Fra 1. januar 2012 kommer det flere endringer og justeringer i både skatte— og avgiftspolitikken. Noen vil kun ha marginal betydning for privatøkonomien din, mens andre kan spare deg for flere tusenlapper i året. Vi guider deg gjennom de viktigste endringene.

Mindre skatt for de lavlønte

Satsen for minstefradrag i lønnsinntekt økes fra 36 prosent til 38 prosent.

— Dette kommer spesielt dem med lavere inntekt til gode. De vil få bedre nettoinntekt som følge av et høyere fradrag, sier fagsjef Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen.

Eksempel: Einar har en deltidsjobb som gir ham 190.000 kroner utbetalt i året. Tidligere ville et et minstefradrag på 36 prosent tilsvart 68.400 kroner. Med et fradrag på 38 prosent blir minstefradraget 72.200 kroner, altså 3800 kroner mer som ikke blir skattepliktige.

Mer skattefri formue

Bunnfradraget for formuesskatt økes fra kr 700.000 til kr 750.000. Ektepar får dobbelt bunnfradrag - 1,5 millioner kroner.

Billigere å pendle langt

Grensen for lav kilometersats i reisefradraget økes fra 35.000 kilometer til 50.000 kilomenter.

— Dette vil de som har lang daglig reisevei til jobb nyte godt av. Den vanlig satsen er 1,50 per kilometer, men tidligere har denne blitt redusert til 70 øre når man passerer 35.000 kilometer. At man nå får 80 øre mer for hver av 15.000 nye kilometer vil utgjøre mange tusenlapper for enkelte, sier Nilsen.

Eksempel: En samlet reisedistanse på 50.000 km gir i 2012 et fradrag på 61.050 kroner (50.000 km x 1,50 kr – 13.950 kr). I 2011 ville samme distanse gi et fradrag på 49.050 kroner, altså en økning på 12.000 kroner.

Ny ordning for sykdomsfradrag

Særfradrag for store sykdomsutgifter avvikles med noen overgangsregler: I år 2012 tas utgifter til tannbehandling, transport og bolig helt ut av ordningen. Ordningen stenges for nye brukere. De som har fått særfradrag i 2010 og 2011 omfattes av overgangsbestemmelsen.

Meningen er at dette skal endres fra å være fradragsbasert til å dekkes av tilskudd fra NAV.

— I prinsippet betyr dette at det er en utgift som blir flyttet fra å være et skattefradrag til å bli dekket gjennom helsesektoren. Endringen vil fase ut over tre år, altså fram til 2015, og ikke føre til noen konsekvenser for den enkeltes privatøkonomi, sier kommunikasjonsdirektør i skatteetaten Astrid Bugge Mjærum.

Dyrere å leie ut bolig

Tidligere har beboere av tomannsboligere hatt en særregel som gjør at de har hatt mulighet til å leie ut den største delen av boligen skattefritt, så lenge de bor i den andre delen av bolig. Denne særordningen fjernes fra nyttår, og da gjelder regelen om at man kun kan leie ut inntil halvparten boligen skattefritt, regnet i utleieverdi.

Eksempel: Mariannes tomannsbolig består av to ulike familieleiligheter. Leiligheten hun leier ut har en størrelse på 120 kvadratmeter, og hun mottar 17.000 kroner i måneden i leieinntekter. Leiligheten hun selv bor i har en størrelse på 100 kvadratmeter. Standarden er omtrent den samme som i den utleide leiligheten, og utleieverdi anslås til 14.000 kroner i måneden. Marianne bor i leiligheten med lavest utleieverdi, og utleieinntekten på kr 17.000 per måned blir derfor skattepliktig fra 2012. I 2011 kunne hun leie ut skattefritt.

Mindre penger til dem med liten pensjon

På grunn av omlegging av reglene for alders- og uførepensjonister er det en del pensjonister med lav pensjon som kommer dårligere ut. I 2011 vil de kompenseres merskatten (hvis inntekten ligger innenfor beløpsgrensene). I 2012 blir denne kompensasjonen lavere.

— Alders- og AFP-pensjonistene fikk tidligere skattebegrensning. Nå vil de få skattefradrag. Det fører til de som har høye reteutgifter kommer dårligere ut av det. Uførepensjonister som er gift skal nå ses hver for seg og dette vil føre til høyere skatt for en del. Disse endringene blir bare delvis innført i 2012 og får først full effekt fra 2014, sier Gry Nilsen.

Flere må trolig betale eiendomsskatt

Det blir innført et nytt utskrivingsalternativ i eiendomsskatten. Etter det nye alternativet vil kommunene ha anledning til å skrive ut eiendomsskatt på all fast eiendom i kommunen, med unntak av næringseiendom (herunder såkalte verk og bruk).

- Det betyr at kommuner kan innføre eiendomsskatt som kun rammer boligeiere og hytteeiere, men ikke næringslivet. Dette vil trolig føre til at langt flere kommuner innfører eiendomsskatt, sier Gry Nilsen.

Hun påpeker at det trolig vil komme enda en endring fra 2013.

— Kommunen vil kunne bruke ligningsverdien av boligen og vil ikke lenger måtte takstere boligene. Dette vil gjøre det mye enklere og billigere å innføre eiendomsskatt.

Dieselbiler blir dyrere

Nox-avgiften vil føre til at mange dieselbiler blir dyrere. Nox er et gassutslipp som CO2.

— For de fleste vil avgiftendringene ligge mellom 0 og 10.000 for en ny bil. Men den nye ordningen vil ha noen ekstremutslag. For eksempel blir en Porsche Carrera 150.000 kroner billigere. Dette skyldes at man også letter på effektavgiften (hestekrefteavgiften). Hensikten med avgiftsendringene er å gjøre de bilene som slipper ut minst billigere, sier leder av politisk avdeling i NAF Jon Olav Alstad.

Lisensen øker

Regjeringen øker kringkastingsavgiften med 95 kroner til 2580 kroner inkludert merverdiavgift. Økningen skal blant annet gå til å dekke økte kostnader til sommer-OL i London, utbygging av DAB-nett og ny AFP-ordning.

Dyrere å ha hytte

Ligningsverdiene på fast eiendom i utlandet og på fritidseiendom øker med 10 prosent.

— Dette vil gi uttrykk for hva boligene er verdt ved utgangen av 2012. Det som er svært pussig er at dette gjennomføres til tross for at det har vært et prisras på boliger i flere europeiske land. Det virker som regjeringen ikke har fått dette med seg, sier Gry Nilsen.

Omregistering litt ned

Omregistreringsavgiften for næringskjøretøy blir redusert med 20 prosent. For vanlige personbiler foreslås en nedgang på 5 prosent.

Vrakpanten øker

Vrakpanten øker fra 1500 til 2000 kroner.

Endringer for næringsdrivende innen jordbruk og reindrift

Fra 2012 blir jordbruksfradraget og reindriftsfradraget økt fra 54.200 kroner til 63.500 kroner. Den øvre fradragsgrensen øker fra 142.000 til 166.400 kroner. Prosentsatsen blir satt opp til 38 prosent – fra 32 prosent.

— Dette er for å kompensere for at denne gruppen får en økning i trygdeavgiften. Den har tidligere vært 7,8 prosent, slik den er for andre lønnsmottakere, men den øker nå til 11 prosent, sier Nilsen.

I tillegg vil avskrivningssatsen for husdyrbygg i landbruket økes fra fire til seks prosent.

Fjerner lønnsfradrag for selvstendig næringsdrivende

Det er vedtatt å fjerne lønnsfradraget for enkeltpersonforetak med ansatte, med virkning fra og med inntektsåret 2012.

— 10 prosent av de selvstendig næringsdrivende har lønnsfradrag dersom de har ansatte. Dette fradraget vil nå forsvinne, sier Gry Nilsen

Matmomsen øker fra 14 til 15 prosent

Matmomsen øker med et prosentpoeng fra nyttår. Samtidig fjerner regjeringen avgiftene i matforvaltningen.

«Dette kan motvirke deler av prisøkningen og det forventes derfor ikke vesentlig økning i matvareprisene», skriver regjeringen i statsbudsjettet.