-Det er ingen store enkeltengasjementer som alene har gitt dissetapsavsetningene, opplyser konserndirektør Frank Johannesen

Ien børsmelding skriver banken at de under årsoppgjøret har hatt en gjennomgangav bankens utlån i bedriftsmarkedet.

Forventer shipping-tap

Dafant man grunnlag for å øke de individuelle nedskrivingene med 110 millionerkroner. Dette gjelder hovedsakelig innen shippingnæringen.

-Vi har gjort dette for å ha en avsetningsgrad på linje med andre banker, sierJan Erik Kjerpeseth som overtok som administrerende direktør for banken i fjorhøst.

Hanpresiserer at dette ikke er konstaterte tap, men avsetninger for eventuelle tapsom kan komme.

— Er derefortsatt åpen for nye kunder innenfor shipping?

-Vårt hovedfokus fremover på bedriftsmarkedet er å satse på små og mellomstorebedrifter. Vi har ikke stengt noen dører, men har ingen strategi for å vokseinnenfor shipping fremover, sier han.

Setter av 189 millioner

Itillegg gjør banken såkalte gruppenedskrivinger på 68 millioner kroner og nettoavsetninger og tilbakeføringer i person- og bedriftsmarkedet, med en negativeffekt på 11 millioner kroner.

Detotale tapsavsetningene på 189 millioner kroner reduserer bankens resultat likemye for fjerde kvartal i fjor.

Nedskrivningerpå utlån og garantier for hele fjoråret vil beløpe seg til 280 millionerkroner.

- Nytt blikk på tingene

SparebankenVest skiftet i fjor høst toppledelse. Stein Klakegg ble skiftet ut med Jan ErikKjerpeseth.

Deter ikke uvanlig at nye toppsjefer utøver et annet skjønn når det gjelderpotensielle tap, og rydder i skapene når de tar over. Særlig når man går inn itider med svakere vekst.

-Det er klart vi i den nye ledelsen kan ha et litt annet blikk på ting enn bankenhar hatt før, sier Kjerpeseth.

Verdienav bankens egenkapitalbevis er torsdag ettermiddag ned 3,73 prosent. Kjerpesether ikke bekymret for utviklingen av den videre utviklingen.

-Analytikerne som følger oss, ser at dette ikke er konstaterte tap. Det er ingenendring av risikoen i låneportføljen, og på litt lengre sikt bør ikke dettepåvirke kursen noe særlig, sier han.