det inneholder.

En del av den ulovlige eksporten skjer under dekke av at avfallet er rent og skal til gjenvinning. Noe av denne eksporten går til land utenfor OECD, og myndighetene har ikke oversikt over omfanget.

Noe avfall blir også eksportert ulovlig under dekkke av å være produkter for eksport. Her dreier det seg for eksempel om kasserte elektriske og elektroniske produkter eller biler som blir eksportert til land som ikke har kapasitet til å behandle denne typen avfall forsvarlig.

Utsilstrekkelig regelverk

KLIF har inngått samarbeid med Tollvesenet for å bedre kontrollen med denne eksporten, men fortsatt gjennomføres få kontroller.

Både KLIF og Toll- og avgiftsdirektoratet begrunner de manglende kontrollene med at dette er komplisert arbeid som krever høy kompetanse, pluss at regelverket gir få sanksjonsmuligheter overfor aktører som forsøker å importere eller eksportere farlig avfall.

KLIF viser blant annet til at de kan stoppe utførselen, men at de ikke har hjemmel til å beslaglegge containere som inneholder farlig avfall. Forsøk på å eksportere farlig avfall er heller ikke straffbart. Eksportøren kan derfor bare hente sendingen, og forsøke seg på nytt.

Jobber med melding

Miljødepartementet, som har det overordenete ansvaret på området, sier i sitt svar på kritikken at det jobber med forslag til endringer i forurensningsloven slik at man kan styrke oppfølgingen av ulovlig eksport av farlig avfall. Departementet jobber også med en stortingsmelding om området, og sier det vil ta innspillene fra Risksrevisjonen med i arbeidet med denne.