• De viktigste grepene i den nye avtalen er forenkling i regelverket for oppfølging av sykmeldte, mer oppmerksomhet på forebygging og mer målrettet innsats for å få unge med nedsatt funksjonsevne ut i jobb, mener kommunesektorens organisasjon KS.
  • — Kommuner og fylkeskommuner har gitt tydelige tilbakemeldinger til KS om at de som arbeidsgivere har brukt unødig mye tid til rapportering og byråkrati, samt at Nav har hatt en uhensiktsmessig kontrollørfunksjon. Endringene vil gjøre oppfølgingsarbeidet mer hensiktsmessig for dem som trenger det, og ledere får frigjort mer tid til å jobbe med forebygging og utvikling av godt arbeidsmiljø, sier arbeidslivsdirektør Per Kristian Sundnes i KS.
  • Den nye IA-avtalen gjelder ut 2018. Forenklingene i sykefraværsoppfølgingen skal tre i kraft fra sommeren 2014.