Dette betyr Vedum-budsjettet for deg

Barnehage, barnepass, jobbreiser og strøm blir billigere. Men det blir dyrere å ha bil, fly til utlandet og ta seg en røyk. De som har elbil som firmabil, får en skikkelig skattesmell.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte klokken 12 mandag Støre-regjeringens tilleggsnummer til statsbudsjett for 2022.

– Vanlige folk vil merke at det er en ny regjering, sier Vedum.

Her ser du hva statsbudsjettet betyr for din økonomi.

Barnefamilien

Barnetrygden øker med forventet prisvekst for barn under seks år. men holdes uendret for barn mellom seks og 18 år. Kontantstøtten vil være uforandret på inntil 7500 kroner.

Maksprisen for barnehageplass reduseres for første gang siden 2013. Familier med ett barn i barnehage vil spare 2900 kroner i året. Familier som har to, sparer 4900 kroner.

Foreldrefradraget for utgifter til pass og stell av barn under 12 år og barn over 12 år med særlig behov for stell endres ikke.

Ungdom

Frikortgrensen beholdes uendret på 60.000 kroner.

BSU-ordningen for personer under 34 år endres ikke. Årlig sparebeløp som gir fradrag i skatten er fortsatt 27.500 kroner, mens maksimalt samlet sparebeløp er 300.000 kroner.

Studiestøtten øker ikke.

Gebyret for teoriprøven til førerkort reduseres fra 680 til 350 kroner.

800 millioner kroner settes av for at flere skal fullføre videregående opplæring.

STRØMREGNING: En vanlig husholdning kan spare 750 kroner på at elavgiften settes ned i vintermånedene.

El-avgiften

El-avgiften kuttes åtte øre kilowattimen i januar, februar og mars og 1,5 øre/kWh resten av året. Det kan spare en vanlig husholdning for 750 kroner i året.

Grepet koster staten 2,9 milliarder kroner og er den dyreste enkeltlettelsen i statsbudsjettet.

SKATTEØKNING: Formuesskatten øker for boliger verdt over 10 millioner kroner. Her er Tjuvholmen i Oslo.

Boligen

For de dyreste primærboligene dobles formuesskatten for den delen av markedsverdien som overstiger 10 millioner kroner.

De som eier sekundærboliger, må neste år betale formuesskatt av 95 prosent av boligverdien, mot 90 prosent i 2021.

For fritidsboliger foreslås det at formuesverdien oppjusteres med 25 prosent.

Interesseorganisasjonen Huseierne er imot endringen i formuesverdier på primærboliger. –

– Boligen er folks hjem, ikke et vanlig formuesobjekt. Derfor mener vi at formuesskatten på hjem skal være lav, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Han mener at regjeringen endrer skattesystemet for boliger uten utredning.

– Skatt på bolig er altfor viktig til at det skal endres gjennom statsbudsjettet uten utredning. Hva som skjer i forhandlingene om budsjettet er vi redd for, sier Meyer.

Du kan fortsatt leie ut skattefritt i egen bolig. For dem som leier ut skattepliktig, er skatten uendret. Skatten på gevinst ved salg av egen bolig er uendret. Dokumentavgiften er uendret.

Det foreslås ikke endringer i eiendomsskatten.

Husbanken får to milliarder kroner mer til startlån for nye boligkjøpere. Totalt blir lånerammen 21 milliarder kroner.

EL-BILER: Avgiftene øker også for elbiler. De som har elbil som firmabil, får en kraftig skatteskjerpelse.

Bilen

De som har elbil som firmabil, vil få en kraftig skattesmell, opplyser Skattebetalerforeningen.

Utgangspunktet for inntektspåslaget har for elbiler vært 60 prosent av listepris. Hele denne fordelen fjernes i forslaget fra Støre-regjeringen.

For en elbil med listepris på 600.000 kroner øker inntektspåslaget med 50.000 kroner.

– Det vil gi en skatteøkning på omkring 25.000 kroner, for dem som har høy marginalskatt og kjører elbil som firmabil, sier fagsjef i Skattebetalerforeningen Rolf Lothe til VG.

Brukte elbiler blir ikke lenger fritatt for omregistreringsavgift. Fra 2022 vil det koste inntil 6681 kroner å omregistrere en nyere elbil som veier over 1200 kilo.

For elbiler blir trafikkforsikringsavgiften økt til nivået for bensinbiler.

Bensin-, diesel- og hybridbiler får økt avgift ved kjøp (engangsavgift).

Ladbare hybrider får en vesentlig avgiftsendring på grunn av reduksjon i vektfradraget og økt rekkeviddekrav til 100 km.

Drivstoffavgiftene øker samlet sett. For bensin er det snakk om en økning på 12 øre literen, for diesel 13 øre, sammenlignet med 2021.

– Det blir dyrere å kjøpe, eie og kjøre bil. Avgiftene blir høyere igjen etter de siste åtte årene, sier adm. direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) Øyvind Solberg Thorsen.

OFV mener det er riktig å innføre de foreslåtte avgiftene på elbiler, fordi det snart er en halv million elbiler i Norge.

– Nå må de være med å dekke fellesskapets kostnader for veibruken, sier Thorsen.

ORGANISERT: Den rødgrønne regjeringen vil doble fagforeningsfradraget på to år. Her er brannmenn i 1. mai-toget i Oslo.

Jobben

Fagforeningsfradraget dobles fra 3.850 til 7.700 kroner i løpet av to år. Maksimalt fradrag for fagforeningskontingenten foreslås økt til 5800 kroner i 2022.

Pendlerfradraget økes, for å kompensere for økt drivstoffpris. En skattyter vil få reisefradrag dersom daglig reiseavstand er over 37 kilometer, mot 66 kilometer i 2021.

Egenandelen i reisefradraget reduseres fra 23.900 kroner til 14.000 kroner, for innbyggere i de 300 minst sentrale kommunene. Det gir en skattelettelse på om lag 2200 kroner.

Skatt og avgifter

Støre-regjeringen sier at to av tre får lavere skatt med deres budsjettforslag.

finansminister Vedum sa i Stortinget fredag at 20 prosent får uendret skatt, mens «de 13 prosent med sterkest rygg får en skatteøkning».

– Blant de som får økt skatt, er gjennomsnittlig skjerpelse om lag 12.300 kroner. Denne gruppen har om lag en million kroner i gjennomsnittlig bruttoinntekt, skriver regjeringen i tilleggsbudsjettet.

De samlede avgiftene kuttes med 2,3 milliarder kroner sammenlignet med Solberg-regjeringens forslag, hevder Støre-regjeringen. Dette skyldes i hovedsak det foreslåtte kuttet i elavgiften.

– Hovedretningen er tydelig: De som har lavest inntekt, får litt lavere skatt, mens de som tjener mye og særlig de som har høy formue, får høyere skatt, sier fagsjef i Skattebetalerforeningen Rolf Lothe.

Minstefradraget i lønnsinntekt øker i takt med lønnsveksten, mens marginalskatten på lønnsinntekt reduseres for lave og middels inntekter. Også minstefradraget for pensjonister økes fra 37 til 40 prosent.

I formuesskatten økes innslagspunktene fra 1,5 til 1,65 millioner kroner, det dobbelte for ektepar.

Satsen i formuesskatten økes i 2022 med 0,1 prosentenhet til 0,95 prosent, samtidig som formuesskattegrunnlaget utvides og bunnfradraget økes.

Skatten øker på aksjegevinster og aksjeutbytte, fra 31,68 til 35,2 prosent.

Støre-regjeringen fjerner i sin helhet rabatten på aksjer kjøpt til underkurs hos arbeidsgiver.

Det såkalte Finnmarksfradraget økes med 16 prosent.

Maksimalt fradrag på gaver til frivillige organisasjoner reduseres fra 50.000 til 25.000 kroner.

Fradraget for Individuell pensjonssparing (IPS) reduseres fra 40.000 kroner i året til 15.000, kroner, noe som gjør denne spareformen mye mindre interessant.

Fribeløpet til uføretrygden på 0,4 G foreslås erstattet med halvert avkorting opptil 1,2 G. Det skal føre til at uføretrygdede får beholde mer av arbeidsinntekten i et lengre inntektsintervall.

De fleste avgiftene øker med forventet prisstigning, som i utgangspunktet er 1,3 prosent.

HOS LEGEN: Taket på egenandeler på frikort øker.

Helse og velferd

Egenandelstaket på frikort økes med 461 kroner til 2921 kroner.

Bagatellgrensen for egenandeler fjernes. I dag for ikke pasienter som har betalt mindre enn 200 kroner over egenandelstaket, refundert denne utgiften. Fra neste år blir hver krone som blir betalt i egenandeler over taket, refundert.

Bostøtten styrkes med 71 millioner kroner. Om lag 17.000 eksisterende mottagere vil i snitt få 3800 kroner høyere bostøtte i året. Om lag 1100 nye husstander vil i snitt på 8600 kroner per år.

Reiser

Fergebillettene blir 30 prosent lavere neste år: En milliard kroner settes av til ytterligere kutt.

Flypassasjeravgiften blir gjeninnført. Flyreiser innen Europa får lav sats på 84 kroner. Er reisemålet utenfor Europa, blir avgiften 214 kroner.

Alkoholavgiften øker omtrent som prisstigningen.

Tobakk og alkohol

Røyk og snus får en avgiftsøkning på 5,9–6,5 prosent.

Alkohol får en avgiftsøkning i takt med forventet prisstigning.

Regjeringen foreslår at reisende ikke lenger kan bytte den avgiftsfrie kvoten for tobakksvarer med 1,5 avgiftsfri vin eller øl.

Publisert: