Nesten 4 av 10 innvandrerbarn lever i fattigdom

De siste ti årene er det blitt dobbelt så mange innvandrerbarn som lever i fattigdom i Norge, viser ferske SSB-tall.

Grønland i Oslo er preget av folk fra hele verden. En stor andel av hovedstadens innvandrerbarn lever i familier med vedvarende lav inntekt. Arkivbilde. Thomas Øijord

Sigurd Bjørnestad

I 2016 levde knapt 38 prosent av barn med innvandrerbakgrunn i fattige familier. For barn uten innvandrerbakgrunn var andelen bare 5,5 prosent.

Antallet barn med innvandrerbakgrunn i fattige familier er doblet fra 26.000 barn i 2006 til drøyt 55.000 barn i 2016, skriver Aftenposten.

I alt bodde 101.000 barn under 18 år i en fattig familie i 2016. Det viser en analyse Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde tirsdag morgen.

Andelen økte fra 10 prosent av alle barn i 2015 til 10,3 prosent i 2016. Økningen tilsvarer 3000 barn.

SSB bruker ikke begrepet «fattige familier», men skriver heller om «husholdninger med vedvarende lavinntekt».

Stor landvariasjon

Blant barn med innvandrerbakgrunn er det stor variasjon etter land:

  • 75–79 prosent av barn med bakgrunn fra Syria og Somalia levde i 2016 i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Andelen var lavere, men over 50 prosent for barn med bakgrunn fra Irak, Afghanistan og Eritrea
  • I SSBs oversikt ligger barn med bakgrunn fra India, Bosnia, Sri Lanka, Filippinene og Vietnam nederst med andeler under 20 prosent.

Flest med lavinntekt i Oslo

Svært mange av innvandrerne med barn bor i Oslo. Derfor blir andelen av barn i fattige familier høyt i hovedstaden.

I Oslo hadde nærmere 8 av 10 barn i lavinntektsgruppen innvandrerbakgrunn i 2016.

Østfold og Telemark er de fylkene som følger deretter i andelen barn som lever i fattige familier.

Andelen har økt

Hvis en legger skillet mellom barn med og uten innvandrerbakgrunn til side, viser tallene at andelen av alle barn i fattige familier har steget fra 7 prosent i 2006 til 10,3 prosent i 2016.

Økningen har vært særlig sterk siden 2011, da andelen var nede i 7,6 prosent.

Definisjonen av «fattigdom»

Husholdninger med «vedvarende lavinntekt» er bestemt på følgende måte:

  • Familiens samlede inntekter (lønn, trygd, næringsinntekt, renteinntekter) etter skatt er delt på antall medlemmer i familien.
  • Det er gjort på en måte som tar hensyn til at det er billigere å bo to voksne sammen enn hver for seg og at det er en økonomisk kostnad å ha barn.
  • Dette regnestykket gir en beregnet inntekt pr. person i familien.
  • Så blir alle personer stilt etter hverandre etter stigende inntekt.
  • Grensen for lavinntekt er 60 prosent av inntekten til den midterste personen.
  • Barn som tilhører familier som ligger under denne grensen hvert år i årene 2014–2016 lever i familier med det SSB kaller «vedvarende lavinntekt»