Les også:

Bostyrer Fredrik Bie presenterte torsdag formiddag innberetningen til Stavanger tingrett under skiftesamlingen i Lunde Gruppen som gikk konkurs 9. februar.

Johannes Lunde møtte i tingretten. Han ønsket ikke å gi noen kommentarer til media, skriver Stavanger Aftenblad. Lunde var både daglig leder, enestyre og eneeier i Lunde Gruppen.

Kritikk fra bostyret

Bostyrer Bie er ikke nådig i sin kritikk av forretningsmetodene i det konkursrammede konsernet.

«En rekke transaksjoner av store millionbeløp har skjedd på en utillatelig måte», skriver Bie i rapporten.

Flere av selskapene i Lunde-konsernet er påført betydelige tap som følge av transaksjoner med andre konsernselskap.

Drift ute av kontroll

Revisorrapporter viser at driften i flere av selskapene i Lunde-konsernet var ute av kontroll store deler av 2008. Flere av selskapene hadde tapt egenkapitalen lenge før konkursen.

Bostyret er kritisk til at Johannes Lunde har foretatt overføringer av store beløp til seg selv og utbetalt svært store millionbeløp som sponsor samtidig som konsernet for øvrig hadde problemer med å betale ut lønn til ansatte og regninger fra leverandører.

Ingen styreprotokoller

Det foreligger ikke styreprotokoller for morselskapet Lunde Gruppen som har marinegruppen, eiendomsdelen og transportdelen som de viktigste underkonsernene. Det er også en rekke avtaleforhold av vesentlighet selskapene i mellom uten tilfredsstilende dokumentasjon.

Bostyret understreker at daglig leder ved konkursåpning, Johannes Lunde, hadde en autoritær lederstil, sterkt preget av detaljstyring. Det alt overveiende av kommunikasjon foregikk muntlig.

Denne måten å styre konsernet på har medført stor rotasjon av nøkkelpersoner i de enkelte selskapene i konsernet, skriver bostyret i rapporten til Stavanger tingrett.

Får refs for dårlig ledelse

Bostyret er også kritisk til stor kapitalbinding i prosjekter med lav eller usikker kontantstrøm, og manglende evne til å følge opp aktiviteter innenfor svært ulike forretningsområder og mange kortsiktige beslutninger.

Dette er en av årsakene til konkursen, mener bostyret som sammenfatter dette i begrepet dårlig ledelse.

Bostyret peker også på at morselskapet har påtatt seg betydelige forpliktelser for underkonsernenes gjeld, og overtatt eierskap av insolvente selskaper. Når et selskap er insolvent, er det ikke i stand til å betale regninger og gjøre opp for seg, og problemene er ikke av forbigående karakter.

Mulige straffbare forhold og reaksjoner mot nøkkelpersoner i konsernet, vil bli gjenstand for nærmere gransking og tatt med i en seinere rapport. Dette gjelder også et mulig erstatningsansvar for styret.

Når selskapene faktisk var insolvente, har bostyret foreløpig ikke tatt stilling til.