Private bedrifter med AFP holder på 3000 flere eldre ansatte etter pensjonsreformen. De gråhårede kan nå kombinere jobb og pensjonsuttak.

Omleggingen i avtalefestet pensjon (AFP) i private bedrifter motiverer 62-åringene til å fortsette i jobb. Pensjonsreformen virker som planlagt.

I perioden juli 2009 — juni 2010 sluttet 25 prosent av de ansatte i aldersgruppen 62-66 år i private bedrifter med AFP. Så kom pensjonsreformen fra 1. januar 2011 med store endringer reglene for både AFP og folketrygdens alderspensjon.

Dette virker: Nye tall fra arbeids — og velferdsdirektoratet Nav viser at bare 15 prosent av de ansatte i alderen 62-66 år sluttet i slike private bedrifter i perioden juli 2011 - juni 2012. Det er en nedgang på 40 prosent sammenlignet med perioden juli 2009 - juni 2010.

Sentralt i pensjonsreformen var at AFP i privat sektor ble gjort om til en livsvarig ytelse på toppen av vanlig alderspensjon. Det ble mulig å jobbe videre samtidig som en tar ut AFP-pensjon og alderspensjon. Men jo tidligere uttak, desto lavere årlig livsvarig pensjon.

— Dette viser at økonomiske motiver virker, og at den nye AFP-ordningen i privat sektor har vært en suksess så langt, sier Ole Christian Lien, fungerende seksjonssjef i Nav.

3000 flere

Det er rundt 30 000 ansatte i aldersgruppen 62-66 år i private bedrifter med AFP. Nedgangen i slutteprosenten fra 25 prosent til 15 prosent betyr at det har blitt 3000 flere som jobber.

Arbeidsgiverne gleder seg.

- Virkningen er større enn vi så langt har trodd. Resultatene fra privat sektor tydeliggjør behovet for at også offentlig sektor gjennomfører pensjonsreformen og tar sin del av ansvaret for arbeidslinjen, sier Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør for pensjon i NHO.

Hun mener tallene forteller at de ansatte legger vekt på økonomi når de vurderer om de skal slutte i jobben.

- Tidligere har det vært påstått at helseutfordringer og manglende tilrettelegging på arbeidsplassen har vært mye av årsaken til at så mange har valgt å slutte allerede ved 62 år. De nye tallene fra Nav er derimot et tegn på at de økonomiske motivene i reformen virker og er svært motiverende for videre arbeid. At så mange står lenger i jobb er av stor betydning. Dette er arbeidskraft vi trenger, sier hun.

Nedgang overalt

Men mange krefter virker samtidig. Også i private bedrifter uten AFP og i offentlig sektor har slutteprosenten falt i aldersgruppen 62-66 år.

Men fallet her har bare vært 2 prosentenheter. Det er et sterkt signal om at omleggingen av AFP i privat sektor bidro kraftig til fallet i slutteprosenten for de som er omfattet av ordningen. I offentlig sektor ble AFP grovt sett ikke endret i pensjonsreformen.

Slutteprosenten i private bedrifter med AFP er nå kommet ned på samme nivå som i offentlig sektor, men det er fremdeles et stykke ned til slutteprosenten i private bedrifter uten AFP. Her var slutteprosenten bare 11 prosent i 12-månedersperioden som sluttet i juni i år.

At slutteprosenten har falt noe i alle sektorer kan ifølge Nav skyldes at helsen blir stadig bedre og at de som er i den aktuelle aldersgruppen har stadig høyere utdanningsnivå. I tillegg kan reformen i folketrygdens alderspensjon ha bidratt til at færre offentlig ansatte tar ut AFP fra 62 år og at det økonomiske draget inn i uførepensjon er blitt svakere for privat ansatte uten AFP.