Venter nedtur i 2023

(E24) Sentralbanken ser mørkere på økonomien etter nok en renteheving. I 2023 venter Norges Bank at fastlandsøkonomien vil falle med 0,3 prosent, mens den i juni ventet vekst på 1,1 prosent neste år.

Torsdag legger Norges Bank frem ferske anslag for veksten i norsk økonomi. Dette bildet er fra Hydro Karmøy, hvor selskapet produserer aluminium.
Publisert: Publisert:

Norges Bank satte torsdag opp renten nok en gang i et forsøk på å dempe aktiviteten i norsk økonomi og prisveksten, og renten ligger nå på 2,25 prosent.

Det er kraftig medisin for en befolkning som ikke har sett slike renter på over ti år. Det er bare litt over ett år siden banken begynte å heve styringsrenten fra tidenes laveste nivå på null prosent, skriver E24.

Og grepet kan se ut til å virke. Norges Bank reduserer også ned sine anslag for veksten i fastlandsøkonomien til neste år.

Banken venter nå at Fastlands-BNP vil vokse med 2,8 prosent i 2022, før den faller med 0,3 prosent i 2023 og vokser med 0,4 prosent i 2024.

I forrige rapport fra juni anslo Norges Bank at fastlandsøkonomien ville vokse med 3,5 prosent i 2022 og videre med 1,1 prosent i 2023 og 0,9 prosent i 2024.

Høye renter demper aktiviteten

Det siste året er renten økt fra null prosent til 2,25 prosent, og det betyr at renteutgiftene øker for folk med store lån. Høyere renter begynner nå å få en effekt på økonomien, påpeker sentralbanken.

«Pengepolitikken begynner nå å virke innstrammende på norsk økonomi. Det kan tilsi å gå mer gradvis frem i rentesettingen fremover», skriver Norges Bank i en melding.

Grunnen til at Norge har en egen måling av veksten for bare fastlandsøkonomien er at verdiskapingen i olje- og gassbransjen kan variere mye, og dette påvirker Norges samlede vekst. Brutto nasjonalprodukt for Fastlands-Norge måler aktiviteten utenom olje- og gassnæringen.

Fastlandsøkonomien i Norge falt med tre prosent i 2020, da koronapandemien rammet verden og Norge. I 2021 hentet fastlandsøkonomien seg inn og vokste med hele 4,2 prosent.

Privat konsum bidrar til vekst i år

Norges Bank venter nær nullvekst i den økonomiske aktiviteten resten av 2022.

«Gjeninnhentingen etter koronapandemien preger det samlede vekstbildet i år. Det er privat konsum etterfulgt av eksport som bidrar mest til å løfte veksten. Samlet anslår vi at BNP for Fastlands-Norge øker med 2,8 prosent i år», skriver Norges Bank.

«Fremover venter vi at høyere prisvekst og økte renter demper aktiviteten og bidrar til at husholdningenes konsum faller neste år», skriver banken.

Sentralbanken tror at investeringer i klimaomstilling og i olje og gass vil bidra til å løfte veksten i årene som kommer.

«Vi anslår at BNP for Fastlands-Norge faller neste år, før aktiviteten gradvis tar seg opp i årene fremover. Anslagene er nedjustert sammenliknet med forrige rapport», skriver Norges Bank.

Mindre å rutte med

Folk vil også få mindre å rutte med neste år, ifølge Norges Bank.

«Det er utsikter til at prisveksten fortsetter å øke inn i neste år. Mens lønnsvekst bidrar til å løfte inntektene, fører høy prisvekst og økte renteutgifter til at vi anslår en nedgang i disponibel realinntekt på to prosent neste år», skriver banken.

De neste årene vil trolig lønnsveksten ta seg kraftig opp, mener Norges Bank.

«I 2024 og 2025 venter vi at god reallønnsvekst vil bidra til at husholdningenes disponible realinntekt øker», skriver Norges Bank.

«Svakere kjøpekraft hos husholdningene ventes å bidra til at konsumet faller med 1,1 prosent neste år. Deretter anslår vi at konsumet tar seg gradvis opp som følge av høyere disponible realinntekter, skriver Norges Bank.

Sentralbanken tror at husholdningene delvis vil spare mindre og delvis tære på sparepengene sine. Dermed vil forbruket ikke falle så mye som nedgangen i folks disponible midler skulle tilsi, tror banken.

Publisert: