En god vert får ny industri

DEBATT: Skal Norge øke eksporten samtidig som inntektene fra olje reduseres, må vi styrke de eksisterende eksportnæringene og legge til rette for de nye næringene som vokser raskt, har stort eksportpotensial, og hvor Norge har sterke konkurransefortrinn.

KONKURRANSEFORTRINN: Ren og fornybar norsk energi.
  • Kronikkforfatterne:
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Prosessindustrien er en av Norges sterkeste eksportindustrier. Sektoren produserer blant annet aluminium til smarttelefoner og elbiler og silisium til solcelleanleggene – materialer som verden trenger for å nå Parismålene.

Aluminium og nikkel produsert på norsk vannkraft er også verdifulle innsatsfaktorer i en bærekraftig batteriindustri. Takket være Norges status som foregangsland på elbiler og elektriske ferger er vi et pilotmarked for bruk, gjenbruk og resirkulering av batterier. Sammen med våre nordiske naboer har vi gode forutsetninger for å danne en sirkulær verdikjede for fremtidens batterier.

Ifølge NHO, McKinsey og Menon har batterinæringen potensial til å vokse seg stor både globalt og i Norge, og til å øke Norges eksportinntekter. EU satser hardt på å styrke den europeiske verdikjeden for batterier, for både å øke tempoet i det grønne skiftet og å redusere Europas avhengighet av Asia og Amerika. Sintef anslår at det europeiske battericellemarkedet i 2040 vil være verdt 1000 milliarder kroner årlig. For å sikre produksjon i Europa forventes enorme investeringer. Hva skal til for å tiltrekke en andel av disse investeringene til Norge?

Norge har konkurransefortrinn i form av fornybar kraft, kompetente fagarbeidere og sterke forsknings- og utviklingsmiljøer. Samspillet mellom vår kraftforsyning og en konkurransedyktig prosessindustri har vært bærebjelken i landbasert verdiskaping i mer enn hundre år, og det blir bare mer verdifullt fremover. Disse fortrinnene må vi forsterke.

Ekspertgruppen for Vertskapsattraktivitet i industriens strategiutvalg, Prosess21, fremmet nylig en del forslag for å forbedre vår konkurranseevne:

* Neste generasjons eksportindustri må ha et sted å være. Et nybygd anlegg former selskapet og dets globale konkurransekraft i 50 år framover. Derfor er lokaliseringen kritisk. Kompetanse og rammebetingelser er ikke nok – et prosjekt må «landes» på en fysisk tomt som er klar til etablering. I land vi konkurrerer med investeres det tungt i industriparker og -anlegg. Vi trenger en nasjonal strategi for klargjøring av industriområder og industriparker med internasjonale konkurransefortrinn, tilstrekkelig areal, sikker energiforsyning, infrastruktur som tilrettelegger for sirkulærøkonomi, og kompetansetilgang.

* Vi trenger et sterkt internasjonalt markedsførings- og mottaksapparat som synliggjør mulighetene for etablering i Norge, slik at vi tiltrekker oss de investeringene som sikrer bærekraft og sunne økosystemer i Norge. Både oljeindustrien på 70-tallet og prosessindustrien på 1900-tallet ble bygget opp i tett samarbeid med internasjonal kapital og kompetanse. I dag jobber Innovasjon Norge, gjennom Invest in Norway, både med den norske verdikjeden innen næringer som batteri, og i dialog med internasjonale aktører. Dette arbeidet bør videreutvikles og styrkes.

* Europa er vårt viktigste marked og i økende grad en premissleverandør. Gruppen anbefaler et tett samarbeid med EU om virkemidler og rammevilkår på områder der Norge har særlige konkurransefortrinn og muligheter, som metallurgisk materialproduksjon, batteriteknologi, hydrogen-baserte verdikjeder og gjenbruk, fangst og lagring av CO2 (CCUS). Eksempelvis bør Norge bli med i IPCEI-ordningen for batteri og hydrogen, som skal bidra til å realisere EUs ambisiøse strategier for disse to industriområdene.

* Kraftforsyning er den viktigste innsatsfaktoren for prosessindustrien i dag og i fremtiden. Forutsigbar tilgang til fornybar kraft til konkurransedyktige priser er avgjørende for fremtidige investeringsbeslutninger. Stabile og lavest mulige transmisjonskostnader er også en viktig faktor som vurderes ved lokalisering av nye anlegg. Norsk industris forbruk av kraft er nesten utelukkende fornybar, og det er et betydelig konkurransefortrinn. Det er viktig at finansielle ordninger som opprinnelsesgarantier praktiseres slik at det ikke levnes tvil om dette. En bedrift som produserer med kullkraft vil nå kunne klimadeklarere dette via opprinnelsesgarantier fra Norge og kunne oppgi samme klimafotavtrykk som for tilsvarende produkt produsert i Norge med vannkraft. En slik ordning ødelegger for norsk verdiskaping og forserer en negativ klimautvikling. Regjeringen må nå skjære gjennom og sikre at ordningen ikke skader norsk industri. Flere utredninger viser at en slik tilpasning er uproblematisk å få til.

* For å sikre gode rammevilkår for eksisterende og ny industri må offentlige og private aktører fortsette å samarbeide, slik vi har god tradisjon for i Norge. Klynger, industriparker og interesseorganisasjoner må jobbe sammen med myndigheter og virkemiddelapparat for å utvikle og regulere tomter, tilrettelegge energiforsyning og annen infrastruktur, og myndighetene må videreutvikle rammevilkårene for eksisterende og ny industri.

Potensialet er stort. Om vi lykkes med å styrke prosessindustriens eksportpotensial, vil vi se en kraftig økning i fastlandseksporten i løpet av de neste 10-30 årene.

Publisert: