Hvorfor må Oljefondet ta stilling til grisers velferd?

Hvert år stemmer Oljefondet på over 120 000 forslag på selskapers generalforsamlinger, og et økende antall forslag blir fremmet av aksjonærene selv.

  • Carine Smith Ihenacho
Publisert: Publisert:

Aksjonærforslagene gjør at fondet må ta stilling til stadig nye temaer - som grisevelferd og rett til selvbestemt abort i USA.

Oljefondet eier aksjer i over 9000 selskaper i over 70 land. Som aksjonær har vi rett til å stemme på selskapets generalforsamling. Vårt mål er å stemme på alle forslag på alle generalforsamlinger. Det er vårt ansvar som en stor og langsiktig aksjonær. Vi eier i gjennomsnitt 1,4 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden, og 2,6 prosent i Europa. Det betyr at vår stemme teller.

De fleste forslagene vi stemmer over er fremmet av selskapenes styrer. Aksjonærforslagene utgjorde bare 0,3 prosent av alle forslag i fjor. Men de er viktige. Og antallet øker fra år til år. De tar opp sentrale bærekraftspørsmål, gir mulighet for aksjonærene til å påvirke selskapene og er et signal om trender i samfunnet.

Omfattende data om selskapene og detaljerte stemmeretningslinjer gjør at vi kan automatisere de fleste stemmebeslutningene. Men det er ikke mulig å automatisere stemmegivningen på aksjonærforslag. De dekker mange forskjellige og komplekse temaer, ofte nye, og må vurderes individuelt. Dette er en stor og krevende jobb. Ved utgangen av mai i år hadde vi stemt på 274 aksjonærforslag om bærekraft, opp fra 241 for hele året i fjor.

Nytt i år var dyrevelferd på generalforsamlingene til restaurant- og detaljhandelsselskaper. Dyrevelferd er et relevant tema for flere selskaper innen matproduksjon, enten direkte eller gjennom forsyningskjedene. Et forslag ba om økt rapportering rundt risikoen ved bruk av såkalte drektighetsbur i svineproduksjon hos McDonalds.

Vil forbedre dyrevelferd hos McDonald’s – Oljefondet stemmer imot

Nytt var også forslag om rapportering om risiko og kostnader knyttet til mulig reversering av rett til selvbestemt abort i USA hos flere detaljhandelsselskaper. Et forslag ba Walmart vurdere hvordan en slik lovgivning vil påvirke selskapets rekruttering og produktivitet, om abort vil dekkes av ansattes helseforsikring, og om selskapet vil drive lobbyvirksomhet mot lovendring.

I tillegg var det mange aksjonærforslag om klima, særlig rundt utslippsreduksjonsmål i tråd med Parisavtalen.

Klimaforslagene er forholdsvis enkle å stemme systematisk på. Vi har klare forventninger til hvordan selskapene skal håndtere klimarisiko. Vi støttet derfor forslag om utslippsreduksjonsmål hos Chevron og Exxon.

Les også

Politikere, pendlerboliger og folk flest

Andre spørsmål, der vi ikke har klare forventninger, er vanskeligere. I tillegg er det en utfordring at vi må stemme enten ja eller nei på forslag der vi helst vil si tja - vi er til dels enige, men ikke i alt.

Vi har derfor laget et rammeverk for hvordan vi best kan vurdere aksjonærforslag. Vi ser på tre forhold: 1) Er forslaget vesentlig for selskapets drift og lønnsomhet? Vi er en finansiell investor, så forslaget må ha sammenheng med selskapets mulighet til langsiktig verdiskapning. 2) Går forslaget for langt i å detaljstyre? Investorer har delegert ansvaret for selskapets strategi og drift til styret og ledelsen, og bør ikke stille for detaljerte krav. 3) Hva har selskapet allerede gjort og sagt? Vi vurderer selskapets rapportering og praksis i lys av våre forventninger, og om selskapet har vært involvert i kontroverser. Ofte tar vi også kontakt med selskapet for å forstå hvilke planer og strategier de har.

Så hvordan endte det da med grisers velferd og konsekvenser av ny lovgivning om selvbestemt abort?

Vi stemte mot forslaget hos McDonalds. Vi mente at grisevelferd er et relevant tema for selskapet, blant annet fordi det kan påvirke forbrukeres lyst til å kjøpe Big Mac, men selskapet har allerede planer om å redusere bruk av drektighetsbur i svineproduksjonen.

Vi stemte for forslaget hos Walmart. Selskapet har et høyt antall kvinnelige ansatte, og lovendringen kan påvirke selskapets mulighet til å tiltrekke seg og beholde ansatte.  Som investor forventer vi at selskapene vurderer risiko knyttet til arbeidsstyrken og rapporterer om hvordan de håndterer dette.

Stemmeretten gir oss mulighet til å påvirke verdens største selskaper. Vi må bruke denne muligheten ansvarlig og i tråd med fondets målsetning om langsiktig avkastning for fremtidige generasjoner. Det krever mye ressurser, detaljert analyse av selskapene, klare stemmeretningslinjer og avansert teknologi. Men det er noe av det viktigste vi gjør som en ansvarlig investor.

Publisert: