Prosjektet som no står framfor si fullføring, har gått over fleire år. Breiband i folkebiblioteka betyr at brukarane, uavhengig av bustad og føresetnader, får gratis tilgang til informasjons— og kommunikasjonstenester som krev breibandkapasitet. Med dette hjelpemidlet kan folkebiblioteka forbetra og utvikla nye tenester og samstundes stimulera brukarane til å produsera innhald.

Fylkesbiblioteksjef Ruth Ørnholt legg særleg vekt på at det nye bibliotektilbodet gjer breiband tilgjengeleg for alle innbyggjarane i ein kommune.

Akkurat kor tilgjengeleg denne tenesta vert, går fram av følgjande nøkkeltal: Folkebiblioteka i det tredje mest folkerike fylket i landet har 33 hovudbibliotek og 45 filialar.

Regional samanknyting

Prosjektleiar Lena Jensen ved Fylkesbiblioteket i Hordaland presiserer at biblioteket ikkje har vore utbyggjar i denne prosessen. Dei har berre støtta kommunane økonomisk, slik at biblioteka kom med i den utbygginga av breiband og lokale spreienett for internett som kommunane sjølve har gjennomført. Men desse einskildnettverka er ikkje slik at ein kan dela programvare, kommunisera over kommunegrensa, arrangera videokonferanse osv.

— Litt av problemet er at vi her i landet ikkje har hatt noka utbygging av breiband i offentleg regi, ulikt dei nordiske grannelanda våre. I staden har løysingane, og dei er mange og ulike, vore overlatne til marknaden og kvar einskild kommune, fortel Lena Jensen.

— Det som no skjer i Hordaland, er at utover hausten knyter vi saman dei lokale spreienetta i Nordhordland-regionen og Gulen, og det same skjer mellom kommunane i Hardanger. Hovudmålet for prosjektet har vore å gje breiband til folkebiblioteka i fylket og å utvikla biblioteksamarbeid basert på denne teknologien.

Forfattartreff per video

Eit delprosjekt har gått ut på at ein prosjektleiar har sett på drifta i fleire mindre folkebibliotek - kva er dei sterke på, kva for ressursar har dei å spela på, kva har dei i samlinga og korleis er kompetansen? Og kor kan teknologien hjelpa oss? Det handlar om kommunikasjon og nettverk.

Endå om mykje til no har resultert i meir traust samarbeid, peikar Lena Jensen på eit eineståande prosjekt frå Jondal skule. Dei ville gjerne ha vitjing av den populære forfattaren Rune Belsvik, men han er ikkje så glad i å reisa. I staden vart det skipa til ein videokonferanse, og både elevane og forfattaren gav uttrykk for at det var ei vellukka utprøving.

— Kva for forventningar har de til denne breibandspreiinga?

— Vi ser at vi kan nytta teknologien til å laga betre tenester til brukarane. Vi kan effektivisera og rasjonalisera drifta og forbetra tilbodet til brukarane av biblioteka. Dessutan kan vi utvikla nye tenester, t.d. digitale bibliotek. Særleg biblioteka i dei små kommunane kan ha stor nytte av dette samarbeidet - i samband med m.a. læring, utdanning og offentleg verksemd.

Denne satsinga gjer at folkebiblioteka er med i den tekniske utviklinga i Hordaland. Slik sikrar vi at det finst ein plass der desse tenestene alltid er gratis, der folk kan koma og få hjelp.