Erna Solberg er en sannsynlig statsminister i Norge etter valget neste år. Da skal det bli andre boller. Med Høyre i regjering lover hun full fart i boligbyggingen.

- Vi må få et klimaskifte i boligpolitikken. Situasjonen er alvorlig, prisene er altfor høye og mange unge opplever at de står utenfor. Boligbygging må gis forrang foran andre hensyn.

Høyres leder har fulgt sommerens «ungdomsopprør» mot boligpolitikken og rentefradraget fra sitt ferieopphold i Hardanger. Hun vil endre skattepolitikken, men synes det er helt feil å fjerne rentefradraget.

- Fordi det vil føre til velgerflukt?

- Nei, nei. Rentefradraget er den siste omfordelingen av ressurser mellom generasjonene som vi har igjen. Den skal hjelpe unge i etableringsfasen, fordi de yngste har høyest gjeldsgrad, sier Solberg.

- Men det fører også til at bolig blir en gunstig investering, og at prisene presses. Det rammer vel de yngste hardest?

- Jo, men bolig er det eneste fornuftige spareobjektet du har i Norge i dag. I andre land sparer du f.eks. også til utdanning og helse. Det gjør du ikke i Norge. Det er også tverrpolitisk enighet i Norge om at det er positivt at folk eier egen bolig. Derfor må vi gjøre andre smarte ting for å dempe motivet for å spekulere i bolig. Det kan vi gjøre ved å fjerne formuesskatten, gjøre det attraktivt å spare til privat pensjonsforsikring og samtidig doble sparegrensen for BSU. Da kan det bli mer attraktivt å spare i bank og fond fremfor bolig.

Men de store grepene — for å få fart på boligbyggingen - er det staten som må ta, mener Høyre-lederen. Og blir det regjeringsskifte neste år, med Høyre ved roret, vil dette bli en av de viktigste oppgavene for den nye regjeringen:

  • Staten må ta samordningsgrep, lage planverktøy for utvikling av områder som kommunene peker ut med 2-3000 boliger for de neste 30-40 år. Den skal avgjøre hvor boligene ogkollektivtraseen skal ligge. Planen må forplikte staten.
  • Staten må sørge for forpliktende kollektivløsning i alle store prosjekter.
  • Staten må samtidig kutte drastisk i statlige etaters innsigelsesrett.
  • Boligsituasjonen er så kritisk at boliger må få forrang foran andre hensyn.
  • Regjeringens forskrifter fra 2006 og 2010 om styrking av jordvernet må reverseres. - I dag er det 22 statlige instanser som kan komme med innsigelser og stanse eller forsinke boligprosjekter. Sånn kan vi bare ikke ha det, sier Solberg.

Hun sier hun likevel ikke ønsker en generell svekkelse av jordvern eller miljøinteresser.

- Men det er knapt mulig å komme utenom at områder som er regulert til landbruk må tas i bruk. Og med så mange innsigelser blir prosessen for lang og for dyr.

Sp og SV

Hun mener Sps landbruksministere Terje Riis-Johansen (2005-2008) og Lars Peder Brekk (2008-2012), samt SVs miljøvernministre Helen Bjørnøy (2005-2007) og Erik Solheim (2007-2012), har gjort det langt vanskeligere å bygge boliger.

I en forskrift fra 2006 skjerpet Riis-Johansen og Bjørnøy inn jordvernet. I 2010 sendte Brekk og Solheim ut et rundskriv der de varslet strengere vern hvis ikke kommunene selv reduserer nedbyggingen av matjord. Og før Brekk gikk av i juni i år, rakk han å sende på høring et forslag om varig vern av «den beste matjorden».

- Summen blir at boligbyggingen lider. Se bare på hva som hendte med Sandnes Øst, et sted med skrikende boligmangel (se annen sak), sier Solberg og varsler opprydding

Høyre har ansvar

Hun mener alle må ta et ansvar for boligmangelen. Også Høyre og Høyres lokalpolitikere. Det er knapt tomter å oppdrive i byer over hele landet fordi kommunene har spart penger ved å regulere ferdig for få tomter og fordi jordvernet står så sterkt.

I dag er det 22 statlige instanser som kan komme med innsigelser og stanse eller forsinke boligprosjekter. Sånn kan vi bare ikke ha det. -Erna Solberg

Solberg mener pendleravstanden i storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger/Sandnes utvides.

- Det er begrenset hvor mange som kan bo i Stor-Oslo, selv om man fortetter og bygger i høyden. Man kan diskutere markagrensen - det overlater jeg til Oslo. Men både i Oslo og i de andre storbyene er det, i normal pendleravstand, én times daglig pendling, store områder som kan utvikles. I Oslo har vi sør for Nordstrand, sørover til Moss og nordover til Hønefoss og Ringerike. Her må kommunene samarbeide, og staten tre inn. Det kan løse boligsituasjonen i Stor-Oslo.

Erna Solberg mener Sp og SV i regjering har hindret og forsinket boligbyggingen. Hun varsler et klimaskifte i boligpolitikken hvis Høyre kommer i regjering.

Advarer mot for mye gjeld

Erna Solberg vil øke folks sparing for 1) å redusere folks gjeldsbyrde, og 2) redusere boligspekulasjonen.

Ifølge tall fra SSB er husholdningenes gjeld, målt i andel av inntekt, større i dag enn under jappetiden (1986).

Også folks gjeld, i andel av fastlands-BNP, er større i dag enn i 1986 (85% mot 121%).

Solberg mener den høye gjelden er alarmerende.

- I første omgang av hensyn til den enkelte som av ulike årsaker som jobbskifte, skilsmisse o.l. ikke makter å betjene eget lån. Hvis veldig mange opplever det, vil gjeldsgraden bli et problem for samfunnet. Det kan gi økonomisk nedgang og tap for banker.

Solberg vil endre skattesystemet, som hun mener stimulerer til investering i bolig fremfor fond og banksparing.

- Høyres tre sparetiltak vil redusere gjelden betraktelig på lang sikt:

  • Fjerne formueskatt. Gir skatt kun på kapitalinntekt - bankinnskudd blir mer lønnsomt. EN OECD-analyse viser at avkastning på bankinnskudd skattes bort. Renten på bankinnskudd som blir formuebeskattet gir 13% høyere skatteregning enn bankrente gir. Dette motiveret boliginvestering, fordi eiendom har lavere ligningsverdi enn bankinnskudd.
  • Økt pensjonsparing. Å gjøre det attraktivt å spare til egen pensjon (heve beløp til 40 000 kr) fører til at mindre penger plasseres i bolig.
  • Økt BSU. Doble sparebeløpet til 300 000.

Her skulle det bygges 40 000 leiligheter

I 2000 ble Nord-Jærens største boligutbygging vedtatt. Ifølge den første fylkesdelplanen i sitt slag skulle det bygges 40 000 leiligheter i Sandnes Øst i et 40- års perspektiv.

I 2000 ble Nord-Jærens største boligutbygging vedtatt. Ifølge den første fylkesdelplanen i sitt slag skulle det bygges 40 000 leiligheter i Sandnes Øst i et 40 års -perspektiv.

Nå er planene lagt på is av Fylkesmannen, etter nye signaler fra Regjeringen om å styrke jordvernet.

- Nye statlige føringer på jordvern førte til at det som skulle bli en ny bydel med 70 000 innbyggere strander, sier fylkesordfører Janne Johnsen (H).

- Vi kommer rett og slett ikke i gang med utviklingen av området. Resultatet er at prisene blir enda høyere i det området av landet der prisene allerede er høyest.

Jolhnsen sier planen fra 2000 ble lovprist av alle.

- Planen var den første i sitt slag. Alle «satt ved bordet», også miljøvern— og jordverninteresser. Alle hensyn ble ivaretatt. Derfor ble også planen vedtatt av Kongen i statsråd i 2001 og rost opp i skyene av Stoltenberg I-regjeringen. Nå er den plutselig ingenting verdt. Vi kan ikke stole på staten når en så omfattende avtale endres fordi en enkelt statsråd finner det for godt.

Erna Solberg mener statens stans av Sandnes Øst er skandaløs.

- Her var jordvernet allerede godt ivaretatt. Det var alle enige om i 2000. Men så kommer den ene rødgrønne statsråden etter den andre med retningslinjer som snur opp ned på alt. Her skulle det bygges tett, miljømessig riktig og langs en kollektivtrasé, og det i et område av landet der arbeidsgivere ikke får ansatt nøkkelpersonell pga. boligmangel. Alt var gjort riktig. Men det holdt likevel ikke for de rødgrønne.