— Også våre omkostninger som inngår i dette beløpet ble svært høye. Men skal du forsvare deg i en så kompleks sak som dette, så er det ressurskrevende, sier ansvarlig partner Dag Steinfeld i advokatfirmaet Wikborg Rein.

Sammen med senioradvokat Fredrik Gisholt representerer Steinfeld den 75 år gamle Hans Peter Westfal-Larsen.

Over 15 dager i høst behandlet Bergen tingrett et søksmål mot den aldrende bergensrederen. Bakgrunnen var at det greske selskapet Gee Dee's mente Westfal-Larsen ikke hadde gjort jobben sin som styremedlem i det norske reiseselskapet World Travellers.

Full frifinnelse

Grekerne mente de fikk en rekke tap da World Travellers gikk konkurs i 2008, og saksøkte styremedlem Westfal-Larsen.

Kravet var opprinnelig på 85 millioner kroner, men ble senere nedjustert til om lag 50 millioner.

Tirsdag falt dommen, som endte med blank frifinnelse for Westfal-Larsen.

Ifølge retten gjorde bergensrederen det man med rimelighet kunne forvente av ham som styremedlem. Dommen setter også spørsmålstegn ved sammenhengen mellom Gee Dee's tap og hendelser i World Travellers.

Det mest oppsiktsvekkende med dommen, er kanskje de enorme advokatkostnadene saken har medført.

Totalt har aktørene pådratt seg kostnader som inkludert moms beløper seg til 23,3 millioner kroner.

— Ikke hyggelig lesning

Saksomkostningene fordeler seg som følger:

Saksøkers advokat, Henning E. Aasheim, har fremlagt kostnader (inkl. moms) på 12,1 millioner kroner, hvorav salæret utgjør ca. 10,3 millioner.

Dag Steinfeld har på vegne av Westfal-Larsen fremlagt 7,1 mill. i kostnader. Salæret utgjorde 6,2 mill.

I tillegg hadde to partshjelpere omkostninger på 4,1 millioner kroner.

Som tapende part, må Gee Dee's dekke alle omkostningene fra tingretten.

— Vår klient er selvfølgelig kjent med dette, og det er klart at dette ikke er hyggelig lesning, sier advokat Henning E. Asheim i advokatfirmaet Arntzen de Besche.

Fikk svar på gresk

Av tingrettsdommen fremgår det at Westfal-Larsens omkostningskrav var fem millioner lavere enn saksøkerens. Omkostningskravet ble beskrevet som høyt, men nødvendig.

— Vi fremsatte en rekke provokasjoner for å fremskaffe bevis. Disse ble først ikke besvart, og når de ble besvart, så kom de bokstavelig talt på gresk, sier Steinfelds kollega, Fredrik Gisholt.

«Slik retten vurderer det, har mange av provokasjonene bidratt til å belyse saksøkers troverdighet (…)», skriver tingrettsdommer Berit Sangolt i sin avgjørelse.

Advokat Steinfeld påpeker at når man blir saksøkt for 85 millioner, er det nødvendig å forsvare seg tilstrekkelig.

— Det er en tendens at mer eller mindre seriøse saksøkere forfølger rike mennesker alene på grunn av deres betalingsevne. Kravene blir - som i denne saken - astronomiske.

Vurderer anke

Ifølge partenes omkostningsoppgave brukte saksøkersiden 3927 arbeidstimer, mens Westfal-Larsens advokatteam brukte 1767 timer.

Saken ble to ganger utsatt kort tid før den skulle i gang.

— Da er det nesten som å gå opp til eksamen på nytt - forberedelsene må i stor grad repeteres når saken blir utsatt i halvannet år, sier Fredrik Gisholt.

— Saksforberedelsen har vært omfattende og tidkrevende. I tillegg er det innhentet og fremlagt omfattende rapporter, sier advokat Asheim, som påpeker at de ble engasjert av Gee Dee's allerede i mai 2008.

Gee Dee's har ennå ikke avgjort om de vil anke saken.

— Vi er forbauset og overrasket over dommerens tilnærming og vurderinger. Vi er dypt uenige i både bevisvurderingen og rettsanvendelsen, sier Asheim.

Dag Steinfeld sier han ut fra den klare dommen ikke frykteren eventuell anke.

— Det særlig usmakelige med denne saken er at grekerensaksøkte alene Westfal-Larsen og ingen andre i styret vel vitende om hans alderog begrensede muligheter til selv å være tilstede i retten for å forsvare seg,sier Steinfeld, som omtaler sin klient som «en hedersmann».