Vil at Oljefondet skal eie færre selskaper

Finansminister Jan Tore Sanner (H) foreslår å redusere antallet selskaper hvor Oljefondet skal kunne investere. Han vil også utelukke selskaper som produserer cannabis til rusformål.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Fredag la Sanner frem den årlige stortingsmeldingen om Oljefondet og Folketrygdfondet på en pressekonferanse i Oslo.

Han vil blant annet kutte kraftig i antallet selskaper hvor fondet har lov til å investere. Fondet har overtid økt antallet selskaper hvor det er investert betraktelig, og eide aksjer i 9.123 selskaper ved utgangen av 2020.

– Vi foreslår å forenkle Statens pensjonsfonds aksjeindeks ved å redusere antallet selskaper i indeksen. Det vil spare kostnader og redusere kompleksiteten i forvaltningen, sier Sanner.

Etter en samlet vurdering foreslår han nå å redusere antallet selskaper i referanseindeksen med 25 til 30 prosent. Denne indeksen er «veikartet» fondet følger for sine investeringer.

Dette tilsvarer en reduksjon fra 8.800 til rundt 6.600 selskaper.

Dyrt å handle i «småaksjer»: Oljefondet kan få eie færre selskaper

Hvis Stortinget er enig, vil dette kunne føre til at fondet kutter inntil flere tusen aksjer. Oljefondet kan avvike noe fra referanseindeksen, men over tid vil antallet selskaper måtte kuttes betraktelig hvis forslaget blir vedtatt.

Allerede i vinter signaliserte Finansdepartementet at Oljefondet vil kunne få eie aksjer i færre selskaper. Frem til 2007 kunne fondet investere i rundt 2.400 selskaper, mens det i dag har investeringer i over 9.100 selskaper.

– Et høyt antall små selskaper i indeksen gir også økte kostnader fordi fondet er stort og det kan være dyrt å handle store beløp i «små» aksjer, sier Sanner.

Ved utgangen av fjoråret satt Oljefondet på en beholdning på under 10 millioner kroner i hele 866 selskaper, ifølge fondets årlige beholdningslister. Fondets største beholdning, Apple, var på 185 milliarder kroner.

Vil kutte cannabis til rus

Sanner vil også utelukke noen typer selskaper fra Oljefondet av rushensyn. Fra tidligere er også tobakk utelukket fra Oljefondet.

– Vi legger opp til å innføre et kriterium for utelukkelse av selskaper som produserer cannabis til rusformål, sier Sanner.

Et utvalg som så på saken i fjor var delt i dette spørsmålet.

– Regjeringen har lagt vekt på at cannabis er et narkotisk stoff som er ulovlig å produsere og selge i Norge, og at Norge har gitt sin tilslutning til FNs narkotikakonvensjoner, sier Sanner.

Fondet har allerede solgt seg ned i cannabisaksjene på eget initiativ, så et forbud vil neppe få noen stor effekt i praksis.

Utvalg om Oljefondet: Vil ikke forby cannabis, alkohol og pengespill

Normalt legges stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond utland frem hver vår, men i coronaåret 2020 ble den utsatt. Forrige melding ble derfor lagt frem så sent som i september i fjor.

I fjorårets melding foreslo Sanner blant annet å redusere andelen av fondet som investeres i Europa, mens andelen som kan investeres i Nord-Amerika skulle økes, noe Stortinget tok til etterretning.

Når Oljefondet gjennomfører dette grepet, kan det innebære at hundre milliarder kroner flyttes fra europeiske aksjer til amerikanske aksjer.

Åpner for å tappe Folketrygdfondet

Bremser fremvoksende markeder

Oljefondet har de siste årene investert mye i fremvoksende markeder, og har også investert i land som Saudi-Arabia og Kina. Nå setter Sanner bremsen på.

Hvis leverandøren av «veikartet» som Oljefondet styrer etter, legger til nye fremvoksende markeder i sine indekser, vil det ikke automatisk bli en del av fondets veikart (referanseindeksen), ifølge Sanner.

– I årets melding foreslår vi også at det ikke skal inkluderes flere markeder i delindeksen for fremvoksende aksjemarkeder nå, sier statsråden.

– Fremvoksende markeder er en sammensatt gruppe markeder, men kjennetegnes ofte av svakere institusjoner, mindre åpenhet og svakere beskyttelse av minoritetsaksjonærenes interesser, legger han til.

Fredag legger finansminister Jan Tore Sanner (H) frem en fersk stortingsmelding om forvaltningen av Oljefondet og Folketrygdfondet.

– Nytt utelukkelseskriterium

I fjor kastet fondet for første gang ut selskaper av hensyn til uakseptabel risiko knyttet til klimautslipp. Det skjedde fire år etter Stortingets marsjordre og etter en tids uenighet mellom Etikkrådet og Norges Bank om kriteriene.

Regjeringen fikk i fjor en rapport om etikken i fondet, fra et utvalg ledet av Ola Mestad. Utvalget ville blant annet utelukke selskaper som lager dødelige selvstyrte våpen og selger våpen til land som bryter humanitærretten.

Dette sier Sanner nå at han vil følge opp. Han vil utelukke selskaper som kan selger våpen som kan bryte humanitærretten, men vil vente litt med selvstyrte (autonome) våpen.

– I tråd med utvalgets forslag foreslår vi innføre et nytt utelukkelseskriterium for salg av våpen der våpnene benyttes til å begå alvorlige og systematiske brudd på humanitærretten, sier han.

Han er enig med utvalget i at det er dypt problematiske sider ved dødelige selvstyrte våpen, men påpeker at slike våpen ikke har en klar definisjon og foreløpig ikke er i bruk.

– Vi vil arbeide videre med et kriterium på dette området i lys av arbeidet som pågår internasjonalt for å komme frem til retningslinjer for bruk av slike våpen, sier Sanner.

Han vil også følge opp Mestad-utvalgets forslag om å utvide korrupsjonskriteriet til å omfatte også «annen grov økonomisk kriminalitet».

Fortsatt vil ikke finansministeren innføre en forhåndsfiltrering av selskaper, sektorer eller land som kan ses på som bekymringsverdige. Dette har blant annet Amnesty ønsket.

– Vi legger ikke opp til å innføre forhåndsfiltrering. Aktuelle indekser bygger på ufullstendig datagrunnlag og vil kunne treffe feil. Vi mener at etiske, skjønnsmessige vurderinger ikke bør overlates til en kommersiell indeksleverandør – men gjøres av fondet selv, sier Sanner.

Foreslo å tappe Folketrygdfondet

I tillegg til Oljefondet (formelt Statens pensjonsfond utland) sitter Norge også på en slump penger i Folketrygdfondet (formelt Statens pensjonsfond Norge).

Også Folketrygdfondet er tema i regjeringens årlige stortingsmelding.

Sanner foreslo i fjorårets melding at regjeringen kan tappe Folketrygdfondet for penger. Fondet stanger i taket for hvor mye det kan eie på Oslo Børs, og har selv foreslått å investere mer i Sverige og Danmark.

Utvalg vil ikke be Oljefondet vurdere etikk før aksjekjøp: – Ikke ambisiøse nokDe skal vurdere Oljefondets klimarisiko
Publisert: