Det strandet på forslaget om å bruke Evenes som fremskutt base for de nye kampflyene F-35. Opposisjonen ønsket i realiteten at Bodø skulle få denne oppgaven, selv om den formelt foreslo en ny utredning om alternative baser.

Konsekvensen av denne uenigheten er at flykjøpet, 52 fly til en anslått anskaffelsespris på rundt 70 milliarder kroner og levetidsomkostninger på minst 230 milliarder kroner, ble summarisk behandlet i komiteen. Her har vi fått en anskuelsesundervisning i partipolitisk spill.

DET HAR aldri vært noen tvil om at både Høyre og Fremskrittspartiet har villet anskaffe det amerikanske flyet, selv om de to partiene har forsøkt å gi inntrykk av at de ikke uten videre kjøpte Regjeringens argumentasjon for anskaffelsen. Men ved å la distriktspolitikk og lokale interesser få forrangen har opposisjonspartiene gitt fra seg muligheten til i det minste å stille kritiske spørsmål rundt anskaffelsen. Det er ingen hemmelighet at F-35 fortsatt regnes som et risikoprosjekt i USA, selv om myndighetene der nå regner med å ha kontroll med de største utfordringene.

Regjeringen fulgte delvis Forsvarssjefens råd og la hovedbasen for flyene til Ørland. Det er ingen ideell strategisk plassering, blant annet ut fra flyenes rekkevidde og operasjonsbehovet i nord. Ørland ble valgt av hovedsakelig økonomiske grunner, F-35 blir minst 40 prosent dyrere å fly enn dagens F-16. Regjeringen pyntet på plasseringen og imøtegikk argumentene om manglende flyeffektivitet i nord ved å foreslå Evenes som fremskutt base. Heller ikke dette er en ideell løsning. Kostnadene vil øke.

EVENES er likevel langt å foretrekke fremfor Bodø. Bodøs flyplass ligger omtrent midt i byen. For å unngå store støyproblemer ville flystripen måtte flyttes og ombygges for et tosifret milliardbeløp. I tillegg er det et stort etisk og militærstrategisk spørsmål hvor riktig det er å legge en kampflybase midt i en by med rundt 50 000 innbyggere. Vi har full forståelse for at Bodøs ordfører vil beholde så mange arbeidsplasser som mulig. Men både lokale og sentrale politikere bør heve blikket og tenke mer helhetlig enn som så.

Opposisjonen har falt ned på rent distriktspolitiske hensyn, ved siden av det partitaktiske spillet. Den tiden burde forlengst vært forbi etter et tiår med omfattende omstillinger i Forsvaret. Baser og anlegg er nedlagt og avhendet. Noe av det som ble gjort i den store prosessen, kan man i høy grad fortsatt stille spørsmål ved. Men formålet har i det minste vært å omgjøre Forsvaret til en organisasjon som leverer forsvarsevne. Det er dette det burde vært debatt om.