— Vi mener norske myndigheter har sviktet ved ikke å stille Trafigura til ansvar. Med vitende og vilje transporterte Trafigura et svært giftig materiale inn i norsk farvann, la til kai og losset sin last hos Vest Tank. Materialet bidro til at to av Vest Tanks tanker eksploderte, sier politisk rådgiver Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty International Norge.

Saken var nylig tema under et møte mellom Økokrim og Amnesty. Bakgrunnen er følgende:

  • I 2007 eksploderte to tanker ved Vest Tanks anlegg i Gulen kommune i Sogn og Fjordane.
  • Tankene inneholdt et svovelholdig bensinprodukt levert fra Trafigura, ett av verdens største oljehandelsselskap.
  • Avfallet spres utover et stort område og medfører helseplager for over 200 mennesker som bor i nærheten.
  • Administrerende direktør Jostein Oddvar Berland i Vest Tank soner nå i fengsel. I januar kommer straffesaken mot eieren Trond Emblem og en ekstern konsulent, Karl Jan Erstad, opp i retten. Saken mot Trafigura ble henlagt av Økokrim.
  • Trafigura leverte farlig materiale som indirekte bidro til forurensning og helseplager blant innbyggerne i Gulen. Dersom Trafigura hadde fulgt sin plikt om å melde fra til norske kyst- og havnemyndigheter om innholdet i sin last, ville det kunne ha forhindret eksplosjonen, sier Ekeløve-Slydal.

Amnesty International og Greenpeace har brukt tre år på å utarbeide en rapport om oljehandelsselskapet Trafigura.

— Vi mener henleggelsen ikke er godt nok begrunnet og at Økokrim må gjenoppta etterforskningen. Vi mener det er dekning i både norsk og internasjonal lov for å gjenoppta etterforskningen, sier Ekeløve-Slydal i Amnesty.

Ulik tolkning

Trafigura har et operasjonelt kontor i Storbritannia og et hovedkontor i Nederland. Året før eksplosjonen hos Vest Tank forårsaketavfall fra Trafigura store helseplager hos 100.000 mennesker og 15 dødsfall iElfenbenskysten i Afrika, ifølge Amnesty. Skipene som kom til Norge og Elfenbenskysten, er registrert i Panama. Amnesty mener Basel-konvensjonen, en internasjonal miljøavtale om farlig avfall, kan brukes til å gjenoppta saken mot Trafigura.

— Med utgangspunkt i flaggstatsjurisdiksjonen som gjelder i internasjonalt farvann vil skipet Probo Emu, som kom til Norge, kunne anes for å være en del av territoriet til landet der skipet er registrert. Dette åpner for straffeforfølgelse av selskapet, sier Ekeløve-Slydal.

Amnesty mener det også er rom for straffeforfølgelse av Trafigura innenfor rammene av den norske forurensningsloven og havne- og farvannsloven.

- Hvorfor ser dere andre muligheter i lovverket enn Økokrim?

— Det er snakk om ulik tolkning av lovverket. Vi sier ikke at Økokrim tar feil, men at det er et handlingsrom for lovanvendelse både innenfor Basel-konvensjonen og eksisterende norsk lov som Økokrim ikke har anvendt. Vi har forfulgt alle mulige veier for å kunne gjenoppta etterforskningen og mener det er dekning for dette i både norsk og internasjonal lov, sier Ekeløve-Slydal.

Over 200 ble syke

Blant dem som ble direkte rammet av eksplosjonen på Vest Tank er ekteparet Hans og Ingrid Ringereide. De er blant de mer enn 200 mennesker som i ettertid opplevde plager som kvalme, såre og rennende øyne og sår hals.

- Norske myndigheter har ikke gjort nok i denne saken. Det er ikke hjelp i dem, sier Hans Ringereide som bor ikke langt fra eksplosjonsstedet hos Vest Tank i Gulen.

Avviser gjenopptaking

Tarjei Istad, statsadvokat i Økokrim, og Per Knut Vistad, spesialetterforsker i Økokrim, har begge arbeidet med saken. Økokrim innledet etterforskning mot Trafigura i 2007 og saken ble henlagt to år senere.

— Vi ser ikke grunnlag for å gjenoppta etterforskningen ut fra hva Amnesty fremla i møtet med oss, sier Istad.

- Amnesty mener det finnes åpning for straffeforfølgning av Trafigura innenfor rammene av internasjonal og norsk lovverk?

— Regelverket om grensekryssende transport av avfall, som bygger på Baselkonvensjonen, forutsetter at avfall oppstår i en stat og sendes fra en stat til en annen.Med stat menesher en medlemsstat med tilhørende sjø og land, ikke det aktuelle skipets flaggstat. Å bruke flaggstatsjuridiksjonen var et urealistisk resonnement som ikke slo oss under etterforskningen, sier Istad.

Økokrim avviser også bruk av den norske forurensningsloven.

— Når det gjelder forurensningsloven, mener vi den klare hovedregelener at det er de som tar imot avfallet som skal ha tillatelsen tildet fra norske myndigheter, og ikkekunden, somher er Trafigura. Vivil ikke utelukke at detkan være unntak, men slik lå bevisene i denne saken uansett ikke an. Vi etterlyser en presisering fraAmnestys side av hvordan de mener havne- og farvannsloven eventuelt skal komme til anvendelse. Økokrim har for øvrig ikke mottatt anmeldelse for brudd på denne og henviser til relevant forvaltningsmyndighet etter denne loven, sier Istad.

Foreldelsesspørsmål

Istad peker på at det også er et foreldelsesspørsmål knyttet til saken.

- I utgangspunktet er det to års foreldelsesfrist på sakerom grensekryssende transport av avfall og fem års foreldelsesfrist for saker som omfattes av den norske forurensningsloven, sier Istad.

Han er generelt positiv til at organisasjoner som Amnesty ser kritisk på myndighetenes behandling av miljøsaker og forteller at Økokrim skal lese Amnestys rapport.

— Politiet skal nok ikke være så redd for kontakt med miljøorganisasjoner som man tradisjonelt har vært, men det avgjørende blir uansett at de synspunkter og vurderinger som fremmes står seg i møtet med lovverket, sier Istad.

Trafigura-rapport fra Amnesty

Kommunikasjonssjef Victoria Dix i Trafigura sier følgende om uttalelsene til Amnesty:

— Økokrim konkluderte med at Trafigura ikke hadde brutt Baselkonvensjonen i henhold til norsk lov og EUs lovverk. Økokrim fant at ved å opptre i henhold til Marpol, var Trafiguras handlinger riktige og lovlige, sier Dix.

Eric de Turckheim i Trafiguras Beheer BVs representantskap mener rapporten Amnesty International og Greenpeace harsluttført overforenkler kompliserte juridiske problemstillinger.

— Den analyserer på dårlig funderte antagelser og trekker selektive konklusjoner som ikke reflekterer kompleksiteten i situasjonen, eller det juridiske.