HandelshøyskolenBI setter hvert år sammen en uavhengig komité av eksperter som lager en rapportom Norges Banks pengepolitikk i det foregående året. Dette er første gangØystein Olsen vurderes av komiteen.

Rapporten er i år utarbeidet av professor Ragnar Torvik ved NTNU. Anders Vredinved Swedish Centre for Business and Policy Studies og seniorøkonom Bjørn-RogerWilhelmsen i Swedbank First Securities.

— Vi kan ikke kritisere Norges Bank for å ha gjort store politikkfeil. Men mankan alltids ha ulike meninger om nyanser i arbeidet. Det er imidlertid klart atet par av beslutningene til banken kom uventet, sier Wilhelmsen.

Liker ikke overraskelser

Bare 3 av 14 økonomer fikk rett da det ble uendret rente i august, mens bare 2av 17 økonomer hadde tippet riktig om kuttet på et halvt prosentpoeng i desember, ifølgeBloomberg.

På bakgrunn av dette, har komiteen spurt seg følgendespørsmål: Ettersom to av beslutningene kom uventet, var det noe vedNorges Banks kommunikasjon som kunne vært bedre?

- Vi mener det er behov for å styrke kommunikasjonen fraNorges Bank, særlig når det gjelder forholdet mellom pengepolitikken oghensynet til finansiell stabilitet, sier seniorøkonom Wilhelmsen.

Bjørn-Roger Wilhelmsen i Swedbank First Securities.
Sigbjørn Sandsmark

Hans kollega Kyrre Aamdal i DNB sitter ikke i komiteen, mensier seg enig i dette.— Det varierer litt hvor vanskelig det er å anslårentebeslutningene på forhånd, men det er klart at det er ikke alltid likegreit. Et eksempel ser vi nå, med den kraftige kronestyrkelsen i forkant avrentemøtet. Det er kommet inn ny informasjon som det er vanskelig å vite hvormye sentralbanken vektlegger, sier han til Aftenposten.no.

- Hvorfor er det så viktig å kunne anslå hvarentebeslutningen blir?

— For å unngå at rentebeslutningen kommer såpass overraskende at det gir store sjokk i markedet, som deretter slår inni realøkonomien, sier Aamdal.

Burde vært høyere rente

— Det er åpenbart at Norges Bank tar hensyn til boligpriserog kredittvekst, fordi det har innvirkning på produksjonen av varer ogtjenester og på inflasjonen. Men vi er usikre på om de legger vekt på detutover denne effekten, sier Wilhelmsen, og legger til:

— Var pengepolitikken i 2012 balansert? Det kommer an på omfinansiell stabilitet bør anses som et uavhengig mål eller ikke, påpeker komiteen.

Vaktbikkja mener det bør være det.

- Det er en overvekt av argumenter som tilsier det. Og tarman utgangpunkt i at finansiell stabilitet er et uavhengig mål, kunne rentenvært økt tidligere og mer i første halvår av 2011. I tillegg mener vi at detkan stilles spørsmål ved kuttet i desember, sier professor Torvik.

Han presiserer overfor Aftenposten.no at det er myeusikkerhet internasjonalt om finansiell stabilitet bør være et direkte mål forrentesettingen.

— Vårt hovedpoeng i kritikken er at banken ikke har værtklar nok på hvor mye den vektlegger det. I tillegg mener vi det er mange godeargumenter for at stabiliteten bør vektlegges direkte. - Hvorfor tilsier dette hensynet høyere rentenivå?

— Faren er at folk bygger opp for mye gjeld. Det kan ikkefortsette over tid. Det kan føre til et skikkelig mageplask hvis for mange harmer gjeld enn de kan håndtere, sier Torvik.

Ikke veldig uavhengig

Norges Bank Watch har også sett på hvor tette bånd det ermellom sentralbanken og politikerne.

— Norges Bank er ikke så veldig uavhengig. Det er ingen tvilom at det er, og alltid har vært, sterke uformelle og formelle bånd mellomfinansdepartementet og Norges Bank, påpeker professor Ragnar Torvik

Komiteen mener også at banken har for mange hensyn å ta, ogfor mange arbeidsoppgaver.

Det er ingen tvilom at det er, og alltid har vært, sterke uformelle og formelle bånd mellomfinansdepartementet og Norges Bank

— I tillegg har den norske sentralbanken mye større ansvarsammenlignet med andre sentralbanker. Dette er i hovedsak knyttet til atforvaltningen av Oljefondet ligger under Norges Bank.

Bør slutte med hemmelig rentemøte

Det påpekes blant annet at sentralbankesjef Øystein Olsenpresenterer sitt forslag til rentebeslutning til Finansdepartementet dagen førrentebeslutningen tas.

Men dette betyr ikke at finansminister Sigbjørn Johnsen erden som egentlig bestemmer renten. Hensikten er rent offisielt bareinformasjonsutveksling mellom banken og departementet.Men denne forhåndsvarslingen mener vaktbikkja det bør blislutt på.

— Vi mener det er en overvekt av argumenter som tilsier atNorges Bank bør bli mer uavhengig. Finansdepartementet kan potensielt påvirkebeslutningene til sentralbanken. Erfaringer fra 1970- og 1980-tallet viser atdet er uheldig hvis renten styres politisk, sier Torvik.

Han påpeker imidlertid at beslutninger og maktfordeling iNorges Bank er såpass gjennomsiktig at dette veier opp for noe av den manglendeavhengigheten.

Som tidligere år, foreslår Norges Bank Watch til slutt atsentralbanken bør bli enda mer transparent.

— Banken er gjennomsiktig som den er, men vi mener den børpublisere referat fra styremøtene, slik man gjør i mange andre land, sierTorvik.

- Ikke vanskelig å kutte renten

Visesentralbanksjef Jan Qvigstad påpeker at sentralbankenhar fulgt flere av rådene den har fått fra Norges Bank Watch.

- Rapportene har alltid vært gode. Vi lytter og lærer, sierhan.

- For oss var det ikke noen vanskelig beslutning å kutte renten i desember. Det var for å unngå en dypere krise, sier Jan Qvigstad til Aftenposten.
Cornelius Poppe

Han viser til at det gjennom sommeren og tidlighøsten kommange dårlige økonomiske nyheter fra USA og Europa.— I november og desember skiftet stemningen fullstendig.Pengemarkedsrentene steg kraftig, uten at vi hadde hevet styringsrenten. Detble altså en innstramming for husholdninger og bedrifter uten at vi foretok ossnoe, påpeker Qvigstad.

Med høyere rente, låner folk og bedrifter mindre, og detsvekker – eller stanser – den økonomiske veksten. I så fall vil også prisene(inflasjonen) normalt slutte å stige, som er stikk i strid med Norges Banks målom 2,5 prosent årlig prisvekst over tid.

- For oss var det ikke noen vanskelig beslutning å kutterenten i desember. Det var for å unngå en dypere krise, sier Qvigstad.

- Postgangen er veldig rask

Om den manglende uavhengigheten henviser Qvigstad tilpolitikerne, som har ansvaret for å uforme Norges Banks retningslinjer.

— Formålet med møtet vi har med finansdepartementet i dagenfør rentebeslutningen, er for å informere finansministeren om beslutningen vianbefaler, og om bakgrunnen for dette. Klokken 13 på dagen forrentebeslutningen, sender vi et brev til finansdepartementet, som mottar brevet1315. Postgangen er veldig rask. Deretter offentliggjøres rentebeslutningenklokken 14.

Qvigstad mener det ikke er behov for å publisere referat frarentemøtene, fordi det ligger så tett opptil de dokumentene som legges frem.

Svenske Vredin har fra 1. februar et oppdrag for NorgesBank, og er dermed ikke lenger uavhengig nok til å være med i neste års komité.Men rapporten om 2011 var ferdigarbeidet 31. januar, opplyser komiteen.