For én av de to tidligere leverandørene til det kommunale foretaket som vedlikeholder Oslo-skolene, kan det gå mot strengere straff. Han ble nemlig frikjent for korrupsjon og dømt for utroskap i tingretten.

I lagmannsretten er innehaveren av firmaet Håndverksekspressen funnet skyldig i begge deler.

– Han er skuffet over resultatet, sier mannens forsvarer, Berit Reiss Andersen.

Begynte i avisen.

Saken startet med avsløringer i Aftenposten i mars 2006, der de tette og irregulære forbindelsene mellom prosjektlederen i Undervisningsbygg og den omtalte leverandøren ble rullet opp.

Politietterforskning førte til fem tiltaler, mot prosjektlederen selv og mot fire leverandører til Undervisningsbygg som alle tilhørte prosjektlederens private sfære.

Én leverandør fikk en tilståelsesdom for bedrageri og har senere vært et viktig vitne for aktoratet. En annen leverandør vedtok tingrettsdommen, mens tre altså anket til lagmannsrett.

Juryen avsa sin kjennelse i dag, og svarte da ja på 52 av 54 spørsmål om skyld. Fagdommerne satte imidlertid 10 av ja-svarene til side fordi disse forholdene ikke ble ansett som tilstrekkelig bevist. Postene som er satt til side, har begrenset betydning for det samlede utfallet av saken.

– Jeg er tilfreds med at vi i all hovedsak har fått medhold, sier aktor Håvard Skallerud ved Oslo statsadvokatembeter i en kommentar.

Lang fengselsstraff.

Prosjektlederen i Undervisningsbygg, hovedmannen i saken, fikk fire års fengsel i tingretten, hvorav et halvt år betinget.

Det vil ennå ta uker før straffeutmålingen i annen rettsrunde er klar.

Saken omfatter tapping av Undervisningsbygg ved overfakturering og ren luftfakturering for mer enn 8 millioner kroner. Bestikkelsene utgjør tilsammen for 1,5 millioner kroner. Forsvarer for den tidligere prosjektlederen, Erik Dammen Stoltz, kommenterer saken slik:

– Lagrettens kjennelse var overraskende fordi lagretten fant tiltalte skyldig etter alle tiltalens poster, til tross for at det under lagmannsretten behandling fremkom en rekke bevis som trakk i tvil påtalemyndighetens krav om straff etter tiltalen.

Tvil om bevis.

Forsvareren fortsetter:

– Denne tvilen kom også til uttrykk ved at de juridiske dommerne valgte å sette til side lagrettens kjennelse for to av tiltalens poster. Videre illustrerer dette også de betydelige rettssikkerhetsmessige problemstillinger juryordningen reiser. Tilsidesettelsene var dessuten noe av et paradoks, fordi det for flere av de andre tiltalepostene forelå enda sterkere tvil rundt de tiltaltes skyld.

Dammen Stoltz vil torsdag forsøke å få redusert straffen for sin klient ved å påberope at den lange saksbehandlingstiden er brudd på menneskerettskonvensjonen (EMK).