Dommen falt i Oslo tingrett onsdag.

— Vi må sette oss grundig inn i dommen før vi foretar noen endelige vurderinger av ankespørsmålet. For en uke siden ble det avsagt en dom i Oslo tingrett med et helt annet resultat - at det er skatteplikt når det gjelder utbytteforholdet, sier førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim til NTB.

Sammen med sine kolleger fra Regjeringsadvokaten, advokatene Espen Bjerkvoll og Anders Wilhelmsen, vil han i de nærmeste dagene gå gjennom dommen på 241 sider.

— Dette gjelder store beløp. Det kan ikke være slik at bare lønnstakere skal betale skatt. Dette har med systemets legitimitet å gjøre. Borgarting lagmannsrett er eventuelt neste instans, sier førstestatsadvokaten, som er den som vil følge saken hvis den går videre i rettssystemet.

Norgeshistoriens største

Transocean-saken er blitt omtalt som norgeshistoriens største skattesak. Den har vært etterforsket siden 2005. Selve rettssaken tok ni måneder, og dommerne har brukt like lang tid på å skrive dommen. På de tiltaltes side har over 30 advokater vært i sving.

«Etter dette blir alle tiltalte å frifinne for samtlige forhold som de er tiltalt for og for erstatningskravene som er rettet mot dem», heter det i dommen fra retten, som ble administrert av tingrettsdommerne Finn Eilertsen og Jannicke Johannesen.

Økokrim tok ut tiltale for unndragelse av 7 milliarder kroner til beskatning. Tre rådgiverne, advokat Sverre Koch, advokat Einar Brask og revisor Klaus Klausen, var alle tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik. Tiltalen omfattet også datterselskaper i Transocean.

- Korrekt konklusjon

— De tiltalte Transocean-selskapene mener dommens konklusjon er korrekt. Ikke bare er dette en full frifinnelse i straffesaken. Tingretten har avgjort saken på det grunnlag at selskapene og rådgiverne har forstått skatteretten rett, sier advokat Hanne Skaarberg Holen, som representerte selskapene, til Dagens Næringsliv.

Staten ved Finansdepartementet må betale sakskostnader på om lag 41 millioner kroner. Det omfatter blant annet nesten 14 millioner kroner til Sverre Koch, samt 11,8 millioner kroner til selskapet Transocean Offshore Deepwater Drilling.

Polar Pioneer

Da saken startet i Oslo tingrett, trakk Eriksen ifølge Fædrelandsvennen i sitt innledningsforedrag inn boreriggen Polar Pioneer, som ble solgt mens det var i internasjonalt farvann. Han sammenlignet opplysningene som ble gitt med å sette opp et skilt i feil retning.

— Den saken ble avgjort i Stavanger tingrett for lenge siden. Skatteyter trakk anken og kravet er gjort opp og betalt fra skatteyters side. Likevel kom denne tingretten til at det ikke er skatteplikt, sa førstestatsadvokaten.

Han trekker fram ytterligere ett forhold han mener er relevant.

— Vi har et konsernbidragsforhold som ikke engang ble brakt inn for domstolen. Vedtaket kom, og det ble ikke påklaget av skatteyter. Likevel kom denne retten til at det ikke var skatteplikt. Dette er forhold som spriker i begge retninger, sier førstestatsadvokat Morten Eriksen.