I dag klokken 11.30 mottok finansminsiter Sigbjørn Johnsen Banklovkommisjonen sitt forslag til hvordan private tjenestepensjoner skal tilpasses ny pensjonsreform. Dette er endringer som vil berøre godt over 900.000 nordmenn.

Den nye pensjonsreformen trådte i kraft 1. januar 2011. Motivet med reformen var å skape et pensjonssystem som det er mulig å betale for også i framtiden. Nå er utfordringen å forene gamle pensjonsordninger med de nye endringene.

— Denne utredningen inneholder utkast til regler for overgang fra eksisterende ytelsesordninger til det nye pensjonsproduktet Banklovkommisjonen foreslo sist sommer. Utkastet berører mange parter og har stor økonomisk betydning, og sendes på høring med tre måneders frist, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Leder for kommisjonen, Erling Selvig, presenterte forslagene.

— Vi har ønsket å få til en overgangsordning som er basert på det prinsipp på at overgangen skal gjøres så fleksibel som mulig og med så få forstyrrelser i pensjonsmarkedet som mulig, sier Selvig under pressekonferansen.

Les Banklovkommisjonens forslag her.

Frist på tre år

I en pressemelding skriver Banklovkommisjonen at deres utredning legger opp til følgende:

— Hovedopplegget er at videre pensjonsopptjening for medlemmene baseres på ny pensjonsplan i henhold til reglene i tjenestepensjonsloven, og at allerede opptjent årlig pensjon blir videreført innenfor pensjonsordningen uten at det utstedes fripoliser. Foretakene vil ha en frist på tre år etter tjenestepensjonslovens ikrafttredelse til å tilpasse pensjonsplanen, og for arbeidstakere med få år igjen til uttak av alderspensjon foreslås det særskilte overgangsregler.

Kommisjonen presiserer at lovutkastet ikke vil medføre innskrenkninger i pensjonsrettighetene som er opptjent før tjenestepensjonsloven trer i kraft. Disse pensjonsrettighetene er vernet av tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven.

Banklovkommisjonen legger vekt på at ny pensjonsopptjening skal skje etter regler tilpasset folketrygdreformen uten inngrep i allerede opptjent pensjon, og at fortsatt akkumulering av avkastnings- og levealdersrisiko i pensjonsinnretningene skal forhindres.

- Ikke tilstrekkelig

DNB Livs administrerende direktør, Tom Rathke, mener Banklovkommisjonens utredninger er grundige og har adressert utfordringene med å få på plass et bærekraftig pensjonssystem for fremtiden på en god måte. Men han påpeker samtidig at forslaget ikke løser livselskapenes utfordringer med nye kapitalkrav.

— Livselskapene må de kommende årene tilpasse seg et nytt felles europeisk regelverk (Solvens II). Det vil gi vesentlig økte kapitalkrav. Regelverket vil gjelde for både etablerte og fremtidige pensjonsavtaler. DNB mener at Banklovkommisjonens forslag til ny tjenestepensjonslov er godt tilpasset fremtidig opptjening av pensjoner, men de pensjonsrettigheter som allerede er opptjent etter dagens produktlovgivning må også tilpasses fremtidig solvensregelverk.Forslag som Banklovkommisjonen foreslår for opptjente pensjonsrettigheter er etter vår oppfatning ikke tilstrekkelig, sier Rathke.

Viktig bidrag

– Utredningen er samlet sett et viktig bidrag for å sikre et bærekraftig pensjonssystem for privat sektor, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge (FNO) i en pressemelding.

Kreutzer ber Stortinget behandle lovforslaget i vårsesjonen slik at det nytt regelverk kan være på plass innen 01.01.2014.

– Dette for å fjerne den usikkerhet som har rådet i pensjonsmarkedet de siste årene i påvente av en tilpasning av ytelsespensjonsordningene til pensjonsreformen i folketrygden, sier Kreutzer.

YS er fornøyd med at Banklovkommisjonen ikke vil fjerne ytelsesbaserte pensjonsordninger. Ytelsespensjon vil si at arbeidsgiveren bærer ansvaret for å sørge for en viss pensjon utover det som utbetales fra folketrygden. Innskuddspensjon derimot har ingen slik garanti.

— YS godtar ikke at ytelsesbaserte pensjonsordninger avvikles med tvang. Derfor er vi svært fornøyd med at heller ikke Banklovkommisjonen går inn for dette. I alle fall ikke i denne omgang, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim i en pressemelding.

Tilpasning

Utredningen er fase III i Banklovkommisjonens arbeid med å tilpasse de private tjenestepensjonslovene til ny folketrygd.

Det som foreslås er først og fremst overgangsregler for eksisterende foretakspensjonsordninger til en ny kollektiv tjenestepensjonsforsikring basert på lovutkastet i Banklovkommisjonens forrige utredning, skriver Finansdepartementet på sine hjemmesider.

Finansdepartementet ga 7. juli 2009 Banklovkommisjonen i oppdrag å utrede og foreslå endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og eventuelt lov om individuelle pensjonsordninger, for å tilpasse disse til ny alderspensjon i folketrygden.