Finanstilsynet advarer om at høy inflasjon kan gi sterk renteoppgang

Høy gjeld og boligprisvekst utgjør størst risiko for det norske finansielle systemet, ifølge Finanstilsynet. Dermed er vi også sårbare for renteoppgang som følge av høy inflasjon.

HØY GJELD: Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen har i lang tid vært bekymret for det høye gjeldsnivået i befolkningen.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Finanstilsynet legger torsdag fram sin halvårlige rapport «Finansielt utsyn» om den norske økonomien.

– Høy gjeld i husholdningene og høye eiendomspriser har lenge vært, og er fortsatt, de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Han påpeker også at det er usikkert om den betydelige økningen i inflasjonen i mange land bare er forbigående. Både i USA og EU har sentralbankene gått ut fra at den høye prisveksten er en følge av gjenåpningen, og derfor kun er midlertidig.

– Dersom den økte inflasjonen skulle vedvare eller tilta, kan det gi behov for en kraftig pengepolitisk innstramming i mange land. Dette vil i så fall også påvirke norsk økonomi og det norske finansielle systemet, som er sårbart ved sterk renteoppgang, sier Baltzersen.

For høy inflasjon tilsier isolert sett at rentene heves. Her hjemme er den underliggende inflasjonen (ekskludert energi- og strømpriser) fortsatt under målet på to prosent.

Norges Bank har likevel varslet ytterligere renteoppgang til 0,5 prosent i desember, og sannsynligvis to eller tre rentehevinger neste år, med forventning om at inflasjonen vil øke fremover.

Les også

Venter boligprisfrys tross skyhøy omsetning: – Dette er veldig spesielt

Betydelig usikkerhet

Selv om den økonomiske oppgangen i kjølvannet av pandemien reduserer faren for finansiell ustabilitet på kort sikt, er det betydelig usikkerhet om pandemiens videre forløp, skriver tilsynet. Samtidig er husholdningenes gjeldsbelastning og eiendomsprisene høyere enn før pandemien.

Gjeldsnivået i norske husholdninger, kombinert med høy boligprisvekst, har lenge vært en bekymring for tilsynet. Under pandemien overrasket boligprisveksten med å skyte i været, takket være rekordlave renter.

Etter at Norges Bank varslet renteoppgang, og fulgte opp med heving til 0,25 prosent i september, har boligprisveksten moderert seg noe.

I oktober steg prisene 0,2 prosent justert for sesongsvingninger, som er noe sterkere enn normalt for denne måneden.

Tilsynet trekker også fram risiko knyttet til næringseiendom.

«En uventet renteoppgang eller vesentlig økte risikopremier kan føre til betydelig prisfall på næringseiendommer og økt kredittrisiko for
bankene», heter det.

I tillegg kan større oppmerksomhet rundt miljøkrav medføre økt usikkerhet om eiendommenes markedsverdi, særlig for eldre bygg.

Brå klimaomstilling kan gi banktap

Finanstilsynet har også vurdert konsekvensene av klimarisiko for det finansielle systemet totalt sett.

«Klimaendringer og overgang til et lavutslippssamfunn vil medføre en betydelig omstilling av norsk økonomi og svekke inntjeningen i næringer og virksomheter som påvirkes negativt av endringene», heter det i rapporten.

Tilsynet har analysert to mulige utviklingsscenarioer for norsk økonomi. I det ene starter omstillingen til et lavutslippssamfunn umiddelbart og skjer uten store realøkonomiske kostnader.

I det andre starter omstillingen senere og preges av brå og uordnet overgang både i Norge og internasjonalt. Da øker risikoen for feilinvesteringer og for verdifall på eksisterende produksjonsutstyr.

«Finanstilsynets beregninger indikerer at i et slikt scenario vil bankenes tap på utlån til bedrifter bli betydelige. De beregnede tapene vurderes likevel å være håndterbare for norske banker», skriver tilsynet.

Bankene har hatt moderate tap i løpet av pandemien, og lønnsomheten er nå tilbake på nivået før corona. Tapene på forbrukslån er imidlertid fortsatt høye.

Les også

Advarer om risiko for «betydelige tap» i Euronext Growth-aksjer

– Betydelig risiko ved nystartede selskaper

I sommer advarte tilsynet om risiko for «betydelige tap» i Euronext Growth-aksjer, i kjølvannet av den eksplosive veksten i nye selskaper på denne markedsplassen som også har lokket tusenvis av småsparere.

Nå gjentar tilsynet at det er «betydelig risiko knyttet til investeringer i nystartede selskaper».

«Som følge av det store antallet opptak av relativt umodne selskaper på Euronext Growth og risikoen som følger med investeringer i slike selskaper, har Finanstilsynet gjennomført tilsyn både med Oslo Børs' opptaksprosess på denne markedsplassen, verdipapirforetak som har bistått selskapene som tilretteleggere, og revisorer som reviderer regnskapene til selskapene som er tatt opp til handel».

Tilsynet understreker at tilretteleggere og handelsplasser er ansvarlige for å sikre at investorene opplyses om relevant risiko.

Rapporten finner du her
Publisert: