• Det er avdekket så mye grums i matvarekjedenes forretningspraksis at regjeringen absolutt bør innføre en lov for å regulere dagligvarebransjen.

Det hevder førsteamanuensis og matforsker Bent Sofus Tranøy ved Høgskolen i Hedmark til bt.no.

Tranøy var ett av medlemmene i Matkjedeutvalget. Han mener eksemplene på hvordan dagligvarekjedene utøver makt overfor matvareleverandørene er så langt forbi vanlig forretningspraksis, at det krever egne regler. Selv om både Konkurransetilsynet og Justisdepartementet går imot en slik lov, skriver bt.no.

Bøllete

Matkjedeutvalget foreslo i fjor en ny lov om god handelsskikk, med bakgrunn i påstander om at de store matvarekjedene driver urent trav når de forhandler med produsenter og leverandører av dagligvarer.

— I eksemplene matkjedeutvalget har fått frem, er det en bøllete og usivilisert opptreden fra matkjedenes side, der avtaler blir tilbakedaterte, gjort muntlige, samtidig som det gjerne kreves motytelser som er utenfor det som er relevant i forhold til avtalene som inngås, sier Tranøy til bt.no. Truslene handler blant annet om at varer blir kastet ut av kjedenes sortiment, dersom ikke leverandørene godtar matvarekjedenes betingelser. Påstandene er gitt i anonyme intervjuer. Dermed er de blitt lett å kritisere.

I dag samles eksperter på Universitetet i Bergen for å diskutere matkjedeutvalgets metoder når de har utredet maktforholdene i dagligvarebransjen og mulige effekter av forslagene fra utvalget.

Dragkamp

Det brygger opp til en dragkamp når regjeringen nå starter behandlingen av forslagene fra matkjedeutvalget.

Både Konkurransetilsynet og Justisdepartementet sine høringsuttalelser konkluderer med at det ikke er behov for utvalgets forslag til «Lov om forhandlinger og god handelsskikk i dagligvaresektoren».

- Det er klart vi har målkonflikter mellom de ulike politikkområdene her. Det er store og viktige spørsmål som må vurderes grundig i regjeringen. Det viktige er å unngå at dette blir en profesjonskamp, sier Per Christian Rålm, seniorrådgiver i Landbruksdepartementet.

Han forklarer at regjeringen er i gang med å behandle matkjedeutvalgets utredning. Men det vil ta noen uker før det blir hva regjeringen vil ta videre av utvalgets innspill.

Spilleregler

Konkurransetilsynet slakter både metodikken utvalget har bygget sine undersøkelser på, og forslagene som er lagt på bordet. Tilsynet mener dagens lovverk er tilstrekkelig til å ramme eventuelle overtramp dagligvareaktørene driver med.

Samtidig mener tilsynet makten til kjedene kommer forbrukerne til gode gjennom lavere priser.

— Matkjedeutvalget har laget en utredning om makt, og ikke en konkurransepolitisk utredning. Konkurransetilsynet påpeker at matkjedenes maktutøvelse er til gode for forbrukerne. Men maktutøvelsen går langt ut over det som er god forretningsskikk. Poenget er at makten må utøves innenfor noen spilleregler. Og de reglene må lovfestes, sier Bent Sofus Tranøy.

I en skuff

I handelsorganisasjonene er de fornøyd med at Konkurransetilsynet har gått så klart imot forslaget om en ny lov.

— Vi skal ikke se bort fra at denne utredningen havner i en skuff, sier Thomas Angell.

Han er leder for området handel i hovedorganisasjonen Virke, og medlem av Matkjedeutvalget. Virke er helt imot en ny lov om god handelsskikk, og mener et eventuelt økt kontrollbehov bør løses gjennom en styrking av Konkurransetilsynet.— Hva med undersøkelsene der representanter fra dagligvareleverandørene forteller om det de oppfatter som trusler, og forretningsmetoder de mener er utenfor skikk og bruk i forretningslivet?

— Til liks med dem som gjennomførte disse undersøkelsene, mener vi dette blir et altfor tynt grunnlag å basere eventuelle tiltak på. Dette er subjektive uttalelser, der motivet bak er uklart. Dette har KPMG, som gjennomførte intervjuene, også påpekt, sier Thomas Angell.

— Hva mener du eventuelt burde gjøres med bakgrunn i matkjedeutvalgets konklusjoner?

— På europeisk nivå arbeider aktørene samlet, altså produsenter, leverandører og handelen, for å få til felles retningslinjer. Dette kunne kanskje være et alternativ her hjemme også, sier Thomas Angell.